Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymwadiad

​​Mae’r hysbysiad hwn ar gyfer Cwsmeriaid a Dinasyddion Cyngor Caerdydd.


Mae’r Cyngor yn prosesu data personol yn ddyddiol. Rydym yn cadw rhywfaint o wybodaeth amdanoch chi ("data personol"). Felly rydym wedi cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae’n rhaid i unrhyw wybodaeth sydd gennym gael ei phrosesu yn unol â'r egwyddorion a restrir gan Reoliadau’r Comisiynydd Gwybodaeth, ac mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw.


Byddwn:


 • Yn parhau i gryfhau ein prosesau ar gyfer cynnal a chadw preifatrwydd yr holl wybodaeth sydd gennym. 
 • Angen i’n holl gyflogeion gydymffurfio’n llawn â chyfraith Diogelu Data. 
 • Yn cadw cyn lleied o wybodaeth bersonol ag sydd ei hangen i’n galluogi i gyflawni ein rôl fel Cyngor. 
 • Yn dileu gwybodaeth bersonol pan fydd yr angen i'w chadw wedi mynd heibio. 
 • Yn cyrchu a phrosesu’r holl wybodaeth bersonol yn unol â phrosesu teg a gaiff ei nodi pan yn casglu gwybodaeth gan Unigolion. 
 • Yn cynllunio ein systemau a’n prosesau er mwyn cydymffurfio ag egwyddorion diogelu data. 
 • Yn cymryd camau gweithredu ar unwaith pe byddem yn darganfod na chydymffurfir â’n polisïau. 


​Dylunnir yr hysbysiad hwn i roi gwybodaeth i chi ynghylch y data amdanoch sydd gennym, sut y’i defnyddiwn, eich hawliau parthed y data hwnnw a’r mesurau diogelwch sydd ar waith i’w ddiogelu.

Gwybod eich hawliau gwybodaeth​​
Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut y bydd Cyngor Caerdydd (fel rheolwr data) yn casglu, yn defnyddio ac yn diogelu data personol yn benodol mewn perthynas â'r pandemig coronafeirws. 

Mae'r Cyngor eisoes yn cadw data ar ddinasyddion, cyflogeion a rhanddeiliaid. Mae’n bosibl y rhannwn wybodaeth sydd gennym eisoes am fod yn agored i niwed, yn ôl diffiniad canllawiau presennol y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, at ddibenion cynllunio at argyfwng neu diogelu eich buddiannau hanfodol drwy ei rhannu â gwasanaethau y tu mewn a y tu allan i'r Cyngor.
Mae'n bosibl y bydd angen i ni, yn yr argyfwng presennol, ofyn i chi am ddata personol gan gynnwys data personol sensitif nad ydych eisoes wedi'i ddarparu - er enghraifft, eich oedran neu a oes gennych unrhyw salwch sylfaenol neu a ydych yn agored i niwed. Mae hyn er mwyn i’r cyngor allu eich cynorthwyo chi a blaenoriaethu ei wasanaethau. 
Os oes gennym wybodaeth sy'n dangos eich bod yn agored i niwed yn y pandemig presennol, efallai y cysylltwn â chi i sicrhau eich diogelwch ac i'ch cynorthwyo lle bo modd. 

Gallwch weld prif Hysbysiad Preifatrwydd y Cyngor, sy'n cynnwys mwy o wybodaeth am sut rydym yn casglu, defnyddio a diogelu data personol yn gyffredinol, yn ogystal â'ch hawliau fel testun data. 


Covid-19 Grwpiau Risg Uchel 


Cesglir data personol er mwyn asesu a rhoi cymorth i oedolion, plant a phobl ifanc sydd mewn categorïau risg uchel ac yr ystyrid eu bod yn agored i niwed pe caent eu heintio â coronafeirws. 


Asesu a rhoi cymorth i staff 


Cesglir data personol i alluogi'r Cyngor i nodi unrhyw staff (neu'r rhai sydd â chysylltiad agos â staff/dibynyddion) sydd yn unrhyw un o'r categorïau risg uchel ac a fyddai'n cael eu hystyried yn agored i niwed, pe caent eu heintio â’r Coronafeirws. 


Ar ba sail gyfreithiol byddwn yn defnyddio eich data personol? 


Chi sy’n rhoi rhan fwyaf yr wybodaeth bersonol rydym yn ei phrosesu i ni'n uniongyrchol, dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). 

Dyma'r seiliau cyfreithlon rydym yn dibynnu arnynt ar gyfer defnyddio eich gwybodaeth bersonol: 
 • Erthygl 6 (d) GDPR mae angen i ni ddiogelu eich buddiannau hanfodol 
 • Erthygl 6 (e) GDPR mae ei angen arnom i gyflawni tasg gyhoeddus 

Wrth gasglu data am eich iechyd, rydym hefyd yn defnyddio ar y seiliau cyfreithiol canlynol: 
 • Erthygl 9 (2) (i) GDPR mae arnom angen ei gasglu ar gyfer iechyd y cyhoedd
 • Erthygl 9 (2) (j) GDPR mae arnom angen dadansoddi eich gwybodaeth 


Eich hawliau 

​Dan gyfraith diogelu data, mae gennych hawliau, gan gynnwys:

 • Eich hawl mynediad - Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopïau o'ch gwybodaeth bersonol.
 • Eich hawl i gywiro - Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth sy'n anghywir yn eich barn chi. Mae gennych hefyd hawl i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth sy'n anghyflawn yn eich barn chi.
 • Eich hawl i gyfyngu ar brosesu - O dan rai amgylchiadau penodol mae gennych hawl i gyfyngu i ba raddau rydym yn prosesu eich gwybodaeth. 
 • Eich hawl i wrthwynebu prosesu - Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol mewn rhai amgylchiadau. 
 • Nid yw'n ofynnol i chi dalu unrhyw dâl am arfer eich hawliau. Os gwnewch gais, bydd gennym un mis i ymateb ichi. 


 

Gyda phwy dylech gysylltu os oes gennych bryderon am y ffordd y caiff eich data ei brosesu? 

Gallwch gysylltu â Thîm Diogelu Data Cyngor Caerdydd neu gysylltu'n uniongyrchol â Swyddog Diogelu Data Cyngor Caerdydd:

E-bost: diogeludata@caerdydd.gov.uk
Drwy’r post: Swyddog Diogelu Data, Neuadd y Sir, Ystafell 357, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW

Gallwch hefyd gwyno wrth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth gan ddefnyddio’r manylion hyn:
Gwefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:
Drwy’r post: Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF.
Rhif Ffôn: 0330 414 6421 Ceir rhagor o gyngor ac arweiniad gan y Comisiynydd Gwybodaeth ar y mater hwn ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut y bydd Cyngor Caerdydd, Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (fel Rheolwyr Data) yn casglu, yn defnyddio ac yn diogelu data personol yn benodol mewn perthynas â phandemig y coronafeirws. 


Rhennir gwybodaeth bersonol ar draws sefydliadau er mwyn ymateb i'r argyfwng iechyd cyhoeddus difrifol o ran pandemig COVID-19.  Caiff y data personol o safbwynt y gwasanaeth hwn ei brosesu at dri diben, sef:​

Profi


Profi gweithwyr allweddol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, gweithwyr hanfodol eraill, aelodau o'u haelwydydd a dinasyddion ar draws ardal BIP Caerdydd a’r Fro mewn Unedau Profi Cymunedol, Unedau Profi Symudol a/neu gartref. 

Olrhain


defnyddio canlyniadau achosion a gadarnhawyd i gysylltu ag unigolion a nodi manylion a chysylltu ag aelodau o'r cartref.

Diogelu


Gwella system arolygu ac ymateb iechyd y cyhoedd er mwyn gallu atal heintiau ac olrhain y feirws wrth i'r cyfyngiadau gael eu lleddfu. Bydd y Tîm Diogelu a weithredir gan Gyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg yn gwneud cysylltiadau dyddiol â'r Prif Gysylltiadau a’r Cysylltiadau Eilradd i fonitro llesiant a rhoi cyngor ac argymhellion clinigol.


Beth yw’r sail gyfreithiol dros ddefnyddio eich data personol?


Rhoddir peth o'r wybodaeth bersonol a gaiff ei phrosesu gennym yn uniongyrchol gennych chi, neu eich 
cynrychiolydd, am un o'r rhesymau canlynol:
 • Er mwyn gweithredu gwasanaeth olrhain cyswllt COVID-19, gan gynnwys rhoi cyngor a chymorth i'r rhai sydd wedi bod mewn cysylltiad ag unigolyn sydd wedi derbyn prawf SARS-CoV-2 positif, ac er mwyn archebu profion SARS-CoV-2 ar gyfer y rhai sy'n arddangos symptomau COVID-19.

Rydym hefyd yn derbyn gwybodaeth bersonol yn anuniongyrchol, o'r ffynonellau canlynol yn yr 
amgylchiadau canlynol:
 • Os ydych wedi derbyn prawf SARS-CoV-2 positif; byddai eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad a manylion cyswllt wedi'u rhoi i ni gan eich canolfan brofi a weithredir gan un o’r sefydliadau partner.
 • Os ydych wedi cael eich nodi fel un sydd wedi bod mewn cysylltiad ag unigolyn sydd wedi derbyn prawf SARS-CoV-2 positif; byddai eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad a manylion cyswllt wedi'u rhoi i ni gan yr unigolyn hwnnw neu ei gynrychiolydd / cyflogwr, neu sefydliad neu unigolyn arall a allai feddu ar y wybodaeth berthnasol.

Dyma'r seiliau cyfreithlon rydym yn dibynnu arnynt ar gyfer defnyddio eich gwybodaeth bersonol:  
 • ​​RhDDC Erthygl 6 (e) mae ei hangen arnom i gyflawni tasg gyhoeddus


Gan fod amddiffyniad ychwanegol yn cael ei ddarparu ar gyfer rhai dosbarthiadau o wybodaeth o'r enw 'categori data arbennig personol ' megis gwybodaeth iechyd, rhaid nodi sail gyfreithlon ychwanegol er mwyn prosesu'r dosbarthiadau gwybodaeth hyn, fel yr amlinellir isod:
 • RhDDC Erthygl 9(i) – mae angen prosesu oherwydd diddordeb y cyhoedd mewn diogelu iechyd y cyhoedd.


Gall erthyglau perthnasol eraill gynnwys: 
 • ​RhDDC Erthygl 9(g) – mae angen prosesu am resymau sydd o fudd sylweddol i'r cyhoedd
 • RhDDC Erthygl 9 (2) (h) Rhoi meddyginiaeth, iechyd neu ofal cymdeithasol neu driniaeth ataliol neu alwedigaethol, neu reoli systemau iechyd neu ofal cymdeithasol


Deddf Diogelu Data 2018 – Atodlen 1, Rhan 1, (2) (2) (f) – dibenion Iechyd a gofal cymdeithasol
Deddf Diogelu Data 2018 – Atodlen 1, Rhan 1, (3) (a) – angenrheidiol am resymau budd y cyhoedd ym maes iechyd y cyhoedd


Gall eich data gael ei brosesu hefyd gan un neu ragor o’r sefydliadau partner a restrir isod. 

Mae gan bob  sefydliad partner statws 'Rheolydd Data ar y Cyd', sy'n golygu ei fod yn gyfrifol yn ôl y gyfraith am y data y mae’n ei brosesu ac rydym oll yn bartion i gytundeb sy'n nodi sut a pham ein bod yn prosesu'r wybodaeth honno.

Y 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru 
Y 7 Bwrdd Iechyd Lleol 
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru
Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Felindre (drwy Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru - GGGC)
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru


Sut rydym yn storio eich gwybodaeth bersonol

Mae eich gwybodaeth yn cael ei storio'n ddiogel.   Dim ond am gyhyd ag y mae angen y wybodaeth a phan nad oes ei angen mwyach fe gaiff ei ddileu / ddinistrio'n ddiogel.
 • ​Bydd y data a gasglwn ar gyfer pobl a gafodd brawf Covid-19 positif yn cael ei gadw am 7 mlynedd. 
 • Bydd y data a gesglir ar gysylltiadau pobl â COVID-19 ond nad oes ganddynt unrhyw symptomau yn  cael ei gadw am y cyfnod cadw gofynnol lleiaf o 5 mlynedd. 
 • Bydd canlyniadau profion a gwybodaeth am unrhyw gyflyrau parhaus sy'n gysylltiedig â Covid 19 hefyd yn cael eu cadw ar eich cofnod iechyd electronig am gyfnod hwy yn unol ag  amserlenni cadw arferol y GIG.

 • Cefnogir prosesu eich data at ddibenion olrhain cysylltiadau gan:
 • ​Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Heintiau) 1984
 • Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd (Rheoli Gwybodaeth Cleifion) 2002
 • Deddf y Coronafeirws 2020
 • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau’r Coronafeirws) (Cymru) 2020​


Rhaglen Frechu Covid-19


Er mwyn goruchwylio'r paratoadau ar gyfer rhaglen darparu brechlynnau Covid-19 yng Nghymru – a chynnig brechlyn i staff iechyd a gofal, bydd gwybodaeth am staff cymwys, y lleiaf posibl o ddata personol fydd ei angen i greu rhestrau o'r staff hynny i gael cynnig brechiad, yn cael ei rhannu. 

Er mwyn cefnogi'r gwaith o greu'r rhestr hon, bydd manylion demograffig sydd eisoes yn eich rhan ohonoch yn cael eu rhannu â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS). Bydd data'n cael ei rannu ag NWIS mewn modd diogel, a bydd NWIS yn defnyddio'r data hwn i sicrhau bod staff yn cael eu hadnabod yn gywir cyn rhoi unrhyw frechlyn. Ni chedir eich manylion am fwy o amser nag sydd ei angen at y dibenion hyn a phan nad oes eu hangen mwyach, fe’u gwaredir yn ddiogel.​


Eich hawliau


Dan gyfraith diogelu data, mae gennych hawliau, yn cynnwys:
 • ​Eich hawl mynediad - Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopïau o'ch gwybodaeth bersonol.
 • Eich hawl i gywiro - Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth sy'n anghywir yn eich barn chi. Mae gennych hefyd hawl i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth sy'n anghyflawn yn eich barn chi.
 • Eich hawl i gyfyngu ar brosesu - Dan rai amgylchiadau penodol mae gennych hawl i gyfyngu i ba raddau rydym yn prosesu eich gwybodaeth.
 • Eich hawl i wrthwynebu prosesu - Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol mewn rhai amgylchiadau.
 • Nid yw'n ofynnol i chi dalu unrhyw dâl am arfer eich hawliau.  Os gwnewch gais, bydd gennym un mis i ymateb ichi.

Ceir rhagor o wybodaeth am raglen brofi coronafeirw​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
Profi, Olrhain a Diogelu – Gwybodaeth am Breifatrwydd a Diogelu Data​​​​​​​​​​​​External link opens in a new window

Sut i gwyno os ydych chi'n anhapus ynghylch sut y defnyddir eich data

Gallwch gwyno'n uniongyrchol i'r Cyngor yn:

Cyngor Caerdydd
E-bost:
diogeludata@caerdydd.gov.uk
Drwy’r post: Swyddog Diogelu Data, Neuadd y Sir, Ystafell 357, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW
 

Cyngor Bro Morgannwg
E-bost:
DPO@valeofglamorgan.gov.uk
Drwy’r post: Swyddog Diogelu Data, Cyngor Bro Morgannwg, y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, y Barri, Bro Morgannwg, CF63 4RU
 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd A'r Fro
E-bost:
DPO.ABB@wales.nhs.uk
Drwy’r post: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Adran Llywodraethu Gwybodaeth, Woodland  House, Maes-y-Coed Road, Caerdydd, CF14 4TT
 

Gallwch hefyd gwyno wrth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth gan ddefnyddio’r manylion hyn:

Gwefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth​

Drwy’r post: Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF.

Ffôn: 0330 414 6421

 

Ceir rhagor o gyngor ac arweiniad gan y Comisiynydd Gwybodaeth ar y mater hwn ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

 
Mae’r mathau o ddata personol sydd gennym ac y proseswn amdanoch yn gallu cynnwys:

 • Manylion cyswllt yn cynnwys enw, cyfeiriad, rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost. 
 • Manylion adnabod gan gynnwys dyddiad geni, rhif yswiriant gwladol a rhifau cyflogaeth ac aelodaeth.
 • Gwybodaeth a gaiff ei defnyddio i gyfrifo ac asesu cymhwysedd i gael buddion. 
 • Gwybodaeth ariannol perthnasol i’r cyfrifiad neu dalu buddion, er enghraifft cyfrif banc a manylion treth. 
 • Gwybodaeth ynghylch eich teulu, dibynyddion neu amgylchiadau personol, lle bo angen gan wasanaeth perthnasol.
 • Gwybodaeth am eich iechyd lle bo angen gan wasanaeth perthnasol megis Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 • Gwybodaeth ynghylch euogfarn droseddol lle bo’n berthnasol. 

Lle rydych wedi rhoi gwybodaeth bersonol am unigolion eraill i ni, megis aelodau teulu neu ddibynyddion, sicrhewch fod yr unigolion yna yn ymwybodol o’r wybodaeth yn yr hysbysiad hwn.

Efallai y byddwn yn prosesu eich data personol i gyflawni ein rhwymedigaethau ac fe all hyn gynnwys prosesu eich data personol ar gyfer y cyfan neu rai o’r dibenion canlynol:

 • cysylltu â chi. 
 • asesu cymhwysedd ar gyfer ein gwasanaethau gan gynnwys cyfrifo a rhoi buddion i chi. 
 • nodi eich dewisiadau buddion gwirioneddol neu bosib. 
 • dibenion ystadegol a chyfeiriadol. 
 • cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoliadol fel Awdurdod Lleol. 
 • delio ag ymholiadau gennych ac ymateb i unrhyw anghydfod gwirioneddol neu bosib yn ymwneud â chi. 
 • Cyflogaeth
O bryd i’w gilydd byddwn yn rhannu eich data personol â sefydliadau partner a darparwyr gwasanaeth fel y gallant ein cynorthwyo i weithredu’n dyletswyddau, hawliau a’n disgresiwn parthed y gwasanaethau a ddarparwn. Bydd rhai o’r sefydliadau hynny yn syml yn prosesu eich data personol ar ein rhan ac yn unol â’n cyfarwyddiadau. Ym mhob achos byddwn ond yn rhannu data i’r graddau yr ystyriwn fod angen rhesymol am y wybodaeth i’r dibenion hyn.

Caiff unrhyw Wybodaeth Bersonol sydd gennym ei datgelu, pan fydd diben rhesymol i:

 • Ein staff – pan fydd y wybodaeth yn hanfodol ac yn ofynnol ar gyfer eu gwaith. 
 • Y Llysoedd – o dan gyfarwyddyd Gorchymyn Llys. 
 • Ein partneriaid – yn unol â gweithdrefnau a gytunwyd yn unig. 
 • Eraill – fel y rhestrir yng nghofrestriad Diogelu Data’r Cyngor. 

Dan Ddeddf Economi Ddigidol 2017, caiff y Cyngor rannu data personol a roddwyd i ni gyda Chynghorau eraill at ddibenion canfod/atal twyll neu droseddau, er mwyn gwella gwasanaethau cyhoeddus ac er mwyn ymchwil ystadegol.

Mae gan Gyngor Caerdydd ddyletswydd i amddiffyn y gronfa gyhoeddus mae'n ei rheoli. Felly, mae’n bosibl y caiff y wybodaeth rydych chi wedi ei rhoi i ni ei defnyddio i atal a chanfod twyll neu ei rhannu gyda Swyddogion y Cyngor sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu cronfeydd cyhoeddus.

