Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Ysgolion a dysgu > Ysgolion > Cwestiynau Cyffredin i rieni a disgyblion

Dychwelyd i’r ysgol – cwestiynau cyffredin i rieni a disgyblion

Mae Gweinidog Addysg Cymru wedi nodi disgwyliadau y dylai pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru fynd yn ôl i’r ysgol ym mis Medi.  

Byddwn yn gweithio gydag ysgolion i sicrhau diogelwch disgyblion, staff a rhieni yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i fwy o wybodaeth a chanllawiau ddod ar gael, i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gan rieni, gofalwyr a disgyblion mewn perthynas ag ailagor ysgolion. 


Annwyl Riant/Gofalwr,
 
Fel y gwyddoch, mae’r Gweinidog dros Addysg wedi cyhoeddi y gall pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru ddychwelyd i’r ysgol amser llawn ym mis Medi. Seiliwyd y penderfyniad ar gyngor gwyddonol a thechnegol sy’n argymell bod ysgolion yn cynllunio i agor ym mis Medi i bob disgybl, yn amodol ar ostyngiad parhaus a chyson ym mhresenoldeb COVID-19 yn y gymuned.
 
Yn ogystal, mae system Profi ac Olrhain y GIG ar waith, gan gyflwyno ymagwedd at fynd i’r afael â’r coronafeirws trwy brofi pobl sydd â symptomau yn y gymuned, yn olrhain y rhai sydd wedi dod i gysylltiad agos â phobl sydd wedi profi’n bositif ar gyfer y coronafeirws, ac yn amddiffyn teulu, ffrindiau a’r gymuned drwy hunan-ynysu.
 

Dechrau’r tymor

Mae Tymor yr Hydref yn dechrau ddydd Mawrth 1 Medi. Mae cyhoeddiad y Gweinidog yn cydnabod y bydd angen dull graddol i bob ysgol yn dychwelyd dros bythefnos cyntaf y tymor, a disgwylir i bob disgybl fod yn ôl yn yr ysgol gyda’i gilydd o 14 Medi. Bydd ysgolion yng Nghaerdydd yn dechrau’r flwyddyn gydag un neu ddau o ddiwrnodau cynllunio ym mis Medi, fel eu bod yn ei wneud fel arfer, gyda disgyblion yn dychwelyd yn raddol yn ystod wythnos gyntaf ac ail wythnos y tymor. Bydd ysgol eich plentyn yn rhoi gwybod i chi am eu trefniadau lleol.
 

Ysgolion yn gweithredu’n ddiogel

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer rheoli gweithredol diogel dychweliad pob disgybl​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ac ar yr ymagwedd at ddysgu​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd . I ddysgwyr iau bydd y pwyslais ar wahanu grwpiau gyda dysgwyr yn aros o fewn grwpiau cyswllt penodol. Mae’n bosibl y byddant yn cael amserau egwyl cyfnodol a’u hardal eu hunain ar gyfer dysgu a chyfnodau chwarae. Bydd hyn yn ei wneud yn haws ac yn gyflymach, os digwydd achos positif, i nodi’r rhai y mae angen iddynt hunanynysu o bosibl ac i gadw’r nifer hwnnw mor isel â phosibl. Ar gyfer dysgwyr hŷn bydd mwy o bwyslais ar gadw pellter corfforol, gyda dysgwyr o reidrwydd mewn grwpiau cyswllt mwy nag a geir mewn ysgolion cynradd.
 
Mae iechyd a diogelwch disgyblion yn flaenoriaeth a bydd Cyngor Caerdydd yn gweithio’n agos gydag ysgolion i gynnal mesurau priodol fel y gallant groesawu pob plentyn a pherson ifanc a’u staff yn ôl yn ddiogel.
 
Atgoffir teuluoedd, na ddylai dysgwyr fynychu’r ysgol o dan unrhyw amgylchiadau os byddant yn;
  • teimlo'n sâl, ag unrhyw un o'r tri symptom COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl) neu eu bod wedi profi'n bositif i COVID-19 yn y 7 diwrnod diwethaf
  • byw mewn cartref gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19 neu sydd wedi profi'n bositif i COVID-19 neu sydd wedi profi’n bositif i COVID-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.
 

Arlwyo

Ar gyfer plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, bydd y systemau e-dalebau a parent pay yn parhau’n weithredol hyd y dywedir yn wahanol. Am wythnosau cyntaf y tymor ni fydd darpariaeth arlwyo gan y Cyngor mewn ysgolion a bydd angen i ddisgyblion ddod â chinio pecyn. Bydd hyn yn galluogi ysgolion i ganolbwyntio ar reoli rhyngweithio disgyblion mewn grwpiau’n ddiogel ar ddechrau’r tymor nes bod y patrymau newydd o fywyd yr ysgol wedi’u sefydlu. Cewch wybod pan fydd arlwyo mewn ysgolion yn ailddechrau.
 

Cyrraedd yr ysgol

Ystyrir mai Teithio Llesol yw’r ffordd fwyaf diogel ac iach o gyrraedd yr ysgol ac anogir disgyblion i gerdded, sgwtio neu feicio lle y bo’n bosibl. Cedwir newidiadau i gynlluniau ffyrdd o gwmpas yr ysgolion er mwyn cefnogi mynediad diogel. Ar gyfer y disgyblion hynny sy’n defnyddio trafnidiaeth ysgol ac na allant gyrraedd yr ysgol hebddi bydd angen gwisgo mygydau wrth ddefnyddio trafnidiaeth ar gyfer pob disgybl dros 7 oed. Cyfathrebir trefniadau manwl ar gyfer trafnidiaeth i chi trwy eich ysgol ar gyfer dechrau’r tymor.
 
Wrth i ragor o wybodaeth ac arweiniad ddod ar gael, bydd y Cyngor yn cyhoeddi Cwestiynau Cyffredin wedi’u diweddaru y gallai disgyblion, rhieni a gofalwyr fod yn eu gofyn yn y cyfnod hyd at fis Medi.​Cwestiynau Cyffredin​

Ar gyfer unrhyw ddisgyblion sy'n dychwelyd i'r ysgol cyn diwedd tymor yr haf, i "Ailgydio, Dal i Fyny a Pharatoi" fel y nodir gan Lywodraeth Cymru, gallwch weld cyfres o gwestiynau cyffredin.

Gweld y Cwestiynau Cyffredin mewn gwahanol ieithoedd.

Pam mae ysgolion yng Nghymru yn dod â'r holl ddisgyblion yn ôl, pan na fydd Lloegr yn gwneud hyn?

Ers i Lywodraeth Cymru gyhoeddi'r penderfyniad i gau ysgolion ar gyfer darpariaeth statudol ym mis Mawrth, mae ein dealltwriaeth o'r feirws a'i effeithiau tymor hwy wedi parhau i ddatblygu. Rydym yn gwybod y bydd rhaid i ni fyw gydag ef am beth amser ac mai dyna fydd ein her fwyaf hyd y gellir rhagweld.
 
Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc "gwirio bod pawb yn iawn, rhannu profiadau a pharatoi" cyn dechrau mis Medi. Trwy wneud hyn nawr, bydd yn rhoi amser cyswllt hanfodol i blant cyn gwyliau'r haf, a fydd yn dwyn buddion pwysig o ran bylchau cymdeithasol, dysgu a chyrhaeddiad. Bydd hyn yn helpu i baratoi disgyblion ar gyfer amser cyswllt ar ôl gwyliau'r haf a bydd hefyd yn galluogi ysgolion i brofi bod popeth yn gweithredu’n iawn cyn tymor yr hydref. ​

Beth sydd wedi cael ei wneud i wneud ysgolion yn ddiogel? 

Mae pob ysgol wedi cynnal cyfres o asesiadau risg ac wedi gweithio gyda Thîm Iechyd a Diogelwch dynodedig i benderfynu sut y gall weithredu'n ddiogel. Mae hyn yn cynnwys prosesau adeiladu a hylendid newydd a mesurau ymbellhau cymdeithasol. 

 

A gaiff yr ysgol ei glanhau'n rheolaidd? 

Caiff. Bydd ysgolion yn cael eu glanhau yn drylwyr cyn agor a bydd trefnau glanhau gwell ar waith ddwywaith y dydd â diheintydd i gynnwys arwynebau y cyffyrddir â nhw gan ddwylo megis rheiliau llaw, dolenni drysau, padiau gwthio, tapiau a botymau/dolenni fflysio. 

 

A fydd golchi dwylo a diheintydd dwylo yn cael eu cynnig at ddefnydd y plant?

Bydd. Bydd golchi dwylo'n rheolaidd yn dod yn rhan o drefn yr ysgol, y cam cyntaf ar gyfer pob disgybl ar ddechrau’r dydd a thrwy’r dydd wedi hynny. Bydd gorsafoedd diheintio dwylo yn cael eu gosod mewn mannau allweddol yn yr ysgol, gan gynnwys mynedfeydd i'r ysgol ac yn agos at doiledau.

 

Sut bydd ysgolion yn sicrhau bod plant yn ymbellhau'n gymdeithasol?​

Mae ysgolion wedi cynnal asesiadau lle a gofod. Mae’r dodrefn mewn ystafelloedd dosbarth wedi cael eu had-drefnu i ganiatáu lle ychwanegol rhwng disgyblion ac mae lloriau wedi’u gorchuddio â marciau newydd i ddangos i ddisgyblion pa mor bell mae angen i blant sefyll ar wahân. Bydd ysgolion yn defnyddio ardaloedd awyr agored lle y bo'n bosibl a gall rhai ysgolion roi system unffordd ar waith. Bydd sgriniau Perspex yn cael eu lleoli yn y mannau cyswllt wyneb yn wyneb er mwyn amddiffyn plant a staff.​

 

Sut caiff ymbellhau cymdeithasol ei reoli wrth ollwng a chasglu disgyblion?

Bydd ysgolion yn trefnu i ddisgyblion gyrraedd a gadael ar adegau gwahanol lle y bo modd. Yn ogystal, bydd cyfres o gynlluniau traffig yn cael eu rhoi​ ar waith mewn rhai ysgolion er mwyn sicrhau diogelwch plant a theuluoedd wrth ollwng a chasglu. Mae hyn yn cynnwys cau ffyrdd wedi’i reoli gan bersonél, systemau unffordd a lledu palmentydd. 


Mae rhieni a gofalwyr yn cael eu hatgoffa i gadw at reolau ymbellhau cymdeithasol wrth ollwng a chasglu eu plant a pheidio ag ymgynnull yn ystod yr adegau hyn. 

 

Sut gall plant iau gadw pellter cymdeithasol?

Cydnabyddir y gallai fod yn amhosibl i blant ifanc iawn gadw pellter cymdeithasol o dan bob amgylchiad, felly bydd trefnau glanhau trylwyr, hylendid dwylo da a defnydd gan staff o gyfarpar diogelu personol wrth weithio’n uniongyrchol gyda phlant ar waith.  Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynghori cadw plant iau mewn grwpiau lle na fyddai ymbellhau cymdeithasol yn bosibl nac o fudd i blant iau. ​

Gweler canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer amddiffyn plant dan 5 oed​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

A fydd staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol neu fygydau?

Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, dylid gwisgo gorchuddion wyneb pan na ellir cadw pellter o 2 fetr. Caiff cyfarpar diogelu personol ei wisgo gan staff wrth ymgymryd â gofal personol, darparu cymorth cyntaf neu roi meddyginiaethau. 

 

Ydy fy mhlentyn yn gallu gwisgo mwgwd?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau y dylai gorchuddion wyneb gael eu gwisgo pan na ellir cadw pellter o 2 fetr, ac mae hyn yn arbennig o berthnasol wrth deithio i/o'r ysgol gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu gludiant ysgol. Bydd y Cyngor yn darparu gorchudd wyneb i blant 7 oed ac yn hŷn i gefnogi teithio’n ddiogel rhwng y cartref a’r ysgol ac yn ôl.  Bydd y Cyngor yn parhau i fonitro'r gofyniad am orchuddion wyneb mewn ysgol a bydd yn ymateb i unrhyw argymhellion pellach gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â’r defnydd ohonynt. ​

 

A ddylai fy mhlentyn fynychu'r ysgol os oes ganddo unrhyw symptomau COVID-19, neu'n byw gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19?

Ni ddylai disgyblion, dan unrhyw amgylchiadau, fynychu ysgolion/lleoliad os ydynt yn: 

  • ​o teimlo'n sâl, ag unrhyw un o'r tri symptom COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl) neu eu bod wedi profi'n bositif i COVID-19 yn y 14 diwrnod diwethaf
  • teimlo'n sâl, ag unrhyw un o'r tri symptom COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl) neu eu bod wedi profi'n bositif i COVID-19 yn y 14 diwrnod diwethaf

Os yw eich plentyn i fod i fynd i sesiwn yn yr ysgol, ffoniwch yr ysgol i ddweud bod eich plentyn neu aelod o'r teulu yn sâl.

 

A fydd plant yn cael gwiriadau tymheredd wrth gyrraedd yr ysgol? 

Na fydd, ond os yw plentyn yn ymddangos yn wael yn yr ysgol, efallai y bydd ei dymheredd yn cael ei wirio i bennu'r rheolaethau priodol a fyddai’n angenrheidiol nes caiff ei gasglu o'r ysgol.  

 

A fydd staff a disgyblion yn cael eu profi am COVID-19?

Erbyn hyn mae modd i bob aelod o’r cyhoedd sydd â symptomau drefnu prawf​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd , gan gynnwys gweithwyr critigol a phlant. 

 

Beth sy'n digwydd os yw rhywun yn yr ysgol yn profi'n bositif am COVID-19?

Os bydd rhywun yn dangos symptomau yn yr ysgol, bydd yn cael ei gadw ar wahân mewn ystafell ynysu nes bod rhywun yn gallu ei gasglu a mynd ag ef adref. Dylai unrhyw un sy'n dangos symptomau aros gartref am 7 diwrnod a dylai drefnu i gael prawf. Dylai unrhyw un sy'n byw gyda rhywun sy'n dangos symptomau ond sy'n dal i fod yn iach aros gartref am 14 diwrnod o'r diwrnod y daeth y person cyntaf yn sâl.

 

A fydd staff yn derbyn prawf gwrthgyrff?

Bydd staff addysg sy'n gweithio yn ein hysgolion yn grŵp blaenoriaeth yn y profion gwrthgyrff newydd. Bydd yr adran Iechyd yn cyflwyno rhaglen i ysgolion Caerdydd o 29 Mehefin pan fydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol.

Beth os yw fy mhlentyn i neu rywun yn ein teulu yn hunanwarchod?

Os yw eich plentyn yn hunanwarchod neu os yw rhywun arall yn eich cartref yn hunanwarchod, ni ddylai ddychwelyd i'r ysgol ddiwedd mis Mehefin ar gyfer y sesiynau gwirio sut mae pawb. Bydd plant sy'n hunanwarchod yn parhau i gael eu cefnogi gan eu hysgolion mewn gwahanol ffyrdd.

