Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Casgliadau ailgylchu ar wahân

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Yn dilyn cyfnod prawf casgliadau ailgylchu ar wahân, rydym yn cyflwyno casgliadau ailgylchu ar wahân ledled y ddinas yn 2024.

Canfyddwch yr hyn yr ydym wedi ei ddysgu o’r cyfnod prawf​pham mae ailgylchu ar wahân yn dda i Gaerdydd​. ​

Newidiodd 36,000 o eiddo i gasgliadau ailgylchu ar wahân ym mis Chwefror 2024.​

Byddwn yn cysylltu â chi pan fydd eich eiddo yn symud i gasgliadau ailgylchu ar wahân a byddwn yn dosbarthu’r cynwysyddion newydd ynghyd â thaflen wybodaeth.​


Os oes gennych fagiau gwyrdd dros ben unwaith y bydd casgliadau ailgylchu ar wahân yn dechrau,​​ rhowch nhw i rywun sy'n dal i fod ar gasgliadau bagiau gwyrdd neu gallwch ddod o hyd i ddefnydd arall ar eu cyfer.​


Unwaith mae’r casgliadau ar wahân yn dechrau ar gyfer eich eiddo chi, ni fyddwn yn casglu bagiau ailgylchu gwyrdd wedyn ​ac ni fyddant ar gael i'w casglu gan ein stocwyr.​

Os ydych yn byw mewn bloc o fflatiau gyda chasgliadau biniau ailgylchu cymunedol, ni fydd y newid hwn yn effeithio arnoch chi.​​ ​​​​

Defnyddio eich sachau a’ch cadi newydd​​

​​Byddwch yn defnyddio:
​​

Cadi glas

Ar gyfer eich:

 • poteli a 
 • jariau gwydr. 

​Byddwn yn casglu eich cadi glas bob pythefnos ar yr un wythnos â'ch gwastraff cyffredinol. ​

Sach goch y gellir ei hailddefnyddio

Ar gyfer eich:

 • caniau metel, tuniau, erosolau a ffoil, 
 • poteli, potiau, tybiau, a hambyrddau plastig, a ​​
 • chartonau bwyd a diod, fel Tetra Pak.​

​​Byddwn yn casglu eich sach goch bob wythnos.

Sach las y gellir ei hailddefnyddio

A​r gyfer eich:

 • cardfwrdd, a
 • phapur.

Byddwn yn casglu eich sach las bob wythnos. 


Bydd y sachau y tu mewn i'r cadi.


​​​Edrychwch ar y calendr casglu i weld eich dyddiadau casglu.  ​


​Mae’r sach goch ar gyfer cynwysyddion, fel poteli plastig, tybiau a hambyrddau a chaniau neu duniau.

Mae’r eitemau y gallwch eu rhoi yn y sach goch yn cynnwys:

 • poteli pethau ymolchi plastig, fel siampŵ a jel cawod, 
 • poteli glanhau plastig, fel poteli cannydd a chwistrellwyr,
 • poteli diodydd plastig, fel poteli llaeth, poteli dŵr a photeli diodydd meddal, 
 • cynwysyddion plastig, fel cynwysyddion ffrwythau, potiau iogwrt a phecynnau cacennau
 • cartonau a chaeadau cludfwyd plastig, 
 • aerosolau, fel chwistrelli diaroglyddion,
 • caniau diodydd metel, fel caniau cwrw a diodydd meddal 
 • tuniau bwyd metel, fel tun ffa a chawl, 
 • Tetra Pak, a
 • ffoil a chartonau ffoil.
 

Mae’r eitemau sydd ddim yn mynd yn y sach goch yn cynnwys: 

 • bagiau siopa plastig,
 • plastigion meddal, fel clingfilm neu ffilm blastig, deunydd lapio caws neu fagiau bara,
 • pecynnau creision,
 • pacedi bwyd anifeiliaid anwes,
 • pecynnau blister plastig, fel ar gyfer meddyginiaethau,
 • brwsys dannedd neu diwbiau past dannedd, 
 • raseli neu lafnau raseli,
 • tanwyr nwy gwag,
 • tuniau nwy gwag,
 • plastigion caled, fel teganau plant,
 • potiau planhigion,
 • cynwysyddion Tupperware.Mae’r eitemau y gallwch eu rhoi yn y sach las yn cynnwys: 

 • cerdyn a bocsys cardbord,
 • cartonau wyau,
 • tiwbiau papur tŷ bach,
 • bocsys grawnfwyd,
 • bocsys past dannedd,
 • papur, papurau newydd a chylchgronau,
 • amlenni a llythyrau,
 • papur argraffydd a phapur wedi'i rwygo.​
Gellir rhoi carpion papur mewn bag ar wahân a'i roi ar dop y sach glas i'w gasglu. ​


Mae’r eitemau sydd ddim yn mynd yn y sach las yn cynnwys:

 • cartonau bwyd a diod, fel Tetra Pak,
 • polystyren,
 • ffilm neu becynnu plastig,
 • papur wal,
 • papur lapio, neu 
 • hancesi, tywelion papur a rholiau cegin.