Pan fo cais neu os tybiwn bod angen rhesymol amdano, mae’n bosib y byddwn hefyd yn rhoi eich data i gyrff y llywodraeth a sefydliadau datrys anghydfodau a gorfodi’r gyfraith, gan gynnwys y rhai a restrwyd uchod, y Rheoleiddiwr Pensiynau, yr Ombwdsmon Pensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM). Mae’n bosib y byddant wedyn yn defnyddio’r data i gyflawni eu swyddogaethau cyfreithiol.

Mewn rhai achosion, gall y derbynwyr hyn fod y tu allan i’r DU. Golyga hyn y gall eich data personol gael ei drosglwyddo y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) i awdurdodaeth na fydd efallai yn cynnig amddiffyniad i’r un lefel ag sydd yn ofynnol yng ngwledydd yr AEE. Os digwydd hyn, mae dyletswydd arnom i sicrhau fod camau diogelu yn cael eu gweithredu i ddiogelu eich data yn unol â’r cyfreithiau perthnasol. Defnyddiwch y manylion cyswllt isod os carech fwy o wybodaeth am y camau diogelwch sydd ar waith ar hyn o bryd.

Byddwn ond yn cadw eich data personol gyhyd ag y bydd ei angen arnom er mwyn cyflawni’r diben y’i casglwyd ar ei gyfer a chyhyd wedyn ag ein bod o’r farn y mae ei angen i fynd i’r afael ag unrhyw gwestiynau neu gwynion efallai a dderbyniwn, oni bai ein bod yn dewis cad eich data am gyfnod hwy er mwyn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoliadol.

Mwy o wybodaeth ar atodlen gadw’r cyngor.​​​​​​​​​​​​​​​​External link opens in a new window
Mae hawl gennych i gopi o’r data personol sydd gan y Cyngor amdanoch a gofyn i’r Awdurdod gywiro eich data personol os oes unrhyw gamgymeriadau ynddo neu wybodaeth sy’n hen. Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosib y bydd hawl gennych i ofyn i’r Cyngor gyfyngu ar brosesu eich data personol tan y gwirir unrhyw gamgymeriadau, i wrthwynebu i ni brosesu neu drosglwyddo neu (mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn), ofyn i ni ddileu eich data personol.

Os carech weithredu un o’r hawliau hyn neu os oes ymholiad neu bryder gennych parthed prosesu eich data personol, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data fel y nodir isod. Mae gennych hefyd hawl i gofrestru cwyn yn gysylltiedig â’r hysbysiad preifatrwydd hwn, neu weithgareddau prosesu’r Cyngor a gerbron Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth a gallwch wneud hynny trwy’r wefan isod neu eu llinell gymorth ar y ffôn.

Gallwch gael gwybodaeth bellach ynghylch yr hawliau hyn gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth​​​​​​​​​​​​​​​External link opens in a new window neu drwy eu llinell gymorth 0303 123 1113.
Mae’r Cyngor yn cadw eich data personol yn rhinwedd ei swyddogaeth fel rheolwr data. Mae hyn yn cynnwys yr angen i brosesu eich data er mwyn cysylltu â chi, i gyfrifo, diogelu a thalu eich buddion, ac at ddibenion ystadegol a chyfeiriadol. Mae mwy o wybodaeth ynghylch y modd y defnyddiwn eich data personol ar gael isod.

Yn gyffredinol, ar un o’r seiliau cyfreithiol isod y byddwn yn defnyddio eich data personol:

 • ​mae arnom angen prosesu eich data personol er mwyn cyflawni’r gofynion cyfreithiol sydd arnom fel Awdurdod Lleol 
 • mae arnom angen prosesu eich data personol i gwblhau tasg er budd y cyhoedd neu i arfer awdurdod swyddogol sydd gennym fel corff cyhoeddus; [ac/neu] 
 • oherwydd ein bod angen prosesu eich data personol i ateb ein rhwymedigaethau contractiol i chi 
 • mae prosesu yn angenrheidiol er mwyn diogelu diddordeb hanfodol gwrthrych y data neu berson arall naturiol.
Mae’n bosib y diweddarwn yr hysbysiad hwn o dro i dro. Pan wnawn hyn byddwn yn eich hysbysu o’r newidiadau a’r dyddiad y gweithredir y newidiadau.


​​​​​​​​​​


Mae rhai adrannau o’r cyngor angen cael eu polisi preifatrwydd penodol oherwydd natur y gwasanaethau maen nhw’n eu cynnig.

Pam rydyn ni’n darparu’r hysbysiad hwn ar eich cyfer

Mae angen i Gyngor Caerdydd gael eich data personol er mwyn gallu cyflawni rhai tasgau penodol yn ymwneud ag Oedolion sy’n derbyn Gofal a Chymorth, yn unol â’r hyn sydd er budd i’r cyhoedd.


Nod yr hysbysiad hwn yw rhoi gwybodaeth i chi am y data amdanoch sydd gennym, sut rydym yn ei ddefnyddio, eich hawliau chi o ran eich data a'r camau sydd ar waith i'w ddiogelu.


Pa ddata personol sydd gennym a sut rydyn ni’n ei gael

Yn ystod ein hymwneud â chi, rydym yn casglu amrywiol ddarnau o wybodaeth amdanoch;

 • enw, cyfeiriad a dyddiad geni
 • eich anghenion a’ch amgylchiadau
 • barn gweithwyr proffesiynol
 • staff sy’n rhoi cymorth i chi
 • pryd a ble cyfarfu’r staff â chi
 • am beth yr oedd y cyfarfodydd a’r hyn ddigwyddodd ynddyn nhw
 • gwybodaeth y mae eich gofalwr/pobl eraill sy’n eich adnabod wedi ei rhoi i ni
 • gwybodaeth wedi ei rhoi gan wasanaethau eraill fu’n gweithio gyda chi, e.e. Gweithwyr iechyd a gofal ac asiantaethau gwirfoddol


Sut byddwn yn defnyddio’ch data personol

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau:

 • bod gan y staff sy’n rhoi cymorth i chi wybodaeth gywir, gyfredol er mwyn eu helpu i benderfynu ar y cymorth gorau ar eich cyfer chi
 • bod cofnodion cywir ar gael pan fyddwn yn adolygu’r gofal a’r cymorth a dderbyniwch
 • bod unrhyw bryderon yn cael eu hystyried yn briodol os bydd gennych gŵyn
 • mai dim ond unwaith y bydd yn rhaid i chi roi’ch gwybodaeth i ni


Am ba hyd yr ydyn ni'n cadw'ch data personol

Dan ddeddfau diogelu data, dim ond am y cyfnod y bydd ei angen i gwblhau'r dibenion y casglwyd ef yn y lle cyntaf y byddwn yn cadw'ch data personol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gofrestr gadw’r Cyngor;

https://foi.cardiff.gov.uk/cym/Pages/OpenData.aspx


Rhannu gwybodaeth rhwng gwasanaethau


Weithiau, mae’n rhaid i ni rannu gwybodaeth bersonol heb ofyn i'r unigolyn. Gall hyn ddigwydd;

 • ar gyfer gweithdrefnau cyfreithiol pan wneir Gorchymyn Llys
 • os oes risg niwed neu gamdriniaeth i chi neu bobl eraill
 • pan na fyddwch, o bosibl, yn gallu cydsynio, oherwydd cyflwr iechyd meddwl neu gorfforol er enghraifft
 • i gynorthwyo’r awdurdodau i atal/datrys troseddau neu erlyn troseddwyr, neu asesu/talu treth


Cadw eich gwybodaeth yn ddiogel

Mae dyletswydd gyfreithiol ar y Cyngor i gadw’r wybodaeth amdanoch yn gyfrinachol ac yn ddiogel.  Os bydd angen i ni rannu gwybodaeth amdanoch, byddwn

 • yn dweud wrthych pam bod ei hangen arnom
 • yn gofyn dim ond am yr hyn sydd ei angen arnom, heb gasglu gormod o wybodaeth na gwybodaeth amherthnasol
 • yn ei diogelu ac yn sicrhau na fydd unrhyw un heb hawl i wneud hynny yn cael mynediad iddi
 • yn eich hysbysu os byddwn yn ei rhannu gyda sefydliadau eraill er mwyn rhoi gwell gwasanaethau i chi, ac a oes gennych hawl gwrthod
 • yn sicrhau na fyddwn yn ei chadw'n hirach nag sydd rhaid


Eich Hawliau

Fel gwrthrych data, mae gennych lawer o hawliau o ran eich data personol.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Hawl mynediad
 • Hawl i gywiro
 • Hawl i dileu
 • Hawl i dynnu cydsyniad yn ei ôl
 • Hawl i gludo data
 • Hawl i gyfyngu ar brosesu
 • Hawl i wrthwynebu
 • Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau a phroffiliau awtomataidd.

 

Tynnu Cydsyniad yn ei ôl

Os ydym yn dibynnu ar gydsyniad oddi wrthoch i brosesu’ch data, gallwch wneud cais i dynnu’ch cydsyniad yn ôl neu gyfyngu ar rai elfennau o’r gwaith prosesu neu wrthwynebu iddo gael ei brosesu.  Nid yw’r cyngor yn dibynnu ar gydsyniad yn y rhan fwyaf o achosion am fod arno rwymedigaeth gyfreithiol i berfformio rhai tasgau penodol.  Er enghraifft, mae prosesu ceisiadau cynllunio, casglu taliadau’r dreth gyngor a thasgau gwaith cymdeithasol wedi eu seilio ar anghenion cyfreithiol, nid ar gydsyniad.


Cysylltu â ni/ y Swyddog Diogelu Data

Mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data i gael rhagor o wybodaeth.