 

Beth sy'n digwydd os byddaf yn dewis peidio ag anfon fy mhlentyn i'r ysgol cyn diwedd y tymor? A fyddaf yn cael dirwy?

Yn ystod y cyfnod hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud y penderfyniad na fydd rhieni'n cael dirwy am gadw eu plentyn/plant gartref. Bydd plant sy'n hunanwarchod yn parhau i gael eu cefnogi gan eu hysgolion mewn gwahanol ffyrdd. ​

 

A fydd hyn yn effeithio ar eu cofnodion presenoldeb? ​

Na fydd – mae Llywodraeth Cymru wedi addasu ffurflenni presenoldeb ysgolion ar gyfer y flwyddyn academaidd hon, er mwyn sicrhau na fydd hyn yn effeithio ar gofnodion presenoldeb plant. 

Fodd bynnag, dylai ysgolion a lleoliadau gadw cofnod o bresenoldeb y plant hynny sydd wedi trefnu sesiynau i'w dychwelyd yn ystod y cyfnod hwn a dylai teuluoedd hysbysu eu hysgol os nad yw eu plentyn yn gallu mynd. Bydd hyn yn helpu ysgolion, lleoliadau ac awdurdodau lleol i ddeall a chynllunio ar gyfer unrhyw rwystrau i atal dysgwyr rhag dychwelyd i'r ysgol a nodi unrhyw gymorth arall y gallai fod ei angen.

 

Teulu BAME ydyn ni. A yw'n ddiogel anfon ein plant i'r ysgol?

Mae Offeryn Asesu Risg Gweithlu Cymru Gyfan yn ystod yr Argyfwng COVID-19 wedi cael ei ddylunio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fynd i'r afael â ffactorau risg unigol, ni waeth beth yw’r ethnigrwydd. 

Pwy sy'n penderfynu pa flynyddoedd fydd yn dychwelyd a phryd?

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyngor i ysgolion y dylent weithredu gyda dim mwy na thraean o nifer arferol eu disgyblion ar y safle, er y bydd hyn yn dibynnu ar ffactorau lleol fel argaeledd staff a chynllun yr ysgol. Mae hyn yn golygu na fydd pob plentyn yn gallu dychwelyd i'r ysgol ar yr un diwrnod.

Y nod yw y bydd pob disgybl yn derbyn rhai sesiynau wyneb yn wyneb gyda'u hathrawon yn ystod y cyfnod hwn a bydd hyn yn cael ei ategu gan ddysgu parhaus yn y cartref. Penderfyniad yr ysgol unigol yw pa grwpiau y mae'n eu derbyn ac ar ba ddiwrnodau, a bydd ysgol eich plentyn yn cyfathrebu’r wybodaeth hon i chi. 

 

A fydd y blynyddoedd meithrin a derbyn yn dychwelyd i'r ysgol?

Bydd dychweliad disgyblion Meithrin yn cael ei reoli’n lleol gan ysgolion os oes staff ar gael ganddynt.​

 

Os yw ysgolion yn dal i ddarparu gofal plant i weithwyr allweddol, a fydd lle i blant eraill ddychwelyd?

Bydd pob ysgol yn parhau i ddarparu gofal plant i weithwyr allweddol. 


Fodd bynnag, gan nad oes disgwyl i fwy na 30% o blant ysgol fod yn yr ysgol ar unrhyw un adeg i gynnal disgyblaethau iechyd a diogelwch, bydd angen i ysgolion gydbwyso'n ofalus nifer y lleoedd gofal plant a lleoedd 'dychwelyd i'r ysgol' y gellir eu darparu ar unrhyw un adeg. 


Bydd yr awdurdod lleol yn gweithio gydag ysgolion unigol i helpu i lunio barn ar leoedd ac i sicrhau bod yna le i wirio bod pob disgybl arall yn iawn, rhannu profiadau a pharatoi pob un cyn diwedd y tymor. ​

 

Faint o blant fydd mewn ystafell ddosbarth ar yr un pryd?

Mae pob ysgol wedi cael asesiad adnoddau i nodi faint o ddisgyblion y gallant ddarparu ar eu cyfer yn ddiogel ar y safle wrth alluogi cadw pellter cymdeithasol. Mae cynllun, dyluniad a maint pob ysgol a'i hystafelloedd dosbarth yn wahanol. Felly, bydd y niferoedd yn amrywio o ysgol i ysgol, ond gwyddom y bydd dosbarthiadau'n cael eu rhannu'n grwpiau llai. ​

 

A fydd disgyblion ysgolion uwchradd yn dal i fod gydag athrawon gwahanol ar gyfer pynciau gwahanol neu a fyddant yn cael un ar gyfer y diwrnod cyfan?

Yn ddelfrydol, pan fyddant dan do, dylai'r disgyblion aros yn yr un ystafell ac osgoi symud o ystafell i ystafell fel y byddent fel arfer. Bydd disgyblion yn cael cymaint o gyfle â phosibl i ddysgu a chael seibiant yn yr awyr agored. Ysgolion unigol fydd yn gwneud y trefniadau.

 

A fydd brodyr a chwiorydd yn gallu mynd ar yr un diwrnod?​

Penderfyniad yr ysgol unigol fydd hyn a bydd yr ysgol yn cysylltu â'r rhieni yn uniongyrchol. 

 

A fydd fy mhlentyn gyda'i athro arferol?

Lle y bo modd, bydd plant yn gallu bod gyda'u hathro/hathrawes arferol, ond gall rhai staff ysgol fod yn hunanwarchod neu'n gwarchod aelodau o'u teulu ac ni fyddant yn gallu dychwelyd i'r ysgol ar hyn o bryd. 

 

A fydd fy mhlentyn gyda'i ffrindiau?

Bydd dosbarthiadau'n cael eu rhannu'n grwpiau gan ddibynnu ar le ac adnoddau. Penderfyniad yr ysgol unigol fydd hyn a bydd yr ysgol yn cysylltu â'r rhieni yn uniongyrchol. 

 

A fydd plant yn cael amser chwarae a sut caiff ymbellhau cymdeithasol ei reoli yn ystod yr adegau hyn? 

Bydd, byddant yn cael amserau egwyl ac amserau cinio ond bydd y rhain ar adegau gwahanol i hwyluso ymbellhau cymdeithasol.

 

Am sawl diwrnod bydd fy mhlentyn yn yr ysgol ac a fydd hi'n oriau ysgol arferol?

Penderfyniad yr ysgol unigol fydd hyn a bydd yr ysgol yn cysylltu â'r rhieni yn uniongyrchol. 

 

Beth mae angen i fy mhlentyn ddod ag ef i’r ysgol? Oes angen ei offer ei hun arno?

Bydd pob ysgol yn rhoi gwybod am hyn. 

 

A fydd plant yn gwisgo gwisg ysgol?​

Cyfrifoldeb y corff llywodraethu yw penderfyniadau ynghylch gwisg ysgol; fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn argymell y dylai disgyblion wisgo rhywbeth cyfforddus a hawdd ei olchi. 

Dylid osgoi dillad na ellir eu golchi mewn peiriant.


A fydd fy mhlentyn yn gwneud gwaith ysgol arferol?

​​Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud mai pwrpas sesiynau'r ysgol fydd gwirio bod pawb yn iawn, rhannu profiadau a pharatoi ar gyfer yr haf a mis Medi. Mae'n gyfle i blant wirio bod pawb yn iawn, rhannu profiadau â’u hathro a pharatoi ar gyfer dychwelyd ym mis Medi trwy ymgyfarwyddo â’r amgylchedd newydd. Felly, mae'r cwricwlwm arferol wedi'i atal am weddill y tymor. ​

 

Mae fy mhlentyn ym Mlwyddyn 6 a phan fydd yn dechrau yn yr ysgol uwchradd ym mis Medi, a fydd yn cael unrhyw gysylltiad â'i ysgol newydd? 

Mae ysgolion uwchradd yn gweithio gydag ysgolion cynradd i archwilio cyfleoedd i ddisgyblion Blwyddyn 6 gael cysylltiad â'u hysgol newydd. Rhaid i bob ateb sicrhau bod iechyd a diogelwch plant o'r pwys mwyaf. Mae'n debygol mai rhithwir fydd y rhan fwyaf o'r trefniadau pontio am y rheswm hwn.

Mae rhai ysgolion uwchradd wedi sefydlu Projectau Pontio Rhithwir i alluogi disgyblion Blwyddyn 6 i ddysgu mwy am eu hysgol newydd gan gynnwys gwybodaeth am y staff, mapiau o’r ysgol, gwisg yr ysgol a disgwyliadau, yn ogystal â’u galluogi i bostio unrhyw gwestiwn a allai fod ganddynt.

 

Beth yw ystyr dysgu 'cyfunol'?

Mae dysgu cyfunol yn ddull o addysgu sy'n integreiddio technoleg a chyfryngau digidol â gweithgareddau traddodiadol yn yr ystafell ddosbarth mewn ysgolion, gan roi mwy o hyblygrwydd i blant ddysgu mewn amgylcheddau dysgu gwahanol. Bydd y dull hwn yn galluogi plant i barhau i fanteisio ar ddysgu dan arweiniad yr ysgol tra byddant gartref.

 

Pryd bydd ysgolion yn mynd yn ôl i'r arfer?

Nid ydym yn gwybod yr ateb ar hyn o bryd. Rydym yn dilyn arweiniad Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Bydd yr hyn sy'n digwydd yn ystod y misoedd nesaf mewn perthynas â chyfradd yr haint yn effeithio ar sut mae ysgolion yn gweithredu dros y misoedd i ddod ond mae’n annhebygol y bydd ysgolion yn dychwelyd i'r ffordd yr oeddent cyn y cloi mawr am gryn amser.  

Mae fy mhlentyn ym Mlwyddyn 11 ac ar fin dechrau yn y coleg ym mis Medi. A fydd y sefyllfa bresennol yn effeithio ar hyn?

