Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Parcio, Ffyrdd a Theithio > Dirwyon parcio > Sut i apelio cyn ‘Hysbysiad i’r Perchennog’

Sut i apelio cyn Hysbysiad i’r Perchennog

Mae'n bosibl na fydd unrhyw daliadau neu apeliadau am hysbysiadau cosbau parcio a wneir drwy'r post yn cael eu gweithredu am beth amser oherwydd y cyfyngiadau presennol sydd ar waith ar deithio anhanfodol. Bydd hyn yn golygu na fydd unrhyw sieciau neu archebion sefydlog a anfonir drwy'r post yn cael eu prosesu nes i'r cyfyngiadau gael eu codi. Dylai cwsmeriaid sicrhau bod ganddynt ddigon o arian yn eu cyfrifon i wneud taliadau a hefyd sicrhau na fyddant yn mynd i orddrafft o ganlyniad.

Os oes modd, gwnewch unrhyw daliadau neu apeliadau gan ddefnyddio'r system parcio ar-lein​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  neu’r porth talu ar-lein.​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​​ Mae'r rhain yn cael eu monitro a'u prosesu. Ni ellir prosesu unrhyw geisiadau drwy'r post nes i'r cyfyngiadau gael eu codi.


Bydd Cyngor Dinas Caerdydd yn ystyried unrhyw her anffurfiol yn erbyn y gosb barcio o fewn 28 o ddiwrnodau ar ôl dyddiad yr achos o anghydffurfio. Os bydd her anffurfiol yn dod i law ar ôl 28 o ddiwrnodau, efallai na chaiff ei hystyried.  Peidiwch â thalu os ydych am herio’r HTC. Ni fydd y gosb yn cynyddu tra bod eich her yn cael ei hadolygu.

Ar ôl i ni gadarnhau ein bod wedi cael eich llythyr herio, bydd yr achos yn cael ei ohirio hyd nes bod swyddog achos yn cyflwyno llythyr, a byddwch chi fel arfer yn cael hwn o fewn 4-10 wythnos.

 

Apelio Hysbysiad Tâl Cosb Ar-leinDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .

 

Fel arall, cewch chi wneud eich her yn ysgrifenedig i'r cyfeiriad canlynol:


Gwasanaethau Parcio
Blwch SP 47
Caerdydd
CF11 1QB


Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi eich cyfeiriad ateb a’ch rhif Hysbysiad Tâl Cosb yn eich llythyr herio. Nodwch rif cofrestru'r cerbyd ac unrhyw dystiolaeth a allai gefnogi'ch cais yn eich barn chi. Does dim modd ateb heriau dros y ffôn neu mewn ymweliad. Rhaid eu gwneud ar-lein neu'n ysgrifenedig.


Caiff unrhyw wybodaeth a ddarperir ei phrosesu yn unol â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (neu’r GDPR)​.  Mae'n bosibl y bydd yr awdurdod neu gyrff perthnasol eraill yn defnyddio unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych at ddibenion gorfodi, canfod twyll neu at unrhyw ddibenion perthynol fel y caniateir gan y gyfraith.

Rydw i am herio fy HTC ond dydw i ddim am i’r gosb gynyddu. Ddylwn i dalu, wedyn gwneud apêl?  

Na ddylech. Os byddwch chi’n talu, caiff hynny ei ystyried yn gydnabyddiaeth o atebolrwydd, ac efallai na chaiff eich llythyr herio ei ystyried.

Os bydd y Cyngor yn gwrthod eich her, ac rydych chi am barhau â’r apêl, rhaid i chi aros i gael Hysbysiad i Berchennog (HiB). Mae hon yn ddogfen gyfreithiol sy’n galluogi perchennog cofrestredig neu huriwr y cerbyd i wneud apêl ffurfiol (sylwadau). Os ydych chi am barhau â'r apêl, fydd dim hawl i chi dalu'r swm cosb is mwyach.


​​​​​​​​​
English