Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Derbyniadau i ysgolion cynradd

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae plant yn dechrau yn y Dosbarth Derbyn yn y mis Medi wedi eu pen-blwydd yn bedair oed. Bydd rhieni plant sydd mewn meithrinfa ysgol yng Nghaerdydd yn derbyn manylion y broses o wneud cais.

Gallwch wneud cais am le mewn dosbarth derbyn mewn unrhyw ysgol gynradd yng Nghaerdydd. 

Gwasanaethir pob ardal o Gaerdydd gan ysgol gynradd gymunedol Gymraeg, ysgol gynradd gymunedol Saesneg, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru ac Ysgol Gynradd Gatholig.   

Nid oes angen i chi siarad Cymraeg na Saesneg adre, neu ddilyn ffydd benodol i wneud cais am le mewn unrhyw un o'r ysgolion hyn.  

Gallwch gweld manylion eich ysgolion agosaf a dalgylchoedd gan ddefnyddio'r tab Ysgolion Agosaf (Y pellterau uniongyrchol ac nid y llwybrau cerdded diogel fydd y pellterau).​

Mae ceisiadau ar-lein ar gyfer Derbyn 2023 bellach ar gau.  

Gallwch gwblhau ffurflen gais hwyr ​i wneud cais am le mewn ysgol gymunedol.

 Gweld rhestr o ysgolion ffydd yng Nghaerdydd (545kb PDF).​

Negeseuon e-bost a llythyrau yn cynnig lle mewn ysgol


​Byddwch yn derbyn eich cynnig naill ai drwy e-bost neu lythyr o 17 Ebrill 2023.​​


Byddwch yn cael un o’r cynigion canlynol: 

 • ​Lle y​n eich dewis c​yntaf o ysgol​
Bydd angen i chi dderbyn y cynnig hwn erbyn y dyddiad cau, sef 2 Mai 2023. 

 • ​Lle mewn ysgol o ddewis is
Mae hyn yn digwydd pan nad oes digon o le ar gael yn eich dewis cyntaf. Hyd yn oed os nad ydych yn siŵr am y dewis is a gynigir, rydym yn eich annog yn gryf i dderbyn y cynnig hwn erbyn y dyddiad cau ac aros ar y rhestr aros am eich ysgol dewis uwch. Byddwch yn cadw eich hawl i apelio o hyd, hyd yn oed os byddwch yn derbyn cynnig is.​

 • Dim cynnig
Bydd hyn yn digwydd pan nad oes gan unrhyw un o’ch dewisiadau ddigon o le er mwyn i ni wneud cynnig yn unol â’ch cais. Mae lleoedd amgen ar gael o hyd mewn ysgolion yng Nghaerdydd ar gyfer eich plentyn.

​Rhaid i chi ymateb erbyn 2 Mai 2023.​​

Gallwch:

 • Derbyn neu wrthod ar-lein drwy fewngofnodi i’r system Ceisiadau Ysgolion.
 • Anfon e-bost atom gyda’ch penderfyniad derbyniadaucynradd@caerdydd.gov.uk​.


​Os na dderbyniwn eich ymateb erbyn 2 Mai 2023, byddwn yn cymryd nad ydych eisiau’r lle mwyach ac mae’n bosibl y tynnwn y cynnig yn ôl a’i roi i blentyn arall.

Ar ôl i chi dderbyn y lle, bydd yr ysgol yn cysylltu â chi gyda manylion ynghylch y trefniadau derbyn.​​​

Mewngofnodwch i’r system Derbyn i ysgolion​ ​ ​
Os ydych wedi gwneud cais yn hwyr neu eich bod wedi gofyn am ohebiaet​​h drwy’r post, byddwch yn derbyn un o’r llythyron canlynol:​Am rhagor o wybodaeth am dderbyniadau, darllenwch y llyfryn derbyn i ysgolion:​​Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.​​

Addysg Gymraeg

            Mae addysg Gymraeg ar gael i bawb, pa bynnag iaith rydych yn ei siarad gartref. 
Mae teuluoedd o bob math yn elwa ar addysg Gymraeg: teuluoedd nad ydyn nhw’n siarad Cymraeg a rhai sydd yn ei siarad hi; teuluoedd o bob math o gefndir ethnig a chrefyddol; teuluoedd o Gymru a’r rhai sydd wedi symud yma o rywle arall. 

Mae addysg Gymraeg yn galluogi plant i ddod yn gwbl rugl yn y Gymraeg a’r Saesneg. Gall roi cyfleoedd, profiadau a sgiliau ychwanegol i'ch plentyn.

Y Broses ymgeisio

Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2018 a 31 Awst 2019​
​​​​​Dyddiad​​​​Cam yn y broses ymgeisio
Dydd Llun 14 Tachwedd 2022 ​
Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2023 yn cychwyn​.
Dydd Llun 9 Ionawr 2023
​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried
yn gais hwyr.​
​Chwefror i Ebrill 2023
​​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​
Dydd Mercher 17 Ebrill 2023 ​
​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.​
​Ebrill 2023 ​
​Creu rhestrau aros​.​
Dydd Mawrth 2 Mai 2023
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
​Mehefin 2023

Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Gorffennaf 2023
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. ​
​Medi 2023 ​
​Plant yn dechrau yn yr ysgol yn llawn amser​.​

​​

Derbyniadau Cydlynol


Yr ysgolion ffydd sy'n rhan o'r cynllun derbyniadau cydlynol yw:

 • Ysgol Gynradd Yr Eglwys yng Nghymru Yr Holl Seintiau,
 • Ysgol Gynradd Yr Eglwys yng Nghymru Esgob Childs,
 • Ysgol Gynradd Gatholig Crist y Brenin,
 • Ysgol Gynradd Gatholig y Teulu Sanctaidd,
 • Ysgol Gynradd Gatholig Sant Alban,
 • Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Bernadette,
 • Ysgol Gynradd Gatholig Cadog Sant,
 • Ysgol Gynradd Gatholig Sant Cuthbert,
 • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant,
 • Ysgol Gynradd Yr Eglwys yng Nghymru Sain Ffagan,
 • Ysgol Gynradd Gatholig Sant Ffransis,
 • Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff,
 • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru’r Forwyn Fair,
 • Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair,
 • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg*,
 • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica,
 • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru’r Sant Paul,
 • Ysgol Gynradd Gatholig Sant Pedr,
 • Ysgol Gynradd Gatholig Sant Philip Evans,
 • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Tredegarville*Noder bod 15 o leoedd ysgol yn cael eu dyrannu gan ddefnyddio polisi Derbyn i Ysgolion 2023/24 y Cyngor a bod 15 lle arall yn cael eu dyrannu gan yr ysgol yn unol â’u polisi derbyn.
Cysylltu â ni​

Os oes gennych chi gwestiwn neu os hoffech chi ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar-lein:

Cysylltu â ni


​​Neu ffoniwch C2C ar 029 2087 2088.© 2022 Cyngor Caerdydd