 

Mae fy mhlentyn yn gadael yr ysgol eleni, a bydd angen cymorth arno i wneud penderfyniadau am ei ddyfodol – er enghraifft, dod o hyd i swydd neu fynd i’r coleg neu’r brifysgol. Sut galla i gael cyngor iddo?

Gallwch anfon e-bost at y Cyngor yn y cyfeiriad e-bost canlynol cyngorimewniwaith@caerdydd.gov.uk​ , neu ffonio 02920 87071 a bydd un o'n cynghorwyr yn cysylltu â chi i gynnig cymorth gan ein Gwasanaethau Ieuenctid neu ein Gwasanaeth i Mewn i Waith.

Gallwch hefyd ymweld â gwefan I Mewn i Waith y Cyngor​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd , lle mae opsiwn gwe-sgyrsio ar gael 

Ar ba ddyddiad y bydd tymor yr haf yn gorffen?

Bydd tymor yr haf yn gorffen ar 20 Gorffennaf.
 

Pam mae hyn yn wahanol i ddyddiad diwedd y tymor, sef 27 Gorffennaf, a gyhoeddwyd yn wreiddiol gan Lywodraeth Cymru?

Nid yw Llywodraeth Cymru ac undebau llafur y gweithlu ysgolion wedi llwyddo i gyrraedd barn unfrydol ar y bedwaredd wythnos yn yr ysgol er gwaethaf trafodaethau parhaus. Heb gytundeb cenedlaethol o'r fath mae dyddiadau’r tymhorau yn parhau i fod yn fater i'w benderfynu'n lleol. Credwn ei bod yn hanfodol ar y cam hwyr hwn bod penaethiaid ac ysgolion yn cael eglurder ar gyfer cynllunio dychweliad disgyblion ymhen wythnos. Felly, ni fydd Cyngor Caerdydd yn ceisio amrywio'r dyddiadau tymor presennol, a bydd diwedd y tymor yn dal i fod ar 20 Gorffennaf. ​
 

A fydd wythnos ychwanegol o wyliau yn nhymor yr hydref?

Mae'r trefniadau ar gyfer tymor yr hydref yn dal i gael eu trafod yn genedlaethol. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth maes o law.  ​

A fydd prydau ysgol ar gael?

Er mwyn diogelu iechyd a diogelwch disgyblion a myfyrwyr, ni chaiff bwyd ei ddarparu mewn ysgolion cynradd ac uwchradd prif ffrwd yn ystod gweddill tymor yr haf. m.

Gan ddibynnu ar hyd sesiwn ysgol, gall ysgolion ofyn i ddisgyblion ddod â chinio pecyn. 

 

Beth os yw fy mhlentyn yn cael prydau ysgol am ddim fel arfer?

Bydd y system talu a thalebau ar gyfer prydau ysgol am ddim yn parhau a gellir ei defnyddio i ddarparu ciniawau pecyn i blant os bydd eu hangen arnynt. ​

A ddylai dysgwyr sy’n agored i niwed yn feddygol ddychwelyd i'r ysgol cyn gwyliau'r haf?

Bydd plant a phobl ifanc â chyflyrau iechyd difrifol sy'n eu gwneud yn agored iawn i niwed, gan olygu eu bod mewn perygl uchel o ddatblygu salwch difrifol os ydynt yn dod i gysylltiad â’r coronafeirws (COVID-19), wedi derbyn llythyr gwarchod gan Brif Swyddog Meddygol (PSM) Cymru.  Rhaid i ddysgwyr yn y categori hwn beidio â mynychu ysgolion neu leoliadau ond dylent gael eu cefnogi i ddysgu gartref.  


Os nad yw plentyn neu berson ifanc wedi cael ei gynghori i 'hunanwarchod', ond y credir ei fod yn agored i niwed yn glinigol, dylai'r ysgol ddiweddaru'r asesiad risg er mwyn nodi unrhyw fesurau diogelwch ychwanegol y gellir eu rhoi ar waith i amddiffyn y disgybl. Os penderfynir na all eich plentyn fynychu'r ysgol yn ddiogel ar hyn o bryd, bydd yr ysgol yn parhau i gefnogi dysgu gartref. 

 

Mae gan fy mhlentyn anghenion gofal meddygol neu bersonol.  Ydy ysgolion yn gallu parhau i roi cymorth?    

Bydd yr ysgol yn diweddaru'r asesiad risg ar gyfer eich plentyn ac yn trafod hyn â chi.  


Os bydd angen i staff gael cyswllt uniongyrchol â'ch plentyn, bydd hyn yn cael ei drafod â chi’n gyntaf.   Bydd cyngor iechyd a diogelwch yn cael ei ddilyn, gan gynnwys hylendid ychwanegol a defnyddio cyfarpar diogelu personol.  ​

 

Mae gan fy mhlentyn ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig: a fydd dal yn gallu derbyn cymorth ychwanegol?

Bydd ysgolion yn parhau i ddarparu lefelau priodol o gymorth ychwanegol ar gyfer dysgwyr ag ADY a bydd staff cymorth yn cadw pellter cymdeithasol er mwyn sicrhau diogelwch disgyblion a staff. 

