Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwybodaeth cyn cyflwyno cais

​​​​​​​Mae’r gwasanaeth cyn ymgeisio CCDC yn wasanaeth disgresiynol a gynigir i drafod gofynion draenio eich safle a’r wybodaeth y mae angen ei chyflwyno gyda’ch cais CCDC.

Rydym yn argymell yn gryf bod datblygwyr yn ystyried ymgysylltu’n gynnar yn ystod y cam dylunio cysyniadol/cyn cais er mwyn lleihau’r gost, lleihau oedi wrth ddatblygu, osgoi unrhyw addasiadau yn y dyfodol i gynlluniau safle a sicrhau bod y cynigion yn unol â safonau statudol Llywodraeth Cymru.

Bydd manteision y pecyn cyn cais yn dibynnu ar lefel yr wybodaeth a gyflwynir i’r swyddog CCDC. Mae gwybodaeth allweddol a fyddai o fudd ar gyfer trafodaeth cyn ymgeisio gynhyrchiol yn cynnwys:

 • Manylion amodau tiroedd ac unrhyw ymchwiliadau safle a gwblhawyd.
 • Manylion topograffi safle
 • Manylion cyrsiau dŵr sydd yno a ffiniau’r safle
 • Manylion unrhyw amgylcheddau sensitif y gallai’r datblygiad effeithio arnyn nhw
 • Asesiad o’r risg presennol o lifogydd o bob ffynhonnell.
 • Cynllun yn nodi’r ardal anhydraidd ar hyn o bryd (os yw’r tir eisoes wedi ei ddatblygu)
 • Cynllun draenio dalgylch ar gyfer y datblygiad a’r datblygiad arfaethedig
 • Manylion y llwybrau llif naturio ar hyd y tir
 • Datganiad cydymffurfio â’r Safonau ac Egwyddorion Cenedlaethol

Argymhellir yn gryf eich bod yn ymgysylltu â pheiriannydd sydd â chymwysterau addas i'ch helpu i ddatblygu eich cynigion ar gyfer y safle. ​

Ffioedd/taliadau cyn ymgeisio ​

Rydym wedi rhannu ein gwasanaeth cyn ymgeisio yn ddau becyn, cliciwch ar y tabiau i weld y gwasanaethau sydd ar gael:

Pecyn Cyngor Cyn Ymgeisio (heb gynnwys cyfarfod â Chorff Cymeradwyo SDCau) 
Maint y datblygiad Ffi Allbynnau 
Mân Ddatblygiadau (1-9 o anheddau, rhwng 100m² a 999m²) £395 
 • Adolygiad ar wybodaeth a gyflwynwyd  ​
 • Creu adroddiad ​
Datblygiadau Mawr (10-24 o anheddau, rhwng 1,000m² a 1, 999m²)  £675
 • Adolygiad ar wybodaeth a gyflwynwyd  ​
 • Creu adroddiad ​
Datblygiad Mawr Iawn (mwy na 24 o anheddau, dros 1,999m²) ​
£1010
 • Adolygiad ar wybodaeth a gyflwynwyd  ​
 • Creu adroddiad ​
Pecyn Cyngor Cyn Ymgeisio (yn cynnwys cyfarfod â Chorff Cymeradwyo SDCau) 
Maint y datblygiad Ffi Allbynnau 
Mân Ddatblygiadau (1-9 o anheddau, rhwng 100m² a 999m²) 
£560
 • Adolygiad ar wybodaeth a gyflwynwyd  
 • Awr o gyfarfod*
 • Creu adroddiad ar ôl cyfarfod 
Datblygiadau Mawr (10-24 o anheddau, rhwng 1,000m² a 1, 999m²) £790
 • Adolygiad ar wybodaeth a gyflwynwyd  
 • Awr o gyfarfod*
 • Creu adroddiad ar ôl cyfarfod ​
Datblygiad Mawr Iawn (mwy na 24 o anheddau, dros 1,999m²) ​
£1350
 • Adolygiad ar wybodaeth a gyflwynwyd  
 • Awr o gyfarfod*
 • Creu adroddiad ar ôl cyfarfod ​​
Ymweliad â’r Safle 
Maint y datblygiad Ffi 
Allbynnau 
Pob Datblygiad
£168 yr ymweliad  Bydd angen talu cost yr ymweliad safle yn ogystal â phecyn cyn ymgeisio. Mae’r gost yn cynnwys treuliau teithio.  
Cyngor Technegol 
Maint y datblygiad Ffi Allbynnau ​
Pob Datblygiad
£112 yr awr ​ Ymateg technegol i gwestiwn penodol. Nid yw hyn yn rhan o’r Pecyn Cyngor Cyn Ymgeisio.  
*Codir tâl am oriau ychwanegol fesul awr.  

Byddwn yn darparu’r gwasanaethay disgresiynol hyn o fewn 28 diwrnod wedi cyflwyno’r dogfennau a’r ffioedd cysylltiedig. Rhaid talu’r ffioedd llawn o flaen llaw ac ni roddir ad-daliadau. Codir TAW hefyd ar wasanaethau disgresiynol.​

Sylwer: Mae’r gwasanaeth hwn ar wahân i’r gwasanaeth ymgeisio cyn cynllunio​
​​
​ ​
© 2022 Cyngor Caerdydd