Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Canolfannau Ailgylchu > Cyn i chi ymweld â chanolfan ailgylchu

Cyn i chi ymweld â chanolfan ailgylchu

Unig bwrpas canolfannau ailgylchu yw ailgylchu a gwaredu sbwriel o'r cartref a gall preswylwyr Caerdydd eu defnyddio yn rhad ac am ddim.


 • Gall penwythnosau a gwyliau banc fod yn brysur. Byddwch yn barod i aros mewn ciw.
 • Mae angen ichi wahanu’r holl ddeunyddiau cyn mynd yno. Gallwch wylio fideo i weld cynllun safleoedd ailgylchu Ffordd Lamby a Chlos Bessemer.
 • Mae’n bosibl y bydd ein gofalwyr ailgylchu ar y safle yn gofyn ichi beth sydd mewn bagiau gwastraff caeedig, ac yn gofyn ichi wahanu’r gwastraff os oes sgip ailgylchu ar gael.
 • Mae’n bosibl y bydd angen gwneud trefniadau ar gyfer rhai cerbydau cyn mynd yno.
 • Dilynwch yr holl gyfarwyddiadau diogelwch pan yr ydych yn y canolfannau, a dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau mae ein gofalwyr ar y safle yn eu rhoi.
 • Gofynnwn ichi fod yn amyneddgar wrth inni newid sgipiau. Weithiau mae ychydig o oedi.
 • Sicrhewch eich bod yn gwisgo esgidiau call – dim sandalau, fflip-fflops nac esgidiau â sodlau uchel.
 • Ar ôl ichi adael eitemau mewn canolfan ailgylchu maen nhw’n dod yn eiddo i’r cyngor ac ni cheir mynd â nhw i ffwrdd na’u gwerthu o’r safle.
 • Ni chaiff gwastraff o fusnesau neu waith masnachol ei dderbyn mewn canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref, hyd yn oed os gwnaethpwyd y gwaith yn eich cartref. Gallwch dalu i fynd â’r gwastraff hwn i’r ganolfan ailgylchu masnachol yng Nghlos Bessemer.
 • Mae’n bosibl y bydd gwastraff yr amheuir ei fod o weithrediad masnachol yn destun ymchwiliad a chamau gorfodi.

Didoli’ch gwastraff mewn Canolfan Ailgylchu​

O 28 Ionawr 2019 ymlaen, bydd Swyddogion Addysg ar Wastraff yn gwirio gwastraff mewn bagiau y deuir â nhw i sgipiau gwastraff cyffredinol mewn canolfannau ailgylchu er mwyn sicrhau y caiff yr holl ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu eu tynnu allan cyn i’r sgip gael ei ddefnyddio.

Dim ond ar ôl i breswylwyr dynnu allan eitemau y gellir eu hailgylchu a sicrhau y caiff y deunyddiau hyn eu didoli i’r sgipiau ailgylchu cywir ar y safle y gall y gwastraff mewn bagiau sydd ar ôl gael ei daflu i’r sgip gwastraff cyffredinol.

Bydd Swyddogion Addysg ar Wastraff wrth law i gynorthwyo â’ch holl ymholiadau ynghylch ailgylchu.

Gofynnir i breswylwyr sy’n gwrthod dangos cynnwys eu bagiau i Swyddogion Addysg ar Wastraff fynd â’r bagiau adref er mwyn gwahanu’r eitemau.

Bydd y ddwy Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yng Nghaerdydd yn parhau i ganiatáu gwaredu gwastraff cyffredinol ar y safle ac nid oes terfyn i’r maint y ceir ei roi yn y sgip priodol. 

Dulliau adnabod a phrawf o gyfeiriad

Bydd angen ichi ddod â dull adnabod sy’n dangos prawf o’ch cyfeiriad er mwyn defnyddio’r ganolfan.

 • Rhaid bod cyfeiriad yng Nghaerdydd ar y dull adnabod. Gall y rhain fod yn gopïau papur neu’n gopïau electronig ar eich ffôn clyfar neu lechen.
 • Os na allwch ddarparu dull adnabod dilys yn y ganolfan ailgylchu ni fyddwch yn gallu gwaredu’ch deunyddiau ailgylchu a gwastraff yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, gallwch dalu i’w waredu yng nghanolfan ailgylchu masnachol Clos Bessemer.
 
Os nad ydych yn byw yng Nghaerdydd, bydd angen ichi ddefnyddio cyfleusterau ailgylchu’ch cyngor lleol.

Fel arall, gallwch dalu i waredu gwastraff yng nghanolfan ailgylchu masnachol Clos Bessemer.
 
Argymhellwn eich trwydded yrru cerdyn-llun fel y dull adnabod mwyaf cyfleus.

Er ein bod yn derbyn y canlynol:​
 • Cytundeb Tenantiaeth (dim mwy na 12 mis oed)
 • Trwydded yrru copi papur
 • Bil Treth Gyngor
 • Cyfriflen banc
 • Bil cyfleustod – dim mwy na 3 mis oed
 • Bil cerdyn credyd, ffôn symudol, rhyngrwyd, teledu e.e. Sky
 • Cyfriflen morgais
 • Trwydded parcio sy’n dangos rhif cofrestru’r car

Os ydych yn landlord eiddo yng Nghaerdydd, gallwch ddefnyddio’r canolfannau ailgylchu tra bo tenantiaid yn eich cyfeiriad (i waredu deunyddiau ailgylchu o’r cyfeiriad hwnnw). Rhaid ichi ddod â chytundeb tenantiaeth dilys fel prawf o bwy ydych chi.

Ar ôl i’r cytundeb tenantiaeth ddod i ben, mae unrhyw wastraff sydd ar ôl yn yr eiddo’n cael ei ddosbarthu fel gwastraff masnachol a rhaid mynd ag ef i’r ganolfan ailgylchu masnachol.​
Os oes angen ichi waredu eitemau oedd yn eiddo i breswylydd sydd wedi marw ac nad ydych chithau’n breswylydd yng Nghaerdydd, bydd angen ichi ddod â phrawf o breswyliad yn y cyfeiriad.​


​​​​​​​
​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​
English