 

Mae gan un neu fwy o'n dysgwyr nam ar eu clyw ac mae angen iddyn nhw weld gwefusau ac ystumiau wyneb pobl pan fyddan nhw'n siarad.  Beth yw'r cyngor o ran mygydau wyneb?

Er mwyn sicrhau nad yw cyfathrebu'n gyfyngedig i blant a phobl ifanc sydd â nam ar eu clyw, caiff feisorau wyneb eu gwisgo pan fo angen cyfarpar diogelu personol.

 

Os yw plentyn wedi bod yn mynychu Hyb fel dysgwr sy'n agored i niwed, a oes rhaid i ysgolion gynnal yr un lefel o gyswllt, gyda chyswllt ychwanegol gan yr ysgol?

Wrth i ysgolion agor i bob dysgwr, bydd angen iddynt ystyried adnoddau o ran staffio a lle, a'r angen i bob dysgwr gael cyfle i fynd i'r ysgol.  Bydd ysgolion yn rhoi sylw arbennig i anghenion dysgwyr sydd eisoes wedi'u hasesu'n arbennig o agored i niwed, ac yn ystyried a oes angen cymorth ychwanegol arnynt neu'r un lefel ag y maent yn ei gael wrth fynychu'r Hyb.   

Lle y bo modd, dylai rhieni a gofalwyr deithio gyda'u plant rhwng y cartref a’r ysgol, yn ddelfrydol ar droed, neu ar feic, sgwter neu unrhyw ddull arall o deithio llesol.


I'r disgyblion hynny sydd fel arfer yn teithio i'r ysgol ar gludiant ysgol, ac sy'n methu mynychu hebddo, rhoddir blaenoriaeth i ddisgyblion sy'n gymwys i gael cludiant am ddim. 

 

Beth sy'n digwydd os yw fy mhlentyn fel arfer yn teithio i’r ysgol ar fws?

    Bydd cludiant ysgol ar gael gyda mesurau diogelwch ychwanegol ar waith. Bydd y rhain yn cynnwys y canlynol: 

  • Er mwyn cydymffurfio â mesurau cadw pellter corfforol, cyfyngir ar nifer y disgyblion fel y gall disgyblion fod 2 fetr ar wahân i’w gilydd wrth deithio, lle y bo modd 
  • Bydd arwyddion clir yn dangos i'r disgyblion pa seddi y gellir eu defnyddio a pha rai na allan nhw eu defnyddio. 
  • Wrth ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru sy'n dweud y dylai gorchuddion wyneb gael eu gwisgo pan na ellir cadw pellter o 2 fetr, bydd disgyblion yn cael 2 fwgwd wyneb yn yr ysgol a ddylai gael eu gwisgo wrth deithio ar fysus ysgol​
  • Bydd offer gel diheintio dwylo ar gael wrth fynedfa'r bysus

Beth sy'n digwydd os yw fy mhlentyn fel arfer yn teithio i’r ysgol mewn tacsi?

Bydd nifer y teithwyr mewn tacsis yn gostwng i gydymffurfio â gofynion ymbellhau cymdeithasol.

Mae asesiadau risg unigol yn cael eu cynnal ar hyn o bryd gydag ysgolion a chontractwyr cludiant, fel bod cyfarpar diogelu personol priodol ar gael ar gyfer teithwyr a staff cludiant.

Rwy'n weithiwr allweddol. Alla i barhau i gael gofal plant?

Bydd y Cyngor yn ymdrechu i ddarparu gofal plant i weithwyr allweddol lle y bo'n bosibl, ond cyfyngedig fydd y ddarpariaeth wrth i ysgolion ganolbwyntio ar 'wirio sut mae’r disgyblion, rhannu profiadau a pharatoi’. 

Bydd gofal plant i weithwyr allweddol yn parhau i fod yn ddarpariaeth hyb tan ddydd Gwener 26 Mehefin. Fodd bynnag, o ddydd Llun 29 Mehefin, bydd plant yn derbyn gofal plant yn eu hysgol eu hunain. 

 

Sut mae gwneud cais am ofal plant i weithwyr allweddol?

 

Pa amserau fydd gofal plant ar gael? 

O ddydd Llun 29 Mehefin, bydd gofal plant ar gael rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. 
 

A fydd bwyd yn cael ei ddarparu mewn ysgolion i blant sy'n mynychu gofal plant?

Na fydd. Bydd angen i'r rhieni roi digon o fwyd i'w plant i bara’r dydd – cinio pecyn ac ati.
 

Ydy fy mhlentyn yn gallu mynychu ei sesiynau dosbarth ysgol ei hun yn ogystal â gofal plant?

Bydd ysgolion unigol yn rhoi cyngor ar amserlen sesiynau dosbarth. Os yw eich plentyn i fod i fynychu sesiwn dosbarth, bydd yn cael gwybod am hyn, ac ni fyddai'n mynychu'r gofal plant yn ystod y cyfnod hwn.
 

A fydd gofal plant i weithwyr allweddol yn parhau yn ystod gwyliau'r haf? 