Swyddog Diogelu Data
Tîm Rheoli Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

diogeludata@caerdydd.gov.uk  


Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, gweler Hysbysiad PreifatrwyddLlawn y Cyngor​Gall gwybodaeth bersonol gael ei chasglu 


 •          Ar ffurf papur (e.e. ffurflen Ymholiad Aelwyd)
 •          Drwy www.gov.uk/register-to-vote
 •          E-bost
 •          Ffôn
 •          Gwefan
 •          Wyneb yn wyneb (drwy ein cyflogeion)
 •          Adrannau eraill y Cyngor

Pa wybodaeth ydym yn ei chasglu gennych?

Rydym yn casglu eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Weithiau byddwn yn casglu gwybodaeth arall y teimlwch sy’n sensitif i chi. Efallai mai eich cenedligrwydd, ddyddiad geni, rhif yswiriant gwladol neu’r rheswm bod angen pleidlais drwy’r post neu bleidlais drwy ddirprwy arnoch. Efallai y byddwn angen tystiolaeth bellach gennych megis copïau o’ch pasbort, tystysgrif priodas neu drwydded yrru.


Pam ein bod yn casglu a phrosesu’r wybodaeth hon?

Mae Cyngor Caerdydd yn casglu a phrosesu’r wybodaeth hon i alluogi etholwyr cymwys i fwrw pleidlais mewn etholiad. Yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i ni ddarparu gwasanaeth etholiadol. Er mwyn i ni wneud hyn, rhaid i chi roi eich gwybodaeth bersonol i ni. Y gyfraith sy’n gofyn i ni wneud hyn yw Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983.


Bydd y wybodaeth a roddir/cesglir yn cael ei phrosesu’n unol â gofynion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018.


 phwy efallai y byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth?

Bydd ein darparwyr meddalwedd hefyd yn storio eich gwybodaeth, ond dim ond ar ein cyfarwyddyd ni. Ni fyddant yn ei defnyddio i unrhyw ddiben arall, a rhaid iddynt ei gwarchod yn yr un modd ag y byddem ni. Gallwch weld eu gwybodaeth preifatrwydd https://www.xssl.uk/privacy-policy

 

Efallai y rhannwn wybodaeth ag adrannau eraill yng Nghyngor Caerdydd lle gwneir cais am y wybodaeth er mwyn atal a chanfod trosedd. Gofynnir am y wybodaeth yn unswydd er mwyn cydymffurfio â gofynion statudol y Cyngor. Ni chaiff y wybodaeth ei defnyddio i unrhyw ddiben arall. Cynghorir yr holl staff sydd yn ymwneud â’r mater hwn ei bod yn drosedd datgelu neu ddefnyddio unrhyw ran o’r wybodaeth a roddwyd yn unol â thelerau eu cais.  Mae’r darpariaethau yn ymwneud â chyflenwi’r Gofrestr Etholiadol wedi eu cynnwys yn Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Cymru a Lloegr) 2001. Mae’n drosedd mynd yn groes i’r darpariaethau yn y Rheoliadau hynny. Mae rhywun sy’n euog o dramgwydd o’r fath yn atebol os caiff euogfarn ddiannod i dalu dirwy nad yw’n uwch na lefel 5 ar y gyfradd safonol.

 

Mae rheidrwydd arnom i roi copïau o’r gofrestr etholiadol lawn i sefydliadau ac unigolion penodol yn ôl y gyfraith.  Gallen nhw ei defnyddio i’w dibenion eu hunain sy’n wahanol i’n rhai ni, ond rhaid iddynt ei gwarchod yn yr un modd.

Caiff y gofrestr lawn ei chyhoeddi unwaith y flwyddyn a’i diweddaru bob mis ac ni ellir ei rhoi ond  i’r bobl a’r sefydliadau canlynol:

· Y Llyfrgell Brydeinig

· Awdurdod Ystadegau’r DU

· Y Comisiwn Etholiadol

· Y Comisiwn Ffiniau

 · Y Swyddfa Gwysio Rheithgor

· Cynrychiolwyr Etholiadol (AS, ASE, Cynghorwyr Lleol)

· Comisiynydd Heddlu a Throseddu

· Ymgeiswyr sy’n sefyll mewn etholiad

 · Pleidiau Gwleidyddol Lleol a Chenedlaethol

· Cynghorau Cymuned

· Heddluoedd, Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol

· Asiantaethau Gwirio Credyd

 

Byddwn hefyd yn rhannu data gyda’r cwmnïau canlynol:​


Cwmni

Rheswm​​

Y Fenter Twyll Gene​dlaethol

Mae dyletswydd ar yr awdurdod hwn i amddiffyn y arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu, ac i'r perwyl hwn gall ddefnyddio'r wybodaeth a roddwyd gennych er mwyn atal a datgelu twyll. Gall hefyd rannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu cronfeydd cyhoeddus i’r dibenion hyn. 

Gwasanaeth Digidol Cofrestru Etholiadol Unigol (GDCEU)​​​​​​​​​​​​​​​External link opens in a new window

'I wirio pwy ydych chi, bydd y data yr ydych yn ei ddarparu yn cael ei brosesi gan y Gwasanaeth Digidol Cofrestru Etholiadol Unigol a reolir gan Swyddfa'r Cabinet. Fel rhan o'r broses yma bydd eich data yn cael ei rhannu gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau a chyflenwyr Swyddfa'r Cabinet sy'n brosesyddion data ar gyfer Gwasanaeth Digidol Cofrestru Etholiadol Unigol. 

Adran Gwaith a Phensiynau (AGP)​​​​​​​​​​​External link opens in a new window

Byddant yn defnyddio’ch gwybodaeth i wirio eich cymhwysedd ar gyfer y gofrestr etholiadol. Ni fyddant yn ei defnyddio i unrhyw ddiben arall, a rhaid iddynt ei gwarchod yn yr un modd.

Gwasanaethau Diwygio Etholiadol​​​​​​​​​​​​​​​​​​External link opens in a new window

Mae GDE yn argraffu ein Ffurflenni Ymholiadau Aelwyd a gwahoddiadau i Gofrestrau. Byddant yn defnyddio eich gwybodaeth, ond dim ond ar ein cyfarwyddyd ni. Ni fyddant yn ei defnyddio i unrhyw ddiben arall, a rhaid iddynt ei gwarchod yn yr un modd ag y byddem ni.  

​Gwasanaethau Marchnata MPS (214kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Link opens in a new window

Mae MPS yn argraffu ein cardiau pleidleisio a’n papurau pleidleisio ar gyfer etholiadau. Byddant yn defnyddio eich gwybodaeth, ond dim ond ar ein cyfarwyddyd ni. Ni fyddant yn ei defnyddio i unrhyw ddiben arall, a rhaid iddynt ei gwarchod yn yr un modd ag y byddem ni.  

iC

om Printworks (390kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Link opens in a new window

i

Com sy’n argraffu ein gohebiaeth pleidlais bost. Byddant yn defnyddio eich gwybodaeth, ond dim ond ar ein cyfarwyddyd ni. Ni fyddant yn ei defnyddio i unrhyw ddiben arall, a rhaid iddynt ei gwarchod yn yr un modd ag y byddem ni.  

Res

tore Datashread (4.3mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Link opens in a new window

Mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio Restore Datashred i ddinistrio gwastraff cyfrinachol. Pan nad oes angen gwybodaeth gofrestru mwyach caiff ei dinistrio’n ddiogel gan y cwmni hwn.

​​​​​​​​​​​External link opens in a new window

Wedi etholiadau caiff ein gwaith papur ei storio’n ddiogel yn The Maltings am gyfnod cadw penodol cyn awdurdodi dinistrio diogel.​


Cyhoeddir y Gofrestr Etholiadol unwaith y flwyddyn. Pan gaiff ei chyhoeddi caiff y gofrestr flaenorol ei rhewi a chopi rhwymedig ei anfon i’r archif. Caiff rhain eu stori ar ein rhan gan Archifau Morgannwg.

 

Gellir gweld y Polisi Mynediad yma: https://glamarchives.gov.uk/amdanam-ni/ein-polisiau/?lang=cy

 

Gallwch ymweld ag Archifau Morgannwg yn:

Archifau Morgannwg – Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AW

 

Os ydych wedi dewis cael eich cynnwys yn y gofrestr agored, yn ôl y gyfraith gellir rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw un sy’n gofyn amdani. Gallen nhw ei defnyddio i’w dibenion eu hunain sy’n wahanol i’n rhai ni, ond rhaid iddynt ei gwarchod yn yr un modd.   Mae modd gweld y Gofrestr etholiadol hefyd yn ein swyddfa yn Neuadd y Sir gan unrhyw un sy’n gwneud cais amdani. Gellir archwilio’r gofrestr Etholiadol dan oruchwyliaeth. Mae modd gwneud nodiadau ar bapur ond ni chaniateir gwneud copïau na thynnu ffotograffau. Ni ddylid defnyddio’r wybodaeth a gaiff ei chymryd at ddibenion marchnata uniongyrchol, yn unol â deddfwriaeth diogelu data, oni bai ei bod wedi ei chyhoeddi yn y fersiwn agored. Bydd unrhyw un sy’n torri’r amodau hyn yn troseddu ac yn derbyn cosb o hyd at £5,000.

Gallwch ddewis pa un ai i gael eich data personol wedi ei gynnwys yn y fersiwn agored o’r gofrestr ai peidio, fodd bynnag, caiff ei gynnwys oni bai eich bod yn gwneud cais iddo gael ei waredu. Ni fydd tynnu eich manylion o’r gofrestr agored yn amharu ar eich hawl i fwrw pleidlais.​


Beth a wnawn gyda’ch gwybodaeth?

Ei defnyddio i ddibenion etholiadol.


Bydd y wybodaeth a roddir/cesglir yn cael ei phrosesu’n unol â gofynion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018.


O dro i dro bydd rhaid i ni ei rhoi i awdurdodau, sefydliadau neu bobl eraill. Byddai hyn er mwyn datgelu neu atal trosedd, neu er enghraifft, i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol. Does dim angen i ni gael eich cydsyniad chi ar gyfer hyn, ond os gallwn, byddwn yn dweud wrthoch ein bod wedi pasio’r wybodaeth yn ei blaen.


Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Gyhyd ag y bydd ei hangen arnom. Unwaith y byddwn wedi gorffen â'r wybodaeth, byddwn yn ei chadw am gyfnod penodedig (cyfnod cadw), ond ddim yn ei defnyddio. Pan ddaw’r cyfnod cadw i ben byddwn yn dileu’r wybodaeth o’n cofnodion.


Eich hawliau

Mae hawl gennych i arfer eich hawliau unigol, gan gynnwys cyrchu gwybodaeth, cywiro gwybodaeth wallus neu wrthwynebu prosesu eichdata personol​.

 

Ysgrifennwch at Y Swyddog Diogelu Data, Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW.

 

E-bostiwch y Swyddog Diogelu Data yn HawliauUnigolion@caerdydd.gov.uk 

 

 

Pam rydym yn anfon yr hysbysiad hwn atoch?

Mae Cyngor Caerdydd yn derbyn ceisiadau am wybodaeth bersonol dan y Ddeddf Diogelu Data, y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol yn ddyddiol. Caiff y ceisiadau hyn eu prosesu gan y Tîm Llywodraethu Gwybodaeth corfforaethol.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut a pham y mae Cyngor Caerdydd yn prosesu eich gwybodaeth bersonol fel ymgeisydd gwybodaeth.

Pa ddata personol sydd gennym a sut rydym yn ei gael

Er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau dan y Ddeddf Diogelu Data, byddwn yn gofyn i ch am faint rhesymol o wybodaeth bersonol cyn i ni ddechrau prosesu eich ceisiadau a datgelu gwybodaeth. Mae hyn yn cynnwys y canlynol, ymhlith eraill:

 • Gwybodaeth Adnabyddadwy: Dyddiad Geni a Rhif Yswiriant Gwladol a Rhifau Cyflogai ac Aelodaeth.
 • Manylion cyswllt: Enw, Cyfeiriad, Cyfeiriad E-bost a Rhif Ffôn
 • Prawf Adnabod Ffotograffig: Copi o'ch Pasbort neu Drwydded Yrru
 • Tystiolaeth o Gyfeiriad: Copi o Fil Trydan/Nwy/Dŵr diweddar neu Ddatganiad perthnasol
 • Prawf o Gyfrifoldeb Rhiant; Gwarcheidiaeth; Ysgutor.

Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chasglu gennych chi yn uniongyrchol, fel yr ymgeisydd. Os ydych wedi rhoi data personol i ni am unigolion eraill, megis aelodau’r teulu neu bobl ddibynnol sicrhewch fod yr unigolion hynny yn gwybod am yr wybodaeth yn yr hysbysiad hwn a phrif Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Caerdydd.

Sut y byddwn yn defnyddio eich data personol

Pan fyddwch yn cyflwyno cais am wybodaeth, mae rhwymedigaeth gyfreithiol ar Gyngor Caerdydd i brosesu eich gwybodaeth bersonol dan y ddeddfwriaeth y mae eich cais yn berthnasol iddi.

Yn unol â'r rhwymedigaeth gyfreithiol hon, bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio i:

 • Gyfathrebu â chi, gan gynnwys datgelu’r wybodaeth y gofynnwyd amdani.
 • Cadarnhau a chroeswirio pwy ydych chi fel y’r ymgeisydd a/neu Destun y Data.
 • Sicrhau bod yr wybodaeth a nodwyd yn berthnasol i chi ac nid i unigolion eraill sydd â'r un enwau a'r un Dyddiad Geni.
 • Sicrhau fod gan unrhyw ymgeiswyr trydydd parti gydsyniad yr awdurdod perthnasol i dderbyn eich gwybodaeth bersonol.

Am faint rydym yn cadw eich data personol

Rydym ond yn cadw eich gwybodaeth bersonol am yr amser sydd ei hangen arnom er mwyn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol. Rydym yn cadw gwybodaeth sy'n ymwneud â cheisiadau am gyfnod o 3 blynedd o'r dyddiad y caiff y cais ei gau, ond efallai y byddwn yn dewis newid neu ymestyn y cyfnod hwn yn unol â'r gofynion busnes.

Gellir cael rhagor o wybodaeth yn Amserlen Cadw Corfforaethol Cyngor Caerdydd​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Rhannu eich gwybodaeth

Byddwn ond yn rhannu eich gwybodaeth bersonol fel ymgeisydd am y rhesymau canlynol:

 • ar gyfer gweithdrefnau cyfreithiol pan wneir Gorchymyn Llys
 • mewn cysylltiad ag Achosion Cyfreithiol a/neu at ddibenion sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliau cyfreithiol
 • i gynorthwyo’r awdurdod i atal/canfod troseddau neu erlyn troseddwyr, neu asesu/talu treth.

Proseswyr Data

Mae'r Tîm Llywodraethu Gwybodaeth yn defnyddio llwyfannau Trydydd Parti i helpu i reoli rhwymedigaethau cyfreithiol y Cyngor, ac i sicrhau bod eich cais yn cael ei brosesu'n effeithlon ac yn ddiogel yn unol â'r Egwyddorion Diogelu Data. Mae Cytundebau Prosesu Data ar waith gyda'r sefydliadau trydydd parti canlynol i sicrhau bod eich data'n cael ei brosesu yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data:

Eich Hawliau

Fel testun data, mae gennych lawer o hawliau yn gysylltiedig â’ch data personol. Mae hyn yn cynnwys:

 • Hawl mynediad
 • Hawl i gywiro
 • Hawl i ddileu
 • Hawl i dynnu cydsyniad yn ôl
 • Hawl i symud data
 • Hawl i gyfyngu ar brosesu
 • Hawl i wrthwynebu
 • Hawliau yn ymwneud â gwneud penderfyniadau awtomataidd a phroffilio

Tynnu Cydsyniad yn ôl

Os ydym yn dibynnu ar gydsyniad oddi wrthoch i brosesu’ch data, gallwch wneud cais i dynnu’ch cydsyniad yn ôl neu gyfyngu ar rai elfennau o’r gwaith prosesu neu wrthwynebu iddo gael ei brosesu.

Os ydych wedi cydsynio i unigolyn arall wneud cais am/derbyn eich gwybodaeth a’ch bod am dynnu’r Cydsyniad hwn yn ôl, rhaid gwneud hyn cyn i’ch gwybodaeth bersonol gael ei datgelu. I wneud hyn, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data.

Swyddog Diogelu Data
Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

diogeludata@caerdydd.gov.uk​

Pam ein bod yn rhoi’r hysbysiad hwn i chi

Mae’n rhaid i’r Cyngor yn unol â’r gyfraith ddiogelu cronfeydd cyhoeddus a weinyddir gennym ac o ganlyniad, i sicrhau nad yw arian trethdalwyr yn cael ei dynnu allan o'r system trwy dwyll.


Mae’r hysbysiad hwn wedi ei gynllunio i roi gwybodaeth i chi am y data sydd gennym amdanoch, sut y byddwn yn ei ddefnyddio, eich hawliau ynghlwm ag ef a’r mesurau diogelwch sydd ar waith i’w ddiogelu.


Pa ddata personol sydd gennym

Er mwyn perfformio’r dasg, gallwn goladu amrywiaeth o ddata sydd gennym amdanoch chi. Am fwy o wybodaeth cyfeiriwch at Hysbysiad Preifatrwydd Llawn y Cyngor sydd i’w gael drwy ddilyn y ddolen ganlynol:

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymwadiad/Pages/default.aspx


Sefydliadau y byddwn yn rhannu eich data personol â nhw

I atal a datgelu twyll, mae’n bosib y byddwn yn rhannu gwybodaeth a roddir i ni gyda chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio a gweinyddu cronfeydd cyhoeddus, megis Swyddfa’r Cabinet, yr Adran Gwaith a Phensiynau neu Gynghorau eraill.


Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru (Yr Archwilydd Cyffredinol) yn adolygu cyfrifon y Cyngor ac yn gofyn i ni gymryd rhan mewn ymarferion paru data i helpu i atal a datgelu twyll.


Mae paru data yn golygu cymharu cofnodion cyfrifiadurol un corff gyda chofnodion cyfrifiadurol eraill gan yr un neu gyrff eraill, i weld i ba raddau maen nhw'n cyfateb. Gwybodaeth bersonol yw hyn fel arfer.


Mae’r math hwn o baru data yn fodd o nodi hawliadau/taliadau a all fod yn dwyllodrus. Gall pariad nodi amrywiad sy’n galw am ymchwil pellach. Ni ellir cymryd yn ganiataol a fu twyll, camgymeriad neu eglurhad arall hyd nes i ymchwiliad gael ei gwblhau.


Mae gofyn i ni roi setiau penodol o ddata i’r Archwilydd Cyffredinol i’w paru ar gyfer pob ymarferiad ac mae rhain wedi eu nodi yng nghanllaw Swyddfa Archwilio Cymru, y gellir ei weld yma;

http://www.audit.wales/cy/amdanom-ni/menter-twyll-genedlaethol  

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn defnyddio data yn rhinwedd ei rymoedd yn Rhan 3 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Nid yw’n gofyn am gydsyniad yr unigolion dan sylw o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.


Mae Paru data gan yr Archwilydd Cyffredinol yn amodol ar God Ymarfer. Gellir gweld hwnnw yma; https://www.audit.wales/sites/default/files/download_documents/Code_of_data_matching_cym.pdf


Am fwy o wybodaeth ar rymoedd cyfreithiol Yr Archwilydd Cyffredinol a’r rhesymau paham ei fod yn paru gwybodaeth benodol, gweler;

http://www.audit.wales/cy/amdanom-ni/menter-twyll-genedlaethol/hysbysiadau-prosesu-teg

Cod Ymarfer Paru Data​ (604kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Cysylltu â ni / Swyddog Diogelu Data

Os oes unrhyw bryderon gennych yn ymwneud â’r Fenter Twyll Genedlaethol, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data am fwy o wybodaeth.


Cysylltu â ni / Swyddog Diogelu Data

Cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data am fwy o wybodaeth.

Swyddog Diogelu Data

Tîm Llywodraethiant Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW                                                          

DiogeluData@caerdydd.gov.uk

Bydd cynnwys ysgrifenedig a gyflwynir drwy ein gwasanaeth cwsmeriaid SgyrsBot (Bobi) yn Gymraeg yn cael ei brosesu gan Google Translate er mwyn cael testun Saesneg sy'n cyfateb i ddeall y cynnwys. ​Mae hyn yn golygu bod unrhyw wybodaeth a gofnodir yn Gymraeg hefyd yn ddarostyngedig i delerau prosesu data Google Translate.​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd Gan fod Google Translate yn gweithredu y tu allan i'r UE, bydd unrhyw ddata a gofnodir yn y sgwrs hon yn cael ei drosglwyddo y tu allan i'r UE. I gael rhagor o wybodaeth am hyn gweler Polisi Preifatrwydd Google Translate​.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Gall delweddau a uwchwythwyd i'r SgwrsFot fel rhan o adroddiad tipio anghyfreithlon gael eu trin y tu allan i'r UE hefyd. Fe'u storir dros dro yn y Cwmwl cyn eu cyflwyno i'r tîm Rheoli Gwastraff. Ar ôl cyflwyno, caiff delweddau eu cadw yn y cwmwl am 24 awr cyn eu dileu.


Caiff pob trawsgrifiad sgwrsfot ei recordio at ddibenion monitro a hyfforddi. Bydd Cyngor Caerdydd yn cadw trawsgrifiadau am ddeuddeg mis.​
Mewn ymateb i gau ysgolion yn dilyn pandemig COVID-19, mae Cyngor Caerdydd yn cydnabod nad oes dewis arall ar gael ar hyn o bryd i blant sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim. Felly, rydym wedi neilltuo amser ac adnoddau i sicrhau y gall plant a fyddai wedi cael prydau am ddim gael taleb electronig yn lle hynny. Rydym yn gweithio'n agos gyda chwmni a ddewiswyd (Sodexo) i sicrhau bod hyn yn cael ei hwyluso cyn gynted â phosibl. Fel y cyfryw, bydd data personol cyfyngedig yn cael ei ddarparu i'r cwmni er mwyn hwyluso'r gwasanaeth hwn a sicrhau bod anghenion yn cael eu diwallu. Ein seiliau cyfreithlon ar gyfer prosesu data personol at y diben hwn yw gorchwyl contract a chyhoeddus.

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut mae Sodexo yn prosesu data personol, gallwch weld eu polisi preifatrwydd​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​.
Cynghorwyr Etholedig yw’r rheolwyr sy’n gyfrifol am brosesu gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â phrosesu ceisiadau a geir gan etholwyr ward. 
 
Yn unol â deddfwriaeth ddiogelu data gyfredol, mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn rhoi gwybodaeth am sut mae Cynghorwyr Etholedig yn prosesu gwybodaeth bersonol er mwyn ymateb i geisiadau gan etholwyr ac yn rhoi gwybodaeth am hawliau preifatrwydd unigolion.
 

Beth yw rôl cynrychiolydd etholedig?

Mae Cynghorwyr Etholedig yn cynnal cymorthfeydd cyngor yn rheolaidd ac yn ymateb i ymholiadau am waith achos ac ymholiadau ynglŷn â pholisïau sy’n cael eu codi gan breswylwyr yn fy ward. Er mwyn rhoi cymorth ac ymateb i’r ymholiadau hyn, mae angen prosesu data personol sy’n ymwneud â’r etholwr sy’n gwneud y cais ac unigolion eraill a allai eisiau dymuno bod yn rhan neu wedi’u nodi yn y materion sy’n cael eu codi neu wrth ymdrin ag ymholiadau.
 

Sut mae data personol yn cael ei broses wrth ymateb i geisiadau gan etholwyr?

Pan ofynnwch am help a chymorth gan Gynghorydd Etholedig, bydd angen iddyn nhw gasglu rhywfaint o wybodaeth gennych.Yn gyffredinol bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth bersonol megis eich enw, eich cyfeiriad a’ch gwybodaeth gyswllt ynghyd â manylion am eich problem neu’ch pryder.
 
Mae’r gyfraith yn trin rhai mathau o wybodaeth bersonol fel rhai ‘arbennig’ gan fod angen ei diogelu’n fwy oherwydd ei sensitifrwydd. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am darddiad ethnig neu hiliol; rhywioldeb a bywyd rhywiol; crefydd neu gredoau athronyddol; aelodaeth o undeb llafur; barn wleidyddol; data biofetrig a genetig; iechyd meddwl neu gorfforol; ac euogfarnau troseddol a throseddau. Bydd angen prosesu’r math hwn o wybodaeth ond pan fo’n berthnasol i’r cais rydych yn ei wneud. Yn yr amgylchiadau hyn bydd angen i chi gwblhau Ffurflen Ganiatâd (252kb PDF).​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 
Ni ddefnyddir yr wybodaeth bersonol rydych yn ei rhoi, neu y gall Cynghorwyr Etholedig ei chael gan sefydliadau neu unigolion wrth ymdrin ag ymholiadau, ond er mwyn ceisio datrys y broblem neu’r pryder rydych wedi ei chodi/godi.Ni chaiff eich data personol ei ddefnyddio mewn ffordd sydd yn mynd y tu hwnt i’ch disgwyliadau rhesymol.
 

A gaiff fy nata personol ei rannu gydag unrhyw un arall?

Caiff gwybodaeth bersonol amdanoch ei datgelu ar sail ‘angen gwybod’ yn unig i sefydliad trydydd parti a/neu unigolyn perthnasol a all roi gwybodaeth i helpu i fynd i’r afael â’ch pryder neu i ddatrys eich pryder. Mae enghreifftiau’n cynnwys Cyngor Caerdydd, cyngor arall neu Lywodraeth Cymru, cynrychiolwyr etholedig a deiliaid swyddi cyhoeddus eraill, landlordiaid, asiantaethau gorfodi’r gyfraith a chyrff ymchwiliol, y cyfryngau, gofal iechyd, cynghorwyr neu ymarferwyr cymdeithasol a lles.
 
Ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol a gafwyd gan y Cynghorwyr Etholedig ei datgelu ymhellach ac eithrio at ddiben prosesu ceisiadau gan etholwyr ac ymateb iddynt, oni bai bod y gyfraith yn gofyn am hynny e.e. er mwyn atal neu ganfod trosedd neu ddiogelu plant neu oedolion sy’n agored i niwed.
 
Gallai gwybodaeth bersonol gael ei storio ar ran y Cynghorwyr Etholedig gan y Cyngor mewn rhan ddynodedig o’i rwydwaith diogel. Heblaw am weithrediadau monitro a thechnegol, ceir mynediad a gwneir prosesu yn unol â chyfarwyddiadau Cynghorwyr Etholedig yn unig.
 
Mae unrhyw drydydd partïon, y gall Cynghorwyr Etholedig rannu eich data â nhw, yn gorfod cadw eich manylion yn ddiogel, a defnyddio eich data at ddibenion rydych eisoes yn gwybod amdanynt.
 
Os gofynnwch yn benodol i Gynghorydd Etholedig beidio â datgelu gwybodaeth y mae modd eich adnabod ohoni i drydydd partïon y gallai fod angen iddo gysylltu â nhw, bydd yn ceisio parchu hynny. Fodd bynnag, efallai na fydd yn bosibl symud y mater ymlaen i chi heb ddatgelu eich enw.
 
Pan ddaw swydd Cynghorydd Etholedig i ben, gall drosglwyddo ceisiadau gennych sydd heb eu datrys i gynghorydd ward arall, oni bai eich bod yn dweud wrtho i beidio â gwneud hynny.
 

Sut mae data personol am unigolion eraill ei brosesu mewn cysylltiad â cheisiadau gan etholwyr?

Wrth gynrychioli etholwyr, o bryd i’w gilydd bydd Cynghorwyr Etholedig yn prosesu gwybodaeth bersonol sy’n ymwneud â: 
 • chyflogeion sy’n gweithio yn y Cyngor a/neu sefydliadau sector cyhoeddus, trydydd sector neu sector preifat eraill 
 • cynrychiolwyr etholedig a rhai eraill â swyddi cyhoeddus 
 • achwynwyr ac ymholwyr 
 • perthnasau, gwarcheidwaid a chysylltiadau’r etholwyr y mae Cynghorydd Etholedig yn eu cynrychioli 
 • cysylltiadau busnes neu gysylltiadau eraill 
 • testun cwynion 

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu fy nata personol?

Y seiliau cyfreithiol y dibynnir arnynt ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol mewn perthynas ag ymateb i geisiadau gan etholwyr yw:
 • cydsyniad awgrymedig neu benodol yr etholwr sy’n gwneud y cais (neu unrhyw bobl berthnasol eraill pan fo hyn yn briodol) 
 • er budd sylweddol y cyhoedd wrth i gynrychiolwyr etholedig ymateb i geisiadau am waith achos 
 • er mwyn perfformio tasg a wneir er budd y cyhoedd neu i gyflawni swyddogaethau Cynghorydd Etholedig, i wneud gwaith achos i gefnogi neu hyrwyddo ymgysylltu democrataidd 
 • wrth ymchwilio i fuddiannau cyfreithiol Cynghorwr Etholedig fel cynrychiolydd etholedig a buddiannau eu hetholwyr, er mwyn cynorthwyo i ddatrys pryderon sydd wedi’u cyfleu iddo, pan ystyrir bod y buddiannau hynny’n drech nag unrhyw ymyrraeth â phreifatrwydd sy’n rhan o brosesu data personol am unigolion eraill 

Ydy fy nata personol yn cael ei drosglwyddo y tu hwnt i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd?

Ni chaiff gwybodaeth bersonol dan reolaeth Cynghorwyr Etholedig ei hanfon y tu hwnt i’r Ardal Economaidd Ewrop (‘AEE’)
Neu
Mae rhai darparwyr gwasanaeth wedi’u lleoli y tu allan i’r AEE ac felly gallai fod angen trosglwyddo eich data personol y tu allan i’r AEE. Pan fo Cynghorwyr Etholedig yn trosglwyddo eich data y tu allan i’r AEE, byddant yn sicrhau ei fod yn cael ei ddiogelu yn yr un ffordd pe bai’r data y tu mewn i’r AEE.
 

Am faint y caiff fy nata personol ei gadw?

​​Fel arfer, ar ôl cau achos, bydd papurau achos yn cael eu cadw tan ddiwedd cyfnod swydd y Cynghorydd Etholedig neu am 3 blynedd, oni bai eich bod yn gofyn iddo wneud fel arall neu os oes gofyn fel arall yn ôl y gyfraith.
 
Yn aml, eir yn ôl i waith achos er mwyn darparu’r gwasanaeth a’r gynrychiolaeth orau i etholwyr, y gall Cynghorwyr Etholedig barhau i gael gohebiaeth ganddynt o bosibl. Felly, mae’n rhesymol i gynrychiolydd etholedig gadw data personol am y cyfnod hwn.
 
Os daw cyfnod swydd Cynghorydd Etholedig i ben cyn datrys cais etholwr, gall drosglwyddo’r ffeil achos i gynghorydd ward arall, oni bai y gofynnwch iddo beidio â gwneud felly.
 

Sut mae data personol yn cael ei ddiogelu?

Rhoddir mesurau diogelwch ar waith i sicrhau bod gwybodaeth bersonol a reolir gan Gynghorydd Etholedig yn cael ei diogelu rhag cael ei cholli ar ddamwain neu’i haddasu, rhag mynediad amhriodol, neu rhag cael ei chamddefnyddio neu’i dwyn.
 

Pa hawliau sydd gennyf o ran fy nata personol?

Ar unrhyw adeg tra bo Cynghorydd Etholedig yn meddu ar eich data personol neu’n ei brosesu, cewch chi, fel testun y data, dynnu eich cydsyniad yn ôl fel na all brosesu eich data.
 
Hefyd mae gennych yr hawliau canlynol:
 • Hawl i gael mynediad – mae gennych yr hawl i wneud cais am gopi o’r wybodaeth y mae Cynghorydd Etholedig yn ei chadw amdanoch. 
 • Hawl i gywiro – mae gennych hawl i’r data y mae Cynghorydd Etholedig yn ei gadw amdanoch gael ei gywiro os yw’n anghywir neu’n anghyflawn.
 • Hawl i gael eich anghofio – mewn amgylchiadau penodol gallwch ofyn i ddata y mae Cynghorydd Etholedig yn ei gadw amdanoch gael ei ddileu o’i gofnodion. 
 • Hawl i gyfyngu ar brosesu – pan fo amodau penodol yn berthnasol, mae gennych hawl i gyfyngu ar y prosesu.
 • Hawl i gludadwyedd – mewn amodau penodol, mae gennych yr hawl i gael y data y mae Cynghorydd Etholedig yn ei gadw amdanoch wedi’i drosglwyddo i sefydliad arall. 
 • Hawl i wrthwynebu – mae gennych yr hawl i wrthwynebu mathau penodol o brosesu, megis marchnata uniongyrchol a phrosesu awtomataidd. 
 • Hawl i gwyno – os bydd Cynghorydd Etholedig yn gwrthod eich cais yn unol â hawliau mynediad, bydd yn rhoi’r rheswm dros hyn i chi. Mae gennych yr hawl i gwyno. Os na all Cynghorydd Etholedig ddatrys eich cwyn i’ch boddhad, cewch gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (gweler y manylion cyswllt isod). 

Gallwch gysylltu â Chynghorydd Etholedig trwy’r post, dros e-bost neu ar y ffôn, trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd ar wefan y Cyngor​.​
 
Sylwer y bydd angen i Gynghorydd Etholedig ofyn i chi brofi pwy ydych chi os dewiswch arfer unrhyw o’r hawliau uchod ynglŷn â’ch data personol.
 
Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn gyfrifol am gynnal hawliau gwybodaeth yn y DU. I gael esboniad manwl o’r hawliau hyn a’r amgylchiadau maent yn berthnasol iddynt, ewch i wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 
Os hoffech gwyno i’r Comisiynydd Gwybodaeth y manylion cyswllt yw:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Tŷ Wycliffe
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Ffôn: 0303 123 1113

Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn yn ddiweddar i adlewyrchu'r newid yn y ffordd y cynhelir ein cyrsiau oherwydd COVID-19. 

Mae’r hysbysiad hwn wedi’i gynllunio i roi gwybodaeth i chi am y data sydd gennym amdanoch, sut y byddwn yn ei ddefnyddio, eich hawliau ynghlwm wrtho a’r mesurau diogelwch sydd ar waith i’w ddiogelu.

Y math o wybodaeth bersonol a gasglwn

Ar hyn o bryd rydym yn casglu ac yn prosesu'r wybodaeth ganlynol:
 • ​Cyfeiriad e-bost 
 • Rhif ffôn
 

Sut y cawn yr wybodaeth bersonol a pham mae gennym

Mae'r rhan fwyaf o'r wybodaeth bersonol a gaiff ei phrosesu gennym yn cael ei rhoi’n uniongyrchol gennych chi am un o'r rhesymau canlynol:

 • I nodi'r gwaith y byddwch yn ei gyflwyno fel rhan o'n cyrsiau galwedigaethol 

Rydym hefyd yn derbyn gwybodaeth bersonol yn anuniongyrchol, o'r ffynonellau canlynol yn yr amgylchiadau canlynol:

 • Trwy ffurflenni Google ar y gwaith a gyflwynir gennych fel rhan o'n cyrsiau galwedigaethol

Rydym yn defnyddio'r wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi i ni er mwyn nodi myfyrwyr sydd wedi cyflwyno gwaith.


Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu eich data

Dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni ar gyfer prosesu'r wybodaeth hon yw: 

(a) Eich cydsyniad. 

Rydych yn gallu tynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg. Gallwch wneud hyn trwy gysylltu ag addysggalwedigaethol@caerdydd.gov.uk


Sefydliadau y gallen ni rannu eich data personol â nhw

Efallai y byddwn yn rhannu eich data personol â thrydydd partïon a darparwyr gwasanaeth at ddibenion:

 • ​Gwirio eich gwaith wedi'i gwblhau. 
 • Cynnig dysgu ar-lein. 


Sut rydym yn storio eich gwybodaeth bersonol

Mae eich gwybodaeth yn cael ei storio’n ddiogel ar Google Drive.

Rydym yn cadw eich cyfeiriad e-bost a'r gwaith a gyflwynwyd gennych fel rhan o'ch cwrs am 6 mis ar ôl i chi gwblhau'r cwrs. Byddwn wedyn yn cael gwared ar eich gwybodaeth trwy ei ddileu o Google Drive.


Eich hawliau diogelu data

Dan gyfraith diogelu data, mae gennych hawliau sy’n cynnwys:

Eich hawl mynediad - Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopïau o'ch gwybodaeth bersonol. 

Eich hawl i gywiro - Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth bersonol sy'n anghywir yn eich barn chi. Mae gennych hefyd hawl i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth sy'n anghyflawn yn eich barn chi. 

Eich hawl i ddileu - Mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol o dan rai amgylchiadau. 

Eich hawl i gyfyngu ar brosesu - Dan rai amgylchiadau mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol. 

Eich hawl i wrthwynebu prosesu - Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol mewn rhai amgylchiadau.

Eich hawl i gludadwyedd data - Mae gennych hawl i ofyn i ni drosglwyddo'r wybodaeth bersonol a roesoch i ni i sefydliad arall, neu i chi, o dan rai amgylchiadau.

Os hoffech chi arfer unrhyw un o’r hawliau hyn neu os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon yn gysylltiedig â phrosesu eich data personol, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data fel y nodir isod.  Mae gennych hefyd hawl i gofrestru cwyn mewn perthynas â’r hysbysiad preifatrwydd hwn, neu weithgareddau prosesu’r Cyngor gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.


Cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data

Cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data am ragor o wybodaeth.  


Swyddog Diogelu Data 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth 

Neuadd y Sir 

Glanfa’r Iwerydd 

 Caerdydd 

CF10 4UW 

diogeludata@caerdydd.gov.uk 


Ein manylion cyswllt

Addysg Alwedigaethol Caerdydd

Awdurdod Harbwr Caerdydd 

Tŷ’r Frenhines Alexandra,

Cargo Road, Bae Caerdydd 

CF10 4LY

07814 544244

addysggalwedigaethol@caerdydd.gov.uk​


Y tro diwethaf i’r hysbysiad hwn gael ei ddiweddaru oedd 30 Mehefin 2020.

Bwriedir yr hysbysiad preifatrwydd hwn ar gyfer trigolion Caerdydd sy'n defnyddio Canolfan Ailgylchu Caerdydd ar gyfer ailgylchu a gwaredu eu gwastraff cartref. Mae Canolfan Ailgylchu Caerdydd yn rhan o Gyngor Caerdydd, sy’n Rheolwr Data at ddibenion y wybodaeth a gesglir.
 

Pa ddata rydym yn ei gasglu a pham?

Er mwyn prosesu eich archebion ailgylchu, mae Cyngor Caerdydd yn casglu'r data canlynol: 
 • Enw Cyntaf a Chyfenw
 • Cyfeiriad
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif cofrestru’r cerbyd
 • Rhif ffôn
Cesglir hyn er mwyn dyrannu slotiau archebu, rheoli mynediad a gwirio cymhwysedd i'r canolfannau ailgylchu a weithredir gan Gyngor Caerdydd. Bydd eich gwybodaeth archebu hefyd yn cael ei defnyddio i fonitro effeithiolrwydd ein canolfannau ailgylchu a sicrhau nad yw'r gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio'n dwyllodrus.​

Sut rydym yn casglu eich data?

Rydym yn casglu eich data pan fyddwch yn cwblhau eich cofrestriad drwy ein ffurflenni ar-lein, y gellir dod o hyd iddynt ar wefan Cyngor Caerdydd. Mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio trydydd parti o'r enw MiPermit i brosesu cofrestriadau a'i archebion.  

Rydym hefyd yn casglu data pan fyddwch yn gwneud ymholiadau ar ein gwefan drwy'r sgwrs fyw.  Bydd cynnwys ysgrifenedig a gyflwynir drwy ein gwasanaeth cwsmeriaid ChatBot (Bobi) yn Gymraeg yn cael ei brosesu gan Google Translate er mwyn cael testun Saesneg sy'n cyfateb i alluogi cynnwys i gael ei adnabod. Mae hyn yn golygu bod unrhyw wybodaeth a gofnodir yn Gymraeg hefyd yn destun telerau prosesu data Google Translate.​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Y sail gyfreithiol ar gyfer ein defnydd o’ch data personol

Mae Cyngor Caerdydd yn cadw data personol amdanoch yn rhinwedd ei swydd fel rheolwr data.  Mae gwybodaeth bellach ar sut rydym yn defnyddio eich data personol isod.  

Yn gyffredinol, ar un o’r seiliau cyfreithiol isod y byddwn yn defnyddio eich data personol: 
 • rydym yn prosesu eich data personol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol fel Awdurdod Lleol i gasglu ac ailgylchu gwastraff cartrefi  
 • rydym yn prosesu eich data personol i gwblhau tasg er budd y cyhoedd neu i arfer awdurdod swyddogol sydd gennym fel corff cyhoeddus
 • rydym yn prosesu eich data lle bo angen i ddiogelu ein buddiannau cyfreithlon fel Awdurdod Lleol 
 • rydym yn prosesu eich data lle bo angen i gyflawni contract ​

Sut byddwn yn defnyddio eich data?
Mae Cyngor Caerdydd yn casglu eich data er mwyn:
 • Creu archebion ar gyfer y canolfannau ailgylchu 
 • Cadarnhau cymhwysedd i weld a allwch ddefnyddio'r ganolfan ailgylchu
 • Sicrhau nad yw aelwydydd yn ymweld â'r canolfannau ailgylchu yn amlach na’r hyn a ganiateir 
 • Nodi unrhyw gamddefnydd o'r canolfannau ailgylchu
 • Cysylltu â chi os oes unrhyw newidiadau i'ch archebion 
 • Cynnal dadansoddiad ystadegol ar y defnydd o ganolfannau ailgylchu a sawl gwaith y mae pobl yn defnyddio'r ganolfan ailgylchu dros y flwyddyn 
 • Helpu gyda thystiolaeth gorfodi gwastraff lle y bo'n briodol

Am faint y byddwn yn storio eich data?

Dim ond am gyhyd ag sy'n ofynnol y cedwir eich data er mwyn bodloni gofynion cyfreithiol, rhwymedigaethau cytundebol a diogelu ein buddiannau cyfreithlon.  Cedwir y wybodaeth a gasglwn ynglŷn â'ch ailgylchu am gyfnod o ddwy flynedd, ac ar ôl hynny mae'n cael ei dileu'n ddiogel.  

Gyda phwy rydym yn rhannu eich data? 

Wrth gwblhau eich cofrestriad, caiff eich data ei brosesu drwy MiPermit, cwmni trydydd parti.  Mae hyn yn golygu eu bod yn gweithredu fel Prosesydd Data ar ein rhan ac y cedwir data dros dro ar eu gweinyddion.
 
Mae Cyngor Caerdydd wedi gweithredu'r mesurau diogelwch angenrheidiol i sicrhau cydymffurfiaeth â'r ddeddfwriaeth diogelu data gyfredol, gan gynnwys Cytundeb Rhannu Data ac asesiadau effaith perthnasol.  

Dim ond yn unol â'r ddeddfwriaeth gyfredol ar ddiogelu data a pholisi diogelu data Cyngor Caerdydd y caiff yr holl wybodaeth ei chadw a'i throsglwyddo.  I gael rhagor o wybodaeth am sut mae MiPermit yn prosesu data personol, edrychwch ar eu polisi preifatrwydd. ​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Beth yw eich hawliau diogelu data? 

Hoffai Cyngor Caerdydd wneud yn siŵr eich bod yn gwbl ymwybodol o'ch holl hawliau diogelu data. Mae gan bob defnyddiwr hawl i'r canlynol: 
 • ​Yr hawl i gael mynediad – Mae gennych hawl i ofyn am gopïau o'ch data personol. 
 • Yr hawl i gywiro – Mae gennych hawl i ofyn i Gyngor Caerdydd gywiro unrhyw wybodaeth sy'n anghywir yn eich barn chi.  Mae gennych hefyd hawl i ofyn i Gyngor Caerdydd gwblhau'r wybodaeth sy'n anghyflawn yn eich barn chi.
 • Yr hawl i ddileu – Mae gennych hawl i ofyn i Gyngor Caerdydd ddileu eich data personol, dan rai amodau. 
 • Yr hawl i gyfyngu prosesu – Mae gennych hawl i ofyn i Gyngor Caerdydd gyfyngu prosesu eich data personol, dan rai amodau.
 • Yr hawl i wrthwynebu prosesu – Mae gennych yr hawl i wrthwynebu i Gyngor Caerdydd brosesu eich data personol, dan rai amodau.
 • Yr hawl i gludo data – Mae gennych hawl i ofyn i Gyngor Caerdydd drosglwyddo'r data yr ydym wedi'i gasglu i sefydliad arall, neu'n uniongyrchol i chi, dan rai amodau.​

Hysbysiadau Preifatrwydd Ychwanegol 

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn prosesu data personol, darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd llawn.​​​​​​


Newidiadau i'n Hysbysiad Preifatrwydd 

Gall newidiadau i'n Hysbysiad Preifatrwydd ddigwydd ar unrhyw adeg er mwyn adlewyrchu diweddariadau mewn deddfwriaeth, arfer gorau a chanllawiau gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth​​​​. Cyhoeddir y newidiadau hyn ar ein gwefan. 

Sut i gysylltu â ni 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am bolisïau preifatrwydd Cyngor Caerdydd, y data rydym yn ei gadw amdanoch chi neu os hoffech arfer un o’ch hawliau diogelu data, mae croeso i chi gysylltu â ni  drwy’r post:

Swyddog Diogelu Data 
Tîm Llywodraethu Gwybodaeth 
Neuadd y Sir 
Glanfa’r Iwerydd 
Caerdydd 
CF10 4UW 

Neu drwy e-bost i diogeludata@caerdydd.gov.uk

Sut i gysylltu â’r awdurdod priodol

Os hoffech gyflwyno cwyn neu os teimlwch nad yw Cyngor Caerdydd wedi mynd i'r afael â'ch pryder mewn modd boddhaol, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd drwy ei gwefan neu drwy ffonio 0303 123 1113.  ​​

Sut caiff eich gwybodaeth bersonol ei defnyddio


Os byddwch yn gwneud cais am y taliad gweithiwr gofal o £500 bydd eich cyflogwr yn rhannu gwybodaeth fel eich enw llawn, rhif yswiriant gwladol, y dyddiad y gwnaed y taliad gyda'r Awdurdod Lleol sy'n gweinyddu'r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru. 

Caiff y wybodaeth hon hefyd ei rhannu ag awdurdod lleol a fydd yn cynnal gwiriadau i sicrhau bod y cynllun wedi'i weinyddu'n briodol, bod y rhai sydd wedi derbyn taliad yn gymwys i wneud hynny ac i sicrhau nad oes unrhyw daliadau dyblyg wedi'u gwneud (er enghraifft pan fo cyflogai yn gweithio i fwy nag un darparwr gofal). 

Os hoffech wybod mwy am sut y caiff eich gwybodaeth bersonol ei defnyddio at y diben o weinyddu'r cynllun a gwneud y taliad i chi, siaradwch â'ch cyflogwr.

Mae Cyngor Caerdydd yn gweinyddu'r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru ar gyfer unigolion sy'n gweithio yng Nghaerdydd. Mae eich gwybodaeth bersonol a ddarperir ar y ffurflen hon yn cael ei chasglu gan eich cyflogwr ar sail eich cydsyniad a'ch cais am y taliad o £500. 

Fel awdurdod cyhoeddus, mae gan Gyngor Caerdydd gyfrifoldeb i sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio'n gywir ac felly gellir rhannu manylion y taliadau o fewn y Cyngor a chydag awdurdod arweiniol fel y'i dynodir gan Lywodraeth Cymru er mwyn atal a chanfod twyll a / neu wall.  Ni wneir unrhyw ddefnydd pellach o'ch data personol oni bai bod y gyfraith yn caniatáu neu'n ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Caerdydd wneud hynny. 

Cedwir eich gwybodaeth am 7 mlynedd ar ôl i'r taliad gael ei wneud. 

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn prosesu data personol, darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd llawn.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Xerox

Mae’n bosib y bydd Cyngor Caerdydd yn defnyddio cwmni allanol o’r enw Xerox i argraffu a phostio rhai mathau o bost, drwy wasanaeth o’r enw Hybrid Mail. Caiff yr holl wybodaeth ei chadw a’i hanfon yn unol â’r ddeddfwriaeth diogelu data cyfredol a pholisi diogelu data Cyngor Caerdydd. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Xerox yn rheoli data personol, darllenwch Polisi Preifatrwydd Xerox​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​.


Cysylltu â'r Swyddog Diogelu Data 


Cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data i gael mwy o wybodaeth.

Swyddog Diogelu Data
Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW 


diogeludata@caerdydd.gov.uk 


Mae’r hawl gennych i wrthod rhoi eich cydsyniad i’r prosesu ar unrhyw adeg drwy hysbysu’r Swyddog Diogelu Data yn ysgrifenedig. ​​​

​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​
​​​​​