Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Pryd ar Glud

​ 
 
 
Gwasanaeth cymunedol fforddiadwy.

Mae'r gwasanaeth hanfodol hwn yn helpu pobl hŷn ac agored i niwed i fyw’n annibynnol. 


Rhoddwn brydau poeth, maethlon i bob math o ddeietau a chyflyrau. Bydd eich aelod tîm Pryd ar Glud yn gweini’ch pryd i chi os hoffech.


Mae ein gyrwyr yn gyfeillgar iawn â’n cleientiaid. Maen nhw’n groesawgar ac yn gyfarwydd, ac mewn rhai achosion maen nhw’n gyswllt i’r byd y tu allan i’r tŷ. 


​​
 Mae’r gwasanaeth yn cynnig prawf lles i bob cleient ac mae’n cysylltu â Teleofal Caerdydd​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd , y Gwasanaeth Byw'n Annibynnol, Age Connect​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ac asiantaethau allanol eraill. ​Mae Pryd ar Glud ar gael i bob trigolyn yng Nghaerdydd a rhannau dwyreiniol Bro Morgannwg gan gynnwys Dinas Powys, Sili, Llandochau, Penarth a Gwenfô ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf. 


Gall cwsmeriaid gael eu hatgyfeirio gan deulu, ffrindiau, cymdogion neu weithwyr iechyd neu ofal cymdeithasol proffesiynol a rhaid iddynt fodloni un o’r meini prawf canlynol:

 • Cael trafferth wrth baratoi pryd yn ddiogel
 • Esgeuluso eu hunain neu’n bwyta diet amhriodol heb y gwasanaeth hwn
 • Ddim yn gallu mynd i siopa bwyd
 • Gydag anabledd meddwl neu gorfforol
 • Angen cymorth oherwydd gwella ar ôl bod yn yr ysbyty neu salwch; salwch neu wyliau gofalwr, neu brofedigaeth 
​​
Os hoffech fanteisio ar y gwasanaeth, gallwch gwblhau’r
gais am Bryd ar Glud (810kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​ ​​neu ein ffonio ni ar 029 2053 7080.


Anfonwch ffurflenni cais ar ôl eu cwblhau i: 

Gwasanaethau 24/7,
Tŷ Willcox, 
Dunleavy Drive,
Caerdydd,
CF11 0BA

Mae ein gwasanaeth cymunedol fforddiadwy’n costio cyn lleied â £3.90 am brif bryd. Mae hyn yn cynnwys ei ddosbarthu a chael prawf lles.  

 • ​Pryd - £3.90 
 • Pryd a phwdin - £4.50


Cwsmeriaid Dwyrain y Fro: 


 • Pryd -  £4.68
 • Pryd a phwdin - £5.40

Gallwn ddosbarthu i bob cyfeiriad yng Nghaerdydd a rhannau dwyreiniol Bro Morgannwg gan gynnwys Dinas Powys, Sili, Llandochau, Penarth a Gwenfô 7 diwrnod yr wythnos gan gynnwys gwyliau banc. 

Dosberthir prydau’n dwym ac yn barod i’w bwyta rhwng 11.30am a 2pm. Ni allwn roi union amseroedd y dosbarthu i chi, ond yn gyffredinol byddwn gyda chi ar amser tebyg bob dydd.
Hoffem roi’r rhyddid i’n cwsmeriaid ddewis pryd a pha mor aml rydych yn cael ein prydau. Gallwch ddewis pryd mae eisiau’r gwasanaeth arnoch, a rhydd i chi newid eich prydau o un wythnos i’r llall. Os hoffech ganslo neu newid eich prydau, rhowch wybod i ni erbyn 10am y diwrnod cynt i roi digon o rybudd i’r tîm.
Byddwn yn anfon bil atoch am y prydau rydych wedi’u cael, ar gyfer cyfnod 4 wythnos. Gallwch dalu drwy:

 • Ddebyd Uniongyrchol;
 • Cerdyn credyd neu ddebyd;
 • Taliadau Ar-lein, neu
 • Archeb Bost.

Rydym yn falch iawn o safon ac amrywiaeth ein prydau cytbwys, maethlon sy’n cydymffurfio â chanllawiau arlwyo cenedlaethol. Mae gennym ddewis eang o brydau, yn addas at bob dewis deietegol, moesegol a chrefyddol. Mae’r fwydlen yn ailadrodd bob pedair wythnos. Os oes angen, gallwn greu bwydlen i chi sy’n addas i’ch anghenion. Rydym yn newid y fwydlen ddwywaith y flwyddyn, yn y gaeaf ac yn yr haf. 

Bwydlen Gaeaf Pryd ar Glud​ (4.87kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Enghraifft o fwydlen y Gaeaf

​​​​Opsiynau ar gyfer prif brydau
Chausseur cyw iâr neu Bastai bwthyn
Crymbl eog neu Borc a phupur hufenno
Caserol stecen neu Gig oen a llysiau
​Cyw iâ​r mewn gwin coch neu Beli cig a phys slwj
Twrci rhost neu stiw cig eidion a thwmplenni
​​​​Opsiynau ar gyfer pwdinau
Cacen lemwn a ffrwythau’r haf
Crymbl eirin a cheirios
Pwdin bara menyn
Reis a bricyll
Tarten Bakewell​

Mae dosbarthu bwyd yn rheolaidd yn golygu bod y tîm Pryd ar Glud yn adnabod ein cleientiaid yn dda iawn. Os sylwn fod rhywbeth o’i le, gallwn helpu. 


Mae ein staff wedi’u hyfforddi i ofalu am bobl hŷn ac wedi dilyn hyfforddiant dementia arbenigol. Mae pob aelod o’r tîm Pryd ar Glud wedi cael gwiriad yr heddlu a bydd bob amser â bathodyn adnabod ac iwnifform. 


Os nad ydych yn dod i’r drws, neu ddim yn y tŷ pan alwn draw â phryd, byddwn yn cysylltu a’ch teulu, ffrindiau neu gymdogion i wneud yn siŵr eich bod yn iawn. Weithiau, canfyddwn gleientiaid sydd wedi disgyn neu gael damwain. 


Os digwydd hyn, bydd ein tîm yn aros â chi nes i help gyrraedd. Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r gwasanaethau brys a safonau masnach. 


Os yw’r tîm yn poeni am eich diogelwch mae gennym drefniadau ar waith fel y gallwn gyfeirio unrhyw faterion at y tîm cywir. 


Mae’r tîm Pryd ar Glud yn gweithio gyda Teleofal Caerdydd​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd sydd ag amrywiaeth o synwyryddion a larymau i wneud i chi deimlo’n ddiogel yn eich cartref eich hun.Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar:

029 2053 7080

Dydd Llun - dydd Gwener: 9am - 5pm​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 ​​​​​​
​​ ​​​ ​​​​
English