Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Canolfannau Ailgylchu

​​​​​​​Unig bwrpas canolfannau ailgylchu yw ailgylchu a gwaredu sbwriel o'r cartref a gall preswylwyr Caerdydd eu defnyddio yn rhad ac am ddim. R​​haid i fusnesau ddefnyddio ein canolfan ailgylchu masnachol​.


Dylech ddod â phrawf o archeb a phrawf o gyfeiriad wrth ymweld â chanolfan ailgylchu.​

Dylech ond ymweld â chanolfan ailgylchu i gael gwared ar eitemau nad ydych yn gallu eu gwaredu wrth ymyl y ffordd.​ Darllenwch y telerau ac amodau llawn cyn gwneud archeb.​

Dim ond ar gyfer prosiectau DIY bychan y byddwn yn darparu. Bydd gofyn i chi logi sgip neu ddefnyddio safle masnachol ar gyfer prosiectau DIY mwy.

Rhaid bod eitemau swmpus yn gallu ffitio i gist eich car. Ni fydd ein staff yn gallu eich cynorthwyo i ddadlwytho eich car.​​​

Ni allwch ddod â bagiau du heb eu didoli, ailgylchu heb ei ddidoli, na gwastraff adeiladu cymysg i’r ganolfan ailgylchu. Os byddwch yn dod ag unrhyw wastraff heb ei ddidoli, gofynnir i chi agor eich bagiau a didoli unrhyw eitemau y gellir eu hailgylchu.


Cerbydau y gallwch ddod â nhw i ganolfan ailgylchu​.​

Gallwch archebu hyd at 26 o ymweliadau â​ chanolfan ailgylchu y flwyddyn. Bydd angen i chi archebu slot bob tro y byddwch yn ymweld. ​

Os ydych yn ymweld mewn car, gallwch ddefnyddio eich lwfans yn hyblyg ond ni allwch ymweld fwy na thair gwaith mewn diwrnod.​

Os ydych yn ymweld mewn fan, neu gar â threlar, cewch drefnu dim ond un ymweliad y mis.

Cerbydau y gallwch ddod â nhw i ganolfan ailgylchu​

Mae canolfannau ailgylchu yn Ffordd Lamby​ a Chlos Bessemer​​

​Dydyn ni ddim yn derbyn bagiau cymysg o wastraff cyffredinol yn ein canolfannau ailgylchu. Dylech roi'r math hwn o wastraff allan yn eich bin du, neu fagiau du os ydych chi’n eu defnyddio, i'w gasglu o ymyl y ffordd​.

Os defnyddiwch chi'r holl wasanaethau ailgylchu ymyl y ffordd sydd ar gael a'n gwasanaeth casglu hylendid ar gyfer cewynnau a gwastraff anymataliaeth, bydd hyn yn lleihau faint o wastraff cyffredinol rydych chi'n ei gynhyrchu.

Ceisiwch ailgylchu cymaint ag y gallwch yn eich cadi bwyd a'ch bagiau ailgylchu. Os na allwch ymdopi â'ch lwfans gwastraff cyffredinol, rydym yn cynnig casgliad ychwanegol â thâl, neu gallwch ddefnyddio contractwr gwastraff preifat. Bydd angen i chi sicrhau ei fod yn gludwr gwastraff cofrestredig​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​.​


​Gallwch fynd â'r mwyafrif o eitemau i'r ddwy ganolfan. Gwiriwch cyn ymweld. 

 • Batris
 • Beiciau
 • Batris ceir
 • Cardfwrdd
 • Carpedi
 • Deunyddiau ceramig
 • Cyfrifiaduron​
 • Oergelloedd neu Rhewgelloedd
 • Cemegau gardd a'r cartref - rhaid labelu'r rhain yn glir
 • Gwastraff gardd
 • Poteli nwy
 • Plastigau Caled
 • Eitemau trydanol mawr, fel peiriannau golchi llestri, peiriannau golchi ac ati
 • Mattresi
 • Cyfryngau (llyfrau a CDs)​
 • Ffonau symudol
 • Paent
 • Bwrdd plastr (rhaid ei dorri i fyny)
 • Rwbel (gan gynnwys pridd) - uchafswm o 6 o fagiau 20KG yr ymweliad. Rhaid tipio bagiau i'r sgip, ac yna mynd â nhw adref.
 • Metel sgrap
 • Dalennau gwydr
 • Offer trydanol bach, fel tegellau, tostwyr, consolau gema
 • Teledu a Sgrinau
 • ​Tetra Pak (gan gynnwys cartonau a chynwysyddion plastig â phen metel)
 • Tecstilau a sgidiau
 • Teiars (Ffordd Lamby yn unig)
 • Ffenestri UPVC (Ffordd Lamby yn unig)​
 • Hen olew ceir​
 • Olew llysiau/coginio
​ ​
Gwastraff na ellir ei ailgylchuOs oes gennych eitemau na allwn eu hailgylchu gallwch ddod â nhw i'r safle.

Cyn eu rhoi yn y sgip bydd angen i wasanaethwyr y safle gadarnhau nad oes modd ailgylchu eich eitemau. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio bagiau clir neu gynhwysydd i helpu gyda'r broses hon. Os oes angen i chi ddefnyddio bagiau i gludo'r eitemau, bydd angen i chi eu hagor i ddangos i'n staff. Ni chewch ddefnyddio bagiau gwyrdd y Cyngor.​

Mae enghreifftiau o'r deunydd y gellir ei roi yn ein sgip gwastraff na ellir ei ailgylchu yn cynnwys:

 • ​Gwastraff anifeiliaid anwes gormodol e.e. gwasarn cathod, sarn anifeiliaid
 • Bleindiau
 • Gwely difan
 • Celfi gardd
 • Polystyren
 • Pecynnu ffilm plastig tenau
 • Drychau
 • Soffas a chadeiriau breichiau
 • Papur Wal
 • Eitemau babi e.e. seddau car, cadeiriau uchel, pramiau neu cadeiriau gwthio
 • Tapiau fideo neu casét

Holwch ein staff os nad ydych chi’n siŵr. Os na fyddwn yn cynnig gwasanaeth ailgylchu i waredu eitem, byddwch yn gallu ei roi yn y sgip gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Asbestos

Gallwch fynd â hyd at ddau sach asbestos i ganolfan ailgylchu Clos Bessemer. Mae angen i chi drefnu apwyntiad cyn i chi ymweld. Os ydych chi’n cael gwared ar asbestos, ni allwch drefnu apwyntiad ar-lein. Bydd angen i chi ein ffonio ar 029 2087 2088 i drefnu apwyntiad.

Sut i gael gwared ar Asbestos​.​

 

Trefnwch ymweliad​​


​Loading HWRC
​​​ ​​​
 
 
Dylech gofio bod angen inni gau canolfan ailgylchu ar fyr rybudd o bryd i’w gilydd. Os bydd hyn yn digwydd ar benwythnos mae’n bosibl na fydd modd inni ddiweddaru ein gwefan. Dylech ddilyn ein cyfrif ar Twitter​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​​​ neu Facebook​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​​​​​​​ er mwyn gweld diweddariadau.​

© 2022 Cyngor Caerdydd