Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gofal Plant a Ariennir gan y Llywodraeth

​Y Cynnig Gofal Plant i rai 3 a 4 oed

Childcare logo​ 

Mae'r Tîm Cynnig Gofal Plant yn gweithio o bell ar hyn o bryd. Yn anffodus, mae hyn yn golygu bod ein mynediad i'r brif linell ffôn yn gyfyngedig iawn.

Cysylltwch â'r tîm yn CynnigGofalPlantCaerdydd@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​​Link opens in a new window neu drwy ein tudalen Facebook.

​ Sicrhewch eich bod yn darllen yr holl wybodaeth isod cyn ymgeisio. 


 

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn rhoi cynnig o 30 awr gyfun o ofal plant wedi ei ariannu gan y llywodraeth  a Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen i blant 3 a 4 oed i’r holl rieni sy’n gweithio ac sy’n gymwys ac yn byw yng Nghaerdydd, am hyd at 48 awr yr wythnos.


Mae’r 48 wythnos wedi ei greu o’r 39 wythnos o addysg a gofal plant adeg tymor ysgol ynghyd â 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau y tu allan i dymhorau’r ysgol.

39 wythnos o addysg a gofal plant cyfun yn ystod tymor ysgol
Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen Caerdydd (Addysg Gynnar) = 12.5 awr
Cynnig Gofal Plant Caerdydd = 17.5 awr

Nid oes raid i rieni ddefnyddio’u hawl addysg gynnar er mwyn gallu defnyddio elfen gofal plant y cynnig.  Ond, bydd eu hawl yn cynnwys yr oriau hyn boed nhw’n eu defnyddio ai peidio. Darganfyddwch sut i wneud cais ar gyfer Darpariaeth Feithrin.

9 wythnos o ddarpariaeth ‘gwyliau’ y tu allan i dymhorau ysgol
Cynnig Gofal Plant Caerdydd = 30 awr yr wythnos
 

Caiff darpariaeth wyliau ei dyrannu ar ddechrau pob tymor y mae’r plentyn yn gymwys i dderbyn y cynnig. 

Dyrennir 3 wythnos o ddarpariaeth yn ystod y gwyliau bob tymor a hyd at 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau ym mhob 12 mis ar sail pro-rata ar gyfer tymor eu hawliad.


 

Dyma ddisgrifiad o’r hawliad gwyliau pro-rata 9 wythnos:

 • Rhiant sy’n gymwys am 1 tymor - 3 wythnos o ddarpariaeth gwyliau;
 • Rhiant sy’n gymwys am 2 dymor - 6 wythnos o ddarpariaeth gwyliau;
 • Rhiant sy’n gymwys am 3 tymor - 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau;

Mae plant a anwyd yn nhymor yr Hydref neu’r Gwanwyn yn gymwys i dderbyn y Cynnig am fwy na blwyddyn. Os bydd eich hawl yn parhau i’r ail flwyddyn academaidd, caiff ei thrin fel un cyfnod o hawliad  cyffredinol felly:

 • 4 tymor – 12 wythnos
 • 5 tymor – 15 wythnos

Gall wythnosau na ddefnyddir o bob tymor gael eu cario i’r tymor nesaf gan gynnwys i’r flwyddyn academaidd newydd hefyd.  


 

Ni ellir defnyddio’r wythnosau gwyliau cyn eu bod wedi’u cronni.

Plant Cymwys


 

Gall plant cymwys gyrchu’r Cynnig o ddechrau’r tymor yn dilyn y tymor pan fyddant yn cael eu trydydd pen-blwydd, hyd at y mis Medi yn dilyn eu pedwerydd pen-blwydd, pan fyddant yn dechrau eu lle addysg amser llawn.

 

Dyddiad Geni 

Tymor y mae’r Plentyn yn 3

Tymor Cyntaf ar gyfer Gofal Plant 

Dyddiad Dechrau Cyllid Cynnig Gofal Plant Cynharaf 

Ceisia​​dau Ar Agor

1 Medi 2016 - 31 Rhagfyr 2017​dyddiad y cymeradwyir y cais​ ​Ar agor 

1 Ionawr 2018 - 31 Mawrth 2018


​Gwanwyn

Haf 2021

12 Ebrill 2021 ​15 Chwefror 2021​

1 Medi 2017 - 31 Rhagfyr 2017

Hydref Gwanwyn ​2021
4 Ionawr 2021 ​9 Tachwedd 2020

1 Ionawr 2018 – 31 Mawrth 2018

Gwanwyn ​​

Haf 2021

12 Ebrill 2021 ​15 ​Chwefror ​2021

Sylwer, bydd y cynnig yn dechrau o ddiwrnod cyntaf y tymor ysgol a gaiff ei bennu gan yr Awdurdod Lleol.
Os na fydd eich cais wedi cael ei dderbyn a’i brosesu erbyn dechrau’r tymor ysgol pan fydd eich plentyn yn gymwys, ni chaiff eich cyllid ei ôl-dalu.


 

Peidiwch ag ymgeisio am y cynnig fwy nag 8 wythnos cyn dechrau’r tymor ysgol yn dilyn pen-blwydd eich plentyn yn 3 oed.  Bydd unrhyw geisiadau a ddaw i law cyn yr 8 wythnos yn cael eu gwrthod a bydd gofyn cyflwyno cais o’r newydd.


 

Beth os yw ‘mhlentyn yn cael cynnig lle addysg amser llawn cyn y mis Medi wedi iddo gyrraedd 4 oed?
Mewn achosion lle cynigir lle addysg amser llawn i blentyn cyn y mis Medi wedi iddynt gyrraedd 4 oed ni fyddant yn gymwys mwyach i dderbyn y Cynnig Gofal Plant yn ystod y tymor ysgol. Ond, bydd y plant hyn yn parhau yn gymwys i dderbyn eu darpariaeth gwyliau hyd at y mis Medi wedi eu penblwyddi yn 4 oed.

 

Rhieni Cymwys


Rydym yn falch o gyhoeddi fod Cynnig Gofal Plant Cymru ar gael nawr i’r holl rieni cymwys ledled Caerdydd.


 

Mae rhieni yn gymwys i dderbyn gofal plant a ariennir gan y llywodraeth os yw:

 • Pob rhiant, neu gyplau sy’n cyd-fyw, yn gweithio ac yn ennill lleiafswm wythnosol o 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol (ICC) neu gyflog byw cenedlaethol (CBC) ond llai na £100,000 (fesul rhiant) y flwyddyn.

  Rhaid i’r ddau riant/cyplau sy’n cyd-fyw mewn teulu dau riant fod yn gweithio, neu riant sengl mewn teulu un rhiant.


 

 • Mae rhieni hunan-gyflogedig a rhieni ar gontractau oriau sero yn gymwys os ydynt yn cyrraedd y meini prawf isafswm enillion dros gyfnod o 3 mis.  Lle mae un neu'r ddau riant yn hunan-gyflogedigion newydd a ddim eto wedi cyrraedd y meini prawf isafswm oriau, caniateir cyfnod cychwynnol o hyd at 12 mis cyn y bydd gofyn i’r rhiant brofi eu bod yn ennill yr hyn sy’n gyfystyr ag 16 awr yr wythnos ar yr ICC. Bydd angen i rieni ddarparu dogfen gan CThEM yn dangos eu Rhif UTR a'r dyddiad y daethant yn hunangyflogedig er mwyn cymhwyso.


Bydd yn rhaid i bob rhiant, llys-riant a phartneriaid sy’n cyd-fyw gyrraedd y meini prawf cymwys er mwyn i blentyn sy’n byw ar yr aelwyd honno allu derbyn y cynnig.

Os ydych yn ansicr a ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwyster ai peidio, cysylltwch â’r tîm Cynnig Gofal Plant ar CynnigGofalPlantCaerdydd@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

Eithriadau cymhwysedd


 

Bydd rhieni yn parhau’n gymwys i dderbyn y Cynnig Gofal Plant os bydd un o’r amgylchiadau isod yn berthnasol;

 • ​Mae un rhiant yn gyflogedig ac un rhiant â chyfrifoldebau gofal sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau gofal penodol a dderbyniant;
 • Mae’r ddau riant yn gyflogedig ond mae un rhiant neu’r ddau i ffwrdd o’r gweithle dros dro ar absenoldeb rhiant, mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu;
 • Mae’r ddau riant yn gyflogedig ond mae un neu’r ddau riant i ffwrdd o’r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol;
 • Mae un rhiant yn gyflogedig ac un rhiant yn anabl neu’n analluog ar sail derbyn budd-daliadau penodol;
  • Budd-dal analluogrwydd
  • Lwfans Anabledd Difrifol
  • Budd-dal Analluogrwydd hirdymor
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, neu
  • Credydau yswiriant gwladol ar sail analluogrwydd gweithio neu allu gweithio cyfyngedig

Ni fydd teuluoedd lle mae'r ddau riant yn derbyn y budd-daliadau uchod (neu sydd â hawl sylfaenol i'r budd-daliadau uchod), neu’r unig riant mewn teulu un rhiant, yn gallu cael mynediad i'r cynnig gofal plant.

Pan fo rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gwarchodaeth gyfartal dros y plentyn, bydd y rhiant sydd yn brif warchodwr yn gymwys i dderbyn y cynnