Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin

​​​Ariennir y Gronfa Ffyniant Gyffredin gan lywodraeth y DU.​​ Mae'n darparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddi lleol erbyn Mawrth 2025. Mae'r rhaglen yn cynnwys cyllid refeniw a chyfalaf. 

Gweithiodd Cyngor Caerdydd gydag awdurdodau lleol eraill yn Ne-ddwyrain Cymru i gyflwyno Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru i Lywodraeth y DU. Roedd y cynllun hwn yn amlinellu'r cyfleoedd, yr heriau a'r blaenoriaethau allweddol ar gyfer De-ddwyrain Cymru ac yng Nghaerdydd. Bydd dull rhanbarthol yn darparu cyfleoedd i rannu dysgu ac arfer gorau a nodi meysydd ar gyfer cydweithio. 

Bydd y gronfa yn ein helpu i:

 • hybu cynhyrchiant, cyflog, swyddi a safonau byw drwy dyfu'r sector preifat
 • lledaenu cyfleoedd a gwella gwasanaethau cyhoeddus
 • adfer ymdeimlad o gymuned, balchder lleol a pherthyn
 • grymuso arweinwyr a chymunedau lleol 


Y 3 blaenoriaeth buddsoddi yw: 

 • Cymuned a lle 
 • Cefnogi busnesau lleol  
 • Pobl a sgiliau  Dyrannwyd ychydig o dan £42 miliwn i Gyngor Caerdydd i'w fuddsoddi dros dair blynedd ac mae'n gweithredu rhaglen fuddsoddi. 

Rydym wedi bod yn gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau a rhanddeiliaid i ddylanwadu ar y Cynllun Buddsoddi a’i lunio ar lefel leol, gan sicrhau bod anghenion a blaenoriaethau lleol yn cael eu nodi.

Mae dyraniad Caerdydd wedi'i rannu'n £34.5 miliwn o gyllid craidd i'w wario ar y 3 blaenoriaeth buddsoddi. Mae pot ar wahân o £5.7m ar gyfer y rhaglen genedlaethol 'Lluosi' i wella sgiliau rhifedd oedolion. Rhennir gweddill y dyraniad rhwng cyllid rhanbarthol a gweinyddu'r rhaglen ar lefel leol a rhanbarthol. ​


Beth y gellir ei ariannu?


Disgwylir i brosiectau sy'n gwneud cais am gyllid ddangos:

 • y gallu i fodloni meini prawf Llywodraeth y DU ar gyfer y rhaglen a chyflawni canlyniadau o fframwaith y rhaglen
 • cyd-fynd ag anghenion lleol fydd yn ategu nid yn dyblygu'r ddarpariaeth bresennol
 • ymgysylltu lleol sylweddol â rhanddeiliaid a buddiolwyr posibl
 • eu bod yn gallu cyflawni o fewn amserlen fer y rhaglen
 • profiad a gallu noddwr y prosiect
 • gallu i adnabod a rheoli risgiau'n effeithiol
 • gwerth am arian ac na ellir ariannu'r prosiect yn rhywle arall
 • y gellir cydymffurfio â rheoliadau rheoli cymhorthdal Llywodraeth y DU
 • y bydd y ddarpariaeth yn ystyried dyletswyddau cydraddoldeb, yr iaith Gymraeg ac arfer da amgylcheddol
 • cyfraniad at ddiwallu anghenion strategol yr ardal fel y nodir yng Nghynllun y Cyngor, Cynllun Llesiant a strategaethau perthnasol eraill


Dysgu mwy am Cynllun Corfforaethol Cyngor Caerdydd: Cryfach, Tecach, Gwyrddach.​Gallwch wneud cais am gyllid ar gyfer gwariant cyfalaf a refeniw. Mae gwariant cyfalaf yn cyfeirio at gyllid a ddefnyddir i gael, adeiladu neu uwchraddio asedau ffisegol. Mae gwariant refeniw yn cyfeirio at gostau sefydliadol parhaus sydd eu hangen i redeg gweithgareddau'r prosiect a nodir mewn cais cymeradwy. Er enghraifft:

 • costau staff (gan gynnwys cyflog, yswiriant gwladol, a phensiwn)
 • costau teithio a chynhaliaeth sy'n gysylltiedig â phrosiect
 • costau deunyddiau
 • costau marchnata a chyhoeddusrwydd
 • costau cyfranogwr hyfforddi e.e. costau teithio, gofal plant


Bydd angen i brosiectau sicrhau eu bod yn gweithio gydag ymyriadau, allbynnau a chanlyniadau CFfG ar gyfer Cymru:

Gweld y Rhestr Ymyriadau ar gyfer Cymru.

Sut i gymryd rhan​


Rydym wedi creu detholiad o grantiau i sicrhau bod cyllid ar gael i gymunedau a busnesau lleol.​

Dysgwch sut i gymryd rhan​.​

Funded by UK Gov.png

​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd