Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd


Ym mis Ebrill 2022 cyhoeddodd Llywodraeth y DU fanylion am y Gronfa Ffyniant Gyffredin newydd gwerth £2.6 biliwn.  Dyrennir y cyllid i leoedd ledled y DU ar sail anghenion, mae manylion am y dyraniadau ar gael ar wefan Llywodraeth y DU.

Bydd Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig (CFfGDU) yn cefnogi amcanion Codi’r Gwastad llywodraeth y DU, sef:  

 • Hybu cynhyrchiant, cyflog, swyddi a safonau byw drwy dyfu'r sector preifat, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent ar ei hôl hi
 • Lledaenu cyfleoedd a gwella gwasanaethau cyhoeddus, yn enwedig yn y mannau hynny lle mae’r rhai gwannaf
 • Adfer ymdeimlad o gymuned, balchder a pherthyn yn lleol, yn enwedig yn y mannau hynny lle maen nhw wedi eu colli
 • Grymuso arweinwyr a chymunedau lleol, yn enwedig yn y lleoedd hynny sydd heb asiantaeth leol

 

I wneud hyn mae ganddi dair blaenoriaeth ac amcan buddsoddi:

Cymuned a Lle

 • Cryfhau ein ffabrig cymdeithasol
 • Seilwaith cymunedol
 • Mannau gwyrdd lleol
 • Prosiectau wedi’u harwain gan gymunedau
 • Creu cymdogaethau gwydn, diogel ac iach

Cefnogi Busnesau Lleol

 • Creu swyddi a hybu cydlyniant cymunedol
 • Hyrwyddo rhwydweithio a chydweithio
 • Cynyddu buddsoddiad gan y sector preifat mewn gweithgareddau sy'n peri twf

​Pobl a Sgiliau

 • Rhoi hwb i sgiliau craidd a chefnogi oedolion i wneud cynnydd yn eu gwaith
 • Lleihau lefelau anweithgarwch economaidd drwy fuddsoddi mewn cymorth bywyd a chyflogaeth dwys pwrpasol
 • Cefnogi’r bobl sydd bellaf o'r farchnad lafur i oresgyn rhwystrau
 • Cefnogi ardaloedd lleol i ariannu bylchau yn y ddarpariaeth sgiliau leol i gefnogi pobl i symud ymlaen yn y byd gwaith, ac ategu'r ddarpariaeth sgiliau leol i oedolion.

 

Sut y bydd y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn gweithredu ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd?

Mae Llywodraeth y DU wedi dyrannu £278m ar draws deg awdurdod lleol De-ddwyrain Cymru.

Er mwyn rhyddhau’r cyllid, mae angen i lywodraeth y DU gymeradwyo Cynllun Buddsoddi yn gyntaf.

Yng Nghymru, caiff y cynlluniau hyn eu datblygu ar sail ranbarthol, sy'n golygu, ar gyfer De-ddwyrain Cymru, fod angen datblygu cynllun ar gyfer ôl troed Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Er mwyn gwneud hyn, bydd awdurdodau lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn nodi awdurdod arweiniol i ddod â’r cynllun at ei gilydd.

Amlinelliad y cynllun

Cyd-destun lleol: dangos tystiolaeth o gyfleoedd a heriau yng nghyd-destun y tair blaenoriaeth fuddsoddi ar gyfer CFfGDU

Dewis o ganlyniadau ac ymyriadau: nodi'r canlyniadau i'w targedu ar sail cyd-destun lleol, a'r ymyriadau i'w blaenoriaethu, o dan bob blaenoriaeth buddsoddi.

Cyflawni, gan fanylu’r:

 • Dull o gyflawni a llywodraethu
 • Gwariant a'r hyn y gellir ei gyflawni
 • Gallu ac adnoddau

Beth sy’n dylanwadu ar y Cynllun Buddsoddi?

Mae'r Cynllun Buddsoddi yn gofyn am nodi cyfleoedd a heriau lleol sy'n ymwneud â thair blaenoriaeth fuddsoddi'r Gronfa Ffyniant Gyffredin, ac yna nodi'r canlyniadau a'r ymyriadau sy'n mynd i'r afael â'r heriau hynny orau.

Felly, byddem yn annog unrhyw bartneriaid i gyflwyno tystiolaeth i gefnogi'r gwaith o ddatblygu'r cynllun sy’n ymwneud yn benodol â'r materion a nodir isod:

Cyfleoedd a heriau

 • Tystiolaeth o'r angen am gymorth sy'n ymwneud â thair blaenoriaeth CFfGDU
 • Meysydd cyfle sy'n ymwneud â thair blaenoriaeth CFfGDU

Canlyniadau​​​

 • Pa ganlyniadau ddylai fod yn ganolbwynt i CFfGDU ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd?
 • Sut olwg fyddai ar lwyddiant ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd?

Ymyriadau

 • Pa ymyriadau a nodwyd yn CFfGDU ar gyfer Cymru y dylid rhoi blaenoriaeth iddynt?
 • Pa fathau o brosiectau y dylid eu cefnogi? ​​

​ 

Nodwch: Nid oes angen cyflwyniadau neu gynigion ar gyfer prosiectau ar hyn o bryd, ond gellir defnyddio awgrymiadau o'r mathau o brosiectau y gellid eu cefnogi i helpu i lywio'r Cynllun Buddsoddi.

 

Beth mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn ei golygu i gymunedau, trigolion a sefydliadau lleol?

 

Datblygu'r Cynllun Buddsoddi yw dechrau’r broses ar gyfer y Gronfa Ffyniant Gyffredin.

Yn y cyfnod rhwng cyflwyno a chymeradwyo, bydd yr awdurdod arweiniol yn parhau i weithio gydag awdurdodau lleol i roi rhagor o fanylion am sut y caiff y gronfa ei gweinyddu ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn gweithio gyda phartneriaid lleol i ystyried cam cyflawni'r Gronfa Ffyniant Gyffredin.

Rhaid pwysleisio mai ardaloedd lleol sy'n gyfrifol am gyflawni ar lefel leol.

Bydd cryn ymgysylltu â chymunedau a rhanddeiliaid ar y cynlluniau cyflawni lleol hynny.​​

Cyfleoedd Cyllid Allanol

Gall cyllid ddod o lawer o wahanol ffynonellau. Rydym wedi tynnu sylw at rai cyfleoedd ariannu allanol.​​


© 2022 Cyngor Caerdydd