Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hygyrchedd

​​​​​​​​​​​​​​​Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk. M​​ae gennym hefyd ddatganiad hygyrchedd ar gyfer ein ap​.


Cynhelir y wefan hon gan Gyngor Caerdydd. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnu a ffontiau,
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun fynd oddi ar y sgrin,
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig,
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais,
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin.​

Rydym hefyd wedi gwneud y testun ar y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan yr elusen AbilityNet​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ gyngor ar sicrhau bod eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon


Rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod ein gwefan yn unol â chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 AA​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ ​ac yn y rhan fwyaf o feysydd rydym yn cydymffurfio'n llawn.​

Gwyddom nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • nid yw‘r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrin,
 • mae’n anodd llywio drwy rai o'n ffurflenni ar-lein gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig,
 • nid yw ein system fapio ar-lein (iShare) yn gwbl hygyrch,
 • nid yw ein SgyrsBot yn hollol hygyrch, a
 • nid yw ein systemau trydydd parti i gyd yn gwbl hygyrch.

Rydym yn cysylltu â chynnwys a ddarperir gan wefannau eraill ac yn ei ddefnyddio, ac nid yw bob amser mor hygyrch. Mae hyn yn cynnwys:

 • ​Gwneud cais am fudd-daliadau
 • Porth y Dreth Gyngor
 • E-daliadau
 • Rhyddid Gwybodaeth a Setiau Data 
 • Tai ar-lein 
 • Map ar-lein i-share 
 • Safle swyddi Cyngor Caerdydd 
 • Modern.gov 
 • Netloan - archebu ar gyfrifiadur personol 
 • Llyfrgell ar-lein 
 • Apeliadau parcio 
 • Porth cynlluio 
 • System drwyddedau 
 • Derbyniadau i ysgolion 
 • Startraq (trwyddedu) 
 • Startraq (gorfodi) 
 • Gwe-ddarlledu 
 • Sgwrs ar-lein 


Rydym wedi dechrau trafodaethau gyda’n cyflenwyr i fynd i’r afael â materion hygyrchedd ar systemau rydym wedi’u prynu ganddynt.
Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os canfyddwch unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

webdev@caerdydd.​gov.uk​

Bydd eich e-bost yn cyrraedd tîm gwe y Cyngor a fydd yn edrych ar y materion rydych yn eu disgrifio ac yn ymateb os bydd angen.
Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd (y 'rheoliadau hygyrchedd').

Os nad ydych yn hapus gyda'r modd yr ydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb).​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Rydym yn darparu Gwasanaeth Trosglwyddo Fideo trwy Video Relay Service gan Sign Video​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ i bobl sy’n fyddar, â nam ar eu clyw neu sydd â rhwystr lleferydd.

Dysgwch sut y gallwch gysylltu â Chyngor Caerdydd.​
Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Statws cydymffurfio
Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA fersiwn 2.1 o’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe.

Rhestrir gweddill y meysydd diffyg cydymffurfio isod:

​​​Rhifyn hygyrchedd
​Safon WCAG​
​Blaenoriaeth
​​Cydymffurfiaeth gyfredol (Tachwedd 2020)
​Nid yw rhai o’n tudalennau’n caniatáu i ddefnyddwyr neidio ymlaen at y cynnwys yn gyflym.
​WCAG A 2.4.1
​5 (uchel)
​94.6%
​Mae angen i nifer fach o ddolenni cyfagos â’r un gyrchfan gael eu cyfuno.
​WCAG A 1.1.1
​3 (canolig)
​99.3%
​Nid oes gan rai o’n delweddau destun amgen.
​WCAG A 1.1.1
3 (canolig)
​99.7%
Nid yw llawer o’r priodoleddau adnabod ar ein tudalennau yn unigryw.
​WCAG A 4.1.1
3 (canolig)
​7.9%
​Nid yw rhai o’r meysydd ar ein safle yn nodi eu diben yn rhaglennol.
​WCAG AA 1.3.5
3 (canolig)
​99.4%
​Mae rhai o benawdau ein tablau heb gwmpas.
​WCAG A 1.3.1
3 (canolig)
​90.2%
Ni all darllenwyr sgrin ddefnyddio rhai o’n dolenni.
​WCAG A 4.1.2
3 (canolig)
​96.8%
Nid yw rhai o’n rhestrau wedi’u hysgrifennu’n semantig fel rhestr.
​WCAG A 1.3.1
3 (canolig)
​89%
Mae rhai o’n tudalennau’n defnyddio’r un testun dolen ar gyfer cyrchfanau gwahanol.

​WCAG A 2.4.4
3 (canolig)
​30.6%
Ychwanegu botwm cyflwyno i bob ffurflen..
​WCAG A 3.2.2
3 (canolig)
​95.8%


Ein nod yw gweithio trwy’r materion sy’n weddill a restrir uchod i gyflawni cydymffurfiaeth lawn lle bynnag sy’n bosibl.

Ein nod yw cydymffurfio â’r materion a ddangosir fel rhai blaenoriaeth uchel neu ganolig erbyn Chwefror 2021.

Dogfennau PDF ac eraillMae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym ddogfennau PDF sydd â gwybodaeth am sut y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, a ffurflenni ar ffurf Word. Rydym yn bwriadu naill ai trwsio’r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni unioni dogfennau PDF nac eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu trwsio:

 • Adroddiadau Cabinet
 • Cofrestrau cynllunio
 • Cofrestrau trwyddedu


Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd.

Rydym yn nodi lle y dylai gwybodaeth a gedwir ar PDF fod ar dudalen ar y wefan. Byddwn yn dod o hyd i’r rhain a’u trwsio erbyn Ebrill 2021.


Paratowyd y datganiad hwn ar 23 Medi 2020.

Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 9 Tachwedd 2020.

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 16 Mehefin 2021​. Cynhaliwyd y prawf o dan y rhaglen Socitm Better Connected + gan eu partner Hygyrchedd Silktide.
Defnyddiom sampl o 1000 o dudalennau i brofi hygyrchedd ar draws ein gwefan. Mae hyn tua 80% o’n holl dudalennau gwe ar y parth www.caerdydd.gov.uk.

Gallwch ddarllen adroddiad prawf hygyrchedd llawn Cyngor Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ ar wefan Mynegai Silktide.
Ein nod yw adnabod a thrwsio materion yn yr amserlenni a nodir uchod.

​Byddwn yn parhau i siarad â darparwyr trydydd parti i weld pa welliannau y gellir eu gwneud i'w systemau.

Diweddarwyd y datganiad hwn ddiwethaf ar 7​ Gorffennaf 2021.
© 2022 Cyngor Caerdydd