Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Ysgol Plasdwr

Ymgynghoriad ar y bwriad i sefydlu darpariaeth gynradd ar gyfer camau cynnar y datblygiad ym Mhlasdŵr

Bydd y datblygiadau tai newydd yng ngogledd-orllewin Caerdydd yn cynyddu nifer y plant fydd angen llefydd ysgol yn yr ardal, a bydd hyn yn cael effaith ar argaeledd llefydd yn yr ysgolion presennol.

Fel rhan o’r cytundeb cynllunio ar gyfer adeiladu datblygiad Plasdŵr, mae ysgol gynradd newydd yn cael ei darparu gan ddatblygwr y safle i wasanaethu’r tai yng ngham cyntaf y datblygiad, yr ardal ehangach a rhai datblygiadau tai yn y dyfodol sydd hefyd wedi eu cynllunio.

Bydd yr ysgol newydd ym Mhlasdŵr yn ysgol gynradd â dau ddosbarth mynediad, gyda dwy ffrwd iaith, wedi’u trefnu fel a ganlyn:

 • Un​​​​​​​​ dosbarth mynediad cyfrwng Cymraeg (30 lle fesul grŵp blwyddyn)
 • Un dosbarth mynediad Saesneg yn bennaf sydd â defnydd sylweddol o’r Gymraeg (30 lle fesul grŵp blwyddyn)

Golyga hyn y ceid cyfanswm o 420 o leoedd i gyd.

Bydd hefyd 48 o leoedd meithrin rhan-amser ar gyfer y ffrwd Gymraeg a 48 o leoedd meithrin rhan-amser ar gyfer y ffrwd Saesneg. 
 
Byddai’r newidiadau arfaethedig yn cael eu rhoi ar waith o fis Medi 2021.Ni fydd yn wahanol. Bydd y ffrwd Gymraeg yn gweithredu yn union fel ysgolion Cymraeg eraill Caerdydd. Mae hynny’n meddwl yn Ffrwd 1 (cyfrwng Cymraeg) y gallwch ddisgwyl y canlynol i’ch plentyn:

 • Bydd eich plentyn yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu yn Saesneg yn unol ag oedran a gallu.
 • Bydd eich plentyn hefyd yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg yn unol ag oedran a gallu.
 • Bydd eich plentyn yn gallu symud yn hyderus o un iaith i’r llall yn rhwydd o fewn ei astudiaethau yn yr ysgol a’r tu allan i’r ysgol.
 • Y disgwyliad arferol yw bod disgyblion, beth bynnag fo iaith y cartref, yn gallu trosglwyddo’n hawdd i’r darpariaeth uwchradd sy’n cynnig addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Mae patrwm datblygiad ieithyddol plant sy’n derbyn addysg trwy gyfrwng dwy iaith ac sy’n dilyn rhaglen drochi rywfaint yn wahanol i blant sy’n derbyn addysg trwy gyfrwng un iaith, ond erbyn fod plant yn 11 oed mae sgiliau iaith mewn addysg ddwyieithog yn cyrraedd yr un lefelau cynnydd priodol yn y Gymraeg a’r Saesneg. 
Mewn ysgol cyfrwng Saesneg draddodiadol, mae’r plant yn cael eu haddysgu yn Saesneg gan fwyaf, rhwng tua 80% - 90% yn Saesneg a 10% - 20% yn Gymraeg. Caiff y Gymraeg ei haddysgu a’i hasesu fel rhan o’r maes dysgu a phrofiad ar gyfer ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu ac ar draws y meysydd dysgu a phrofiad eraill.

Yn yr ysgol newydd cynigir, yn yr ail ffrwd, er mai Saesneg fydd y brif iaith a siaradir yn yr ysgol o hyd y byddai’r disgyblion yn cael eu haddysgu yn Gymraeg a Saesneg gan symud tuag at amser cyfartal i’r ddwy iaith. Bydd termau cyffredin yn cael eu cyflwyno yn y meysydd dysgu a phrofiad yn y ddwy iaith.

Yn gyffredinol, bydd y Gymraeg a meysydd o ddysgu a phrofiad sy’n cael eu haddysgu yn Gymraeg yn cael eu profi’n Gymraeg, a bydd meysydd o ddysgu a phrofiad sy’n cael eu haddysgu yn Saesneg yn cael eu profi’n Saesneg.

Golyga hyn, yn ffrwd 2 (cyfrwng Saesneg yn bennaf yn ôl y cynnig) gallwch ddisgwyl y canlynol i’ch plentyn:

 • Bydd eich plentyn yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu yn Saesneg yn unol ag oedran a gallu.
 • Bydd eich plentyn hefyd yn gallu siarad Cymraeg mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd cyfarwydd ac anghyfarwydd ac yn gallu mynegi ei farn yn syml a chlir.
 • Bydd gan eich plentyn eirfa eang a’r sgiliau hanfodol i barhau ag agweddau ar ei iaith drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel Uwchradd.
 • Gall plant sy’n cael eu haddysg yn Ffrwd 2 drosglwyddo i ysgolion uwchradd sy’n darparu yn y ddwy iaith.Dweud eich dweud


Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen ymgynghori yn nodi’r manylion arfaethedig.


Drwy’r post i’r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion, Ystafell 422, Neuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4UW
 
Rydym wedi trefnu cyfarfodydd cyhoeddus a sesiynau galw heibio y gallwch fynd iddynt os hoffech i ni esbonio’r newidiadau awgrymedig i chi neu ofyn cwestiynau. ​
 
Natur yr ymgynghoriad ​Dyddiad/Amser​ Lleoliad ​​​
Sesiwn Galw Heibio​
​​​​Dydd Llun 16 Medi, 10.00 – 11.30 am ​Redrow, Clos Parc Radur, Radur​
Cyfarfod cyhoeddus
​Dydd Llun 30 Medi, 6.30 – 8.00pm Ysgol Gyfun Radur
Sesiwn Galw Heibio
​Dydd Mawrth 1 Hydref, 10.00 -11.30am Canolfan Hamdden y Tyllgoed
​Sesiwn Galw Heibio D​ydd Iau 3 Hydref, 5.00 -7.30pm ​Llyfrgell Ganolog
Sesiwn Galw Heibio ​Dydd Llun 7 Hydref, 2.00 -3.30pm ​Llyfrgell Radur​
 


​​​​​​​​​​​
English