Mae’r eitemau y gallwch eu rhoi yn y cadi glas yn cynnwys:

 • poteli gwydr fel poteli cwrw, poteli gwin a photeli diodydd ysgafn, a
 • jariau gwydr, fel jariau saws a bwyd babi.

M​ae’r eitemau sydd ddim yn mynd yn y cadi glas yn cynnwys:

 • cerameg neu tsieina, 
 • gwydrau yfed,
 • gwydr wedi torri,
 • paneli gwydr,
 • bylbiau golau, neu
 • Pyrex. ​​​Storio a didoli eich ailgylchu y tu mewn​ 

Efallai y byddwch eisiau biniau ar wahân yn eich cegin i wahanu eich ailgylchu. Neu gallwch gymysgu’r eitemau ailgylchadwy yn eich cegin ac yna didoli’r cyfan i'r sachau neu'r cadi yn rheolaidd, neu cyn y diwrnod casglu.

Os nad ydych yn cynhyrchu llawer o ailgylchu, neu os oes gennych bryderon am storio neu drin y sachau, mae rhai llai ar gael. Gellir casglu'r rhain o rai Hybiau.

Gallwch gasglu sachau llai o’r lleoliadau canlynol:

 • Hyb Trelái a Chaerau 
 • Hyb Grangetown
 • Hyb Gabalfa ac Ystum Taf
 • Hyb y Powerhouse
 • Hyb Radur
 • Hyb Rhiwbeina
 • Hyb y Star
 • Hyb Llaneirwg
 
​​

Sachau a chadi newydd ac ychwanegol

Os oes angen sach ychwanegol neu newydd arnoch, gallwch eu casglu o rai Hybiau. 

Os na allwch fynd i’r Hyb, gallwch archebu sach ar-lein. 

Os oes angen cadi ychwanegol neu newydd arnoch, gallwch archebu ar-lein. 

Os byddwch yn rhoi ailgylchu allan nad yw yn un o'ch cynwysyddion, ni fyddwn yn ei gasglu.​​
Dim ond ar ôl i'ch ardal symud i'r casgliadau newydd y byddwch yn gallu casglu sachau a chadis a'u harchebu ar-lein. ​

Beth i'w wneud ar y diwrnod casglu​​


Bydd angen i chi wahanu'ch ailgylchu i'ch cynwysyddion newydd. 

Peidiwch â gorlenwi eich sachau. Gallwch gael sachau ychwanegol os oes eu hangen arnoch. 

Rhaid i chi sicrhau bod y cynwysyddion ar gau gan ddefnyddio'r Velcro ar y fflap a'r ddolen. 

Rhaid i'ch gwastraff gael ei roi allan i'w gasglu erbyn 6am ar ddiwrnod eich casgliad, neu ddim cynt na 4:30pm y diwrnod cyn eich casgliad. 

Os ydych yn cael cymorth i roi eich biniau a'ch bagiau allan, nid oes angen i chi wneud cais eto. Nid oes angen sticeri arnoch ar gyfer eich sachau a'ch cadi newydd. 

I gasglu eich ailgylchu, rydym yn defnyddio cerbydau gyda dwy adran ar wahân. Mae'r ailgylchu o'r sach las yn mynd i un ochr y cerbyd ac mae'r ailgylchu o'r sach goch yn mynd i'r llall.  Mae gennym gerbyd gwahanol i gasglu'r jariau a'r poteli gwydr.

Rydym wedi cael rhai problemau gyda'r cerbydau newydd ac, mewn rhai achosion, rydym wedi gorfod defnyddio cerbydau gwastraff cyffredinol i gasglu eich ailgylchu. Gallwn eich sicrhau nad yw hyn wedi cael effaith negyddol ar ansawdd y deunyddiau ailgylchu rydych chi wedi'u gwahanu i'w casglu.  ​

Cysylltu â ni

Os nad ydych wedi derbyn eich sachau a'ch cadi newydd, gallwch archebu’r sachau a'r cadis ar-lein. Byddwn yn eu dosbarthu cyn gynted â phosibl. Wrth i chi aros, defnyddiwch unrhyw fath arall o sachau. Er enghraifft, bag siopa amldro. Peidiwch â defnyddio bagiau ailgylchu gwyrdd. 


Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y newidiadau ailgylchu neu os oes angen help arnoch i ddefnyddio'r gwasanaeth newydd, llenwch y ffurflen ar-lein.  

© 2022 Cyngor Caerdydd