Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Profi COVID-19 mewn ysgolion

​​​​​Darllenwch drefniadau profi ar gyfer disgyblion​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd sy'n gyswllt cartref ag achos COVID-19 positif ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Rhaid i’ch plentyn aros gartref os oes ganddo symptomau COVID-19.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd Dylech wneud y canlynol:​​

 
Os na allwch drefnu prawf, neu os oes cyfnodau aros hir am ddyddiad prawf, gall eich ysgol drefnu profion ar eich rhan.​​

Dilynwch y canllawiau hunanynysu​ wrth aros am ganlyniadau profion.

Dylai plant sy’n profi symptomau COVID-19 ehangach ystyried cymryd prawf. Fe’u hanogir i hunanynysu wrth aros am y canlyniad.

Dyma’r rhestr estynedig o symptomau COVID-19:
  • blinder
  • myalgia (poen yn y cyhyrau)
  • llwnc tost 
  • pen tost
  • trwyn sy’n rhedeg
  • cyfog
  • chwydu
  • dolur rhydd​

Profion llif Unffordd (LFT) mewn ysgolion 

Argymhellir bod rheolaidd, tairgwaith yr wythnos, yn cael eu cynnal ar: 
  • Ddisgyblion ym mlwyddyn 7 ac uwch mewn ysgolion uwchradd a lleoliadau addysg bellach
  • Staff ym mhob lleoliad gofal plant cofrestredig gan gynnwys lleoliadau Dechrau'n Deg, ysgolion a lleoliadau addysg bellach
 
Nod profi cyflym yw sicrhau bod ysgolion yn adnabod achosion o COVID-19 heb symptomau cyn gynted â phosibl i atal y firws rhag lledaenu.

Mae Cyngor Caerdydd yn argymell bod y profion yn cael eu cynnal bob Dydd Sul, Dydd Mercher a Dydd Gwener. Dylid cynnal y profion hefyd yn ystod yr wythnos cyn dechrau'r tymor, ac yn ystod wythnos wyliau’r hanner tymor.Mae arddangosiad fideo byr yn ogystal â chanllawiau cam wrth gam sydd ar gael mewn cyfres o ieithoedd gwahanol i'w gweld ar wefan GOV.UK. 
Gweler help hunan-br​awf Covid-19.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ni ddylid camddefnyddio Profion Llif Unffordd.

Dim ond i ganfod achosion asymptomatig y defnyddir profion LFT a sicrhau ei bod yn ddiogel i bobl fynd i'r ysgol a gweithio.  Ni ddylid eu defnyddio i brofi am COVID-19 mewn unrhyw un sydd â symptomau.

Mae'n hanfodol bod symptomau newydd yn cael eu profi gan ddefnyddio'r dull PCR mewn canolfan brofi. Mae'r dull hwn yn ffordd llawer mwy effeithiol o brofi. Pan fydd rhywun yn cael Prawf Llif Unffordd cadarnhaol bydd yn rhaid iddo fynd i ganolfan brofi o hyd i gael prawf PCR i gadarnhau'r canlyniad positif.
Ni ddylai staff a disgyblion fynychu ysgol neu leoliad os ydynt wedi profi'n bositif gan ddefnyddio prawf LFT. Dilynwch ganllawiau hunanynysu​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ac ewch i hunanynysu ar unwaith.

Dylai unrhyw un sydd wedi profi'n bositif: 
 
Bydd y tîm olrhain cysylltiadau lleol yn cysylltu â chi i roi cyngor ac i nodi cysylltiadau.

Os dilynir canlyniad LFT positif gan brawf PCR negyddol a gymerwyd o fewn 24 awr, gallwch ddychwelyd i'r ysgol yn ôl yr arfer.

Os cymerir y prawf PCR ar ôl 24 awr o LFT positif, bydd angen i chi barhau i hunanynysu am 10 diwrnod hyd yn oed os yw’r canlyniad yn negyddol. 

Nid yw canlyniad prawf negyddol yn dileu'r risg o drosglwyddo.