Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhoi gwybod am gerbyd wedi’i adael

Beth yw cerbyd wedi’i adael?

Gellir ystyried bod cerbyd wedi’i adael os yw yn yr awyr agored neu ar y briffordd ac: 

  • Nid oes ceidwad cofrestredig ganddo, neu
  • Mae wedi cael ei ddifrodi'n sylweddol, wedi'i losgi o'r tu mewn, wedi'i fandaleiddio, wedi’i dreulio’n llwyr neu heb fod yn addas i fynd ar y ffordd fawr, neu
  • Mae darnau hanfodol ar goll, er enghraifft, platiau cofrestru. Mae’n drosedd i adael unrhyw gerbyd yn anghyfreithlon yn yr awyr agored neu ar y briffordd. Mae’r Cyngor yn gweithredu gwasanaeth i symud cerbydau wedi’u gadael dan Ddeddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005.

Pan fo rhywun yn rhoi gwybod am gerbyd fel un sydd wedi’i adael mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau y gwneir pob ymdrech i gysylltu â pherchennog cyfreithiol y cerbyd. Mae hyn i gadarnhau bod y cerbyd wedi’i adael. Ni ellir gwneud trefniadau i symud neu waredu’r cerbyd nes y ceir gwybod am hyn.
 

Byddwn yn ceisio cysylltu â’r perchennog cofrestredig diwethaf trwy anfon llythyr yn gofyn iddo gysylltu â ni. Os na fydd y perchennog yn cysylltu â ni, gallwn symud y cerbyd ar ôl 7 diwrnod. Os hawlir cerbyd gan y perchennog cofrestredig, nid oes hawl gan y Cyngor i symud y cerbyd ac ni chymerir camau pellach.  

Dylid adrodd am bob cerbyd heb dreth, neu gerbyd sydd wedi’i barcio ar ffordd gyhoeddus gyda Hysbysiad Oddi-ar-y-ffordd Statudol (HOS), yma yn lle hynny.​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Nid yw’r cyngor yn symud cerbydau o dir preifat ar hyn o bryd oni bai bod y cais yn cael ei wneud gan berchennog y tir. 


Os yw perchennog tir am i gerbyd gael ei symud oddi ar ei eiddo rhaid iddo'n gyntaf geisio olrhain perchennog y cerbyd.  Gall perchennog y tir gysylltu â’r DVLA i ofyn iddynt olrhain perchennog y cerbyd. Os yw hyn yn aflwyddiannus gall perchennog y tir gysylltu â’r heddlu i gael gwybod a oes ganddynt ddiddordeb yn y cerbyd. Mae hawl gan perchennog y tir i symud y cerbyd.
     
Bydd y Cyngor yn symud cerbyd ar ran perchennog tir ar yr amod ei fod yn gallu dangos ei fod wedi gwneud pob ymdrech rhesymol i gysylltu â pherchennog y cerbyd (er enghraifft, dyfynnu rhif digwyddiad yr heddlu a rhoi copïau o unrhyw ohebiaeth i'r Cyngor). Rhaid rhoi holl ddogfennau’r Gofrestrfa Tir i’r Cyngor, gan gynnwys golwg a chynllun teitl y tir sydd ar y gofrestr.

Bydd yna gostau mynychu, gweinyddu, adennill a storio 14 diwrnod ar gais i symud cerbydau o dir preifat gan parchennog tir.​


Dylid anfon y manylion i Abandonvehicles@caerdydd.gov.uk Heb ddogfennaeth nid oes hawliau gan y Cyngor i symud y cerbyd.  Gall y Cyngor wneud yr holl ymholiadau a symud y cerbyd oddi ar dir preifat ar gais perchennog y tir ond codir tâl. 

Rhoi gwybod am gerbyd wedi’i adael
Os ydych yn credu bod cerbyd wedi’i adael, yn achosi perygl neu broblem o ran diogelwch, rhowch y manylion canlynol fel y gallwn ymchwilio:

  • Yr union leoliad (e.e. gyferbyn rhif 36, Heol yr Ysgol)
  • Rhif Cofrestru’r Cerbyd 
  • Gwneuthuriad, lliw, Model y Cerbyd (os yw’n hysbys)
  • Cyflwr (e.e. ffenestr wedi torri/crafiadau)
  • Perchennog y tir (os yw’n hysbys)

Lle na ddarperir yr wybodaeth hon, mae’n bosibl na fydd modd i’r Cyngor nodi’r cerbyd cywir a chymryd y camau gweithredu angenrheidiol.


 

 


 


​​