Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Mae Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas wedi ei gwneud yn glir bod croeso i ddinasyddion yr UE sy’n byw yng Nghaerdydd a’u bod nhw’n perthyn yma.

“Mae Caerdydd yn ddinas â hanes hir a balch o fudo rhyngwladol. Daeth ein rhyng-genedlaetholdeb, a’n gallu i groesawu’r rhai o wledydd o amgylch y byd, â chyfoeth mawr i Gaerdydd ac rydym yn gobeithio y pery hyn yn hir yn y blynyddoedd a ddaw, yn ystod cyfnod a all ddod â newid sylweddol yn y DU. Mae dinasyddion Ewrop sy’n byw yng Nghaerdydd yn cyfrannu llawer at wneuthuriad ein dinas, a byddwn yn parhau i groesawu’r rhai sy’n dod yma i brifddinas Cymru i fyw, gweithio ac astudio.

Blaenoriaeth allweddol yn y ddinas yn y misoedd nesaf fydd sicrhau bod dinasyddion yr UE, y mae Caerdydd wedi dod yn gartref iddynt yn cael y statws mewnfudwr y mae arnynt ei angen i aros yn y ddinas yn y blynyddoedd nesaf.

 
Rydym ni, wrth gwrs, yn gweithio ar y sail y bydd y DU yn gadael yr UE fel y mae Llywodraeth y DU yn ei gynllunio".

Er mwyn sicrhau bod dinasyddion r UE a’u teuluoedd oll yn cael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt ynghylch Caerdydd wedi Brexit, rydym wedi creu’r hyb gwybodaeth hwn. Byddwn yn parhau i ddiweddaru’r dudalen hon yn yr wythnosau nesaf wrth i ragor o wybodaeth ynghylch y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ddod ar gael. 

​Digwyddiadau sydd ar y gweill


 
Gall Dinasyddion UE/AEE/Swistir a’u teuluoedd gael cyngor a chymorth am ddim i wneud cais ar:

 
Rhagor o ddigwyddiadau i’w cyhoeddi.

Bydd cwestiynau cyffredin am y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a’r broses ymgeisio yn cael eu hateb yn y sesiwn. Byddwch yn gallu siarad â sefydliadau lleol a dysgu sut i gael gafael ar gyngor a chefnogaeth benodol yng Nghaerdydd.Mae'r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn seiliedig ar y canllawiau sydd ar gael ar hyn o bryd gan y Swyddfa Gartref a Llywodraeth y DU. Fe'i bwriedir fel canllaw cyfe​irio cyffredinol ac nid yw'n gyfystyr â chyngor cyfreithiol na chanllawiau ar gyfraith a pholisi mewnfudo. Roedd y wybodaeth yn y briff hwn yn gywir adeg ei chyhoeddi, fodd bynnag, sylwer bod y maes polisi hwn yn symud yn gyflym ac yn destun newid cyson, yn enwedig ar hyn o bryd wrth i'r DU negodi ei pherthynas â'r UE yn y dyfodol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch diogelu eich statws mewnfudo yn y DU, ymgynghorwch ag ymgynghorydd mewnfudo a reoleiddir gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo. Cofiwch holi a yw'r ymgynghorydd yn codi ffi am ei wasanaeth. ​​​​​​