Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Derbyn i ysgol uwchradd

Bydd gwybodaeth am yr ysgol a gynigir i chi ar gael ar y system Derbyn i Ysgolion ar 2 Mawrth 2020.

Gweler crynodeb yn dangos dyraniad lleoedd (118kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Mewngofnodwch i’r system Derbyn i ysgolion 

Canllaw i ddefnyddio'r system Derbyn Ar-lein (844kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​


Os gofynnoch i’ch cynnig gael ei anfon drwy’r post, byddwch yn cael llythyr i’r cyfeiriad a roddoch ar y cais. 


Byddwch yn cael un o’r cynigion canlynol: 


Lle y​n eich dewis c​yntaf o ysgol

Bydd angen i chi dderbyn y cynnig hwn erbyn y dyddiad cau, sef dydd Llun Mawrth 16 2020. Ni fyddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod yn derbyn. 

Lle mewn ysgol o ddewis is 

Mae hyn yn digwydd pan nad oes digon o le ar gael yn eich dewis cyntaf. Hyd yn oed os nad ydych yn siŵr am y dewis is a gynigir, rydym yn eich annog yn gryf i dderbyn y cynnig hwn erbyn y dyddiad cau ac aros ar y rhestr aros am eich ysgol dewis uwch. Byddwch yn cadw eich hawl i apelio o hyd, hyd yn oed os byddwch yn derbyn cynnig is. 


Dim cynnig

Bydd hyn yn digwydd pan nad oes gan unrhyw un o’ch dewisiadau ddigon o le er mwyn i ni wneud cynnig yn unol â’ch cais. Mae lleoedd amgen ar gael o hyd mewn ysgolion yng Nghaerdydd ar gyfer eich plentyn.  


Os ydych wedi gwneud cais yn hwyr neu eich bod wedi gofyn am ohebiaeth drwy’r post, byddwch yn derbyn un o’r llythyron canlynol:


Llythyr dim cynnig cyffredinol (164kb DOC)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  ​​

Llythyr cynnig dewis cyntaf cyffredinol (139kb DOC)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Llythyr cynnig dewis ychwanegol cyffredinol (234kb DOC)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Rhaid i chi ymateb erbyn Dydd Llun 16 Mawrth 2020.


Mae gennych dri opsiwn:


1. Derbyn neu wrthod ar-lein drwy fewngofnodi i’r system Derbyn i Ysgolion.

2. Anfon e-bost atom gyda’ch penderfyniad derbyniadauuwchradd@caerdydd.gov.uk​

3. Cwblhau’r slip ar waelod eich llythyr cynnig a mynd ag ef i’ch Hyb Cynghori lleol. ​


Os na dderbyniwn eich ymateb erbyn 16 Mawrth 2020, byddwn yn cymryd nad ydych eisiau’r lle mwyach ac mae’n bosibl y tynnwn y cynnig yn ôl a’i roi i blentyn arall.


Ar ôl i chi dderbyn y lle, bydd yr ysgol yn cysylltu â chi gyda manylion ynghylch y trefniadau derbyn. 

​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​Beth sy’n digwydd os ydych wedi methu'r dyddiad cau?

Os ydych wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le uwchradd bydd angen i chi gwblhau ffurflen cais hwyr (460kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​.​​​​​​​​​​​​​


Cymorth i gwblhau eich cais ar-lein

Dewch i un o’n Hybiau Cynghori ​am gyngor ar lenwi’r ffurflen.

Awgrymiadau cyn ichi wneud cais

  • Dylech ymweld ag ysgolion cyn cwblhau eich cais. Mae gan bob ysgol ei phrosbectws ei hun ac mae staff yn ddigon hapus i ddangos yr ysgol i rieni os gwnewch apwyntiad.

  • Argymhellir yn gryf i chi gyflwyno eich cais yn brydlon. Os bydd eich cais yn hwyr, mae’n annhebygol y byddwch yn cael y lle o’ch dewis. Yn 2019 derbyniodd 50% o ysgolion fwy o geisiadau yn y rownd gyntaf na nifer y lleoedd oedd ar gael.

  • Gallwch wneud cais ar gyfer 5 ysgol. Rydym yn argymell yn gryf i chi wneud cais ar gyfer 5 ysgol wahanol o’ch dewis.

Derbyniadau Cydlynol


Yn 2018, dechreuodd Cyngor Caerdydd raglen peilot derbyniadau cydlynol ynghyd â thair ysgol uwchradd bartner a fydd yn parhau i broses derbyniadau Medi 2019, sef:

  • Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd,
  • Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, a
  • Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi.

Bydd yn rhaid i chi gwblhau Ffurflen Ategol ar gyfer Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, y gallwch ei chael gan yr ysgol ei hun.
​​​​​​​​​​
English