Ni fydd ysgolion yn darparu gofal plant i weithwyr allweddol yn ystod gwyliau'r haf. Disgwylir i Lywodraeth Cymru roi cyngor ar eu cynigion maes o law.
 

Pwy yw'r grwpiau gweithwyr allweddol â blaenoriaeth sy’n gallu manteisio ar hybiau gofal plant a sut mae gwneud cais?

Mae gwybodaeth ynglŷn â pha grwpiau gweithwyr allweddol sy'n gymwys i gael darpariaeth gofal plant.​

Sylwer na all y Cyngor warantu unrhyw leoedd gan fod y rhain yn brin. Wrth wneud cais, cysylltir â'ch cyflogwr i gadarnhau a ydych yn gymwys ynghyd â'r patrwm/oriau gofal mae ei angen fel rhan o'r broses i asesu eich cymhwysedd.

 

Ydw i’n gallu gwneud cais o hyd am ofal plant cyn-ysgol i Weithwyr Allweddol? 

Bydd ceisiadau am ofal plant cyn-ysgol​ yn parhau yn unol â'r ffurflen gais ar-lein bresennol. 

Bydd yn ofynnol i rieni a gofalwyr gadarnhau oriau gwaith a phatrymau gwaith, fel y gellir cynnig lle iddynt.  Mae'n bwysig nad ydych yn gwneud cais am ofal plant oni bai bod ei angen arnoch gan fod y cyllid i dalu’r costau yn cael ei ddarparu trwy ddargyfeirio grantiau sy'n bodoli eisoes.
 

Rwy'n weithiwr allweddol critigol. Ydw i’n gallu manteisio o hyd ar Gynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws (CCGP-C) ar gyfer fy mhlentyn/fy mhlant cyn-ysgol?

Ydych. Bydd rhieni sy’n weithwyr allweddol yn gallu manteisio ar y CCGP-C er mwyn talu am yr holl gostau gofal plant tan 31 Awst. Bydd adolygiad ychwanegol ym mis Awst ac ni fydd y CCGP-C yn dod i ben yn llwyr nes bod yr ymateb i’r feirws wedi symud i bwynt lle na fydd angen i ni gynnal darpariaeth ar gyfer gweithwyr critigol. 

Gallai ceisiadau ar gyfer ymgeiswyr C-CAS newydd gau yng nghanol Gorffennaf felly os nad ydych wedi gwneud cais eto, gallech fod yn gymwys, gwnewch gais C-CAS ar-lein.

 

Ydw i’n gallu defnyddio fy lleoliad gofal plant cofrestredig agosaf neu o’m dewis ar gyfer gofal plant i weithwyr allweddol critigol? 

Yn anffodus, mae llawer o ddarparwyr gofal plant cofrestredig dal ar gau. Mae lleoedd prin o hyd yn y lleoliadau gofal plant presennol wedi’u cymeradwyo gan y CCGP-C, felly os ydych yn cael mynediad i'r ddarpariaeth hon, efallai na fyddwch yn y lleoliad agosaf at eich cartref.

Pryd bydd fy narparwr gofal plant cofrestredig yn ailagor?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau mai eu nod yw galluogi lleoliadau gofal plant i gynyddu eu gweithrediadau o 29 Mehefin, ar yr amod eu bod yn gallu cydymffurfio â mesurau amddiffynnol a nodir yn eu canllawiau gweithredol ar gyfer lleoliadau gofal plant​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Disgwylir cyhoeddiad ychwanegol ar 19 Mehefin.​

Bydd meithrinfeydd a lleoliadau gofal plant yn archwilio’r canllawiau i benderfynu a fyddant yn ailagor a phryd. I rieni sy'n dymuno derbyn gofal plant eto, bydd angen i chi gysylltu â'ch darparwr gofal plant cofrestredig i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am eu cynlluniau cyfredol. 


Bydd Cynnig Gofal Plant Cymru yn parhau â'r taliadau ar gyfer y plant hynny a oedd yn gymwys ac yn derbyn gofal plant o dan y cynnig cyn diwedd mis Mawrth.
Yn anffodus, dim ond ar gyfer plant sy'n mynychu lleoliadau agored yn rheolaidd y mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i barhau cyllid y Cynnig Gofal Plant. Os bydd eich lleoliad yn aros ar gau, bydd angen i chi barhau i ofalu am eich plentyn gartref. 
 

Beth os nad oeddwn yn derbyn cyllid y Cynnig Gofal Plant cyn diwedd Mawrth 2020?

Mae Llywodraeth Cymru wedi atal ceisiadau newydd i'r Cynnig Gofal Plant tan fis Medi 2020. 
Mae hyn yn golygu bod plant a anwyd rhwng 1 Ionawr 2017 a 31 Mawrth 2017 yn gallu cael cyllid tan o leiaf mis Medi a bydd rhieni nad ydynt yn gallu cael cyllid ar hyn o bryd yn gyfrifol am dalu unrhyw ffioedd a godir gan eu darparwr gofal plant. 

​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​ ​​​​​​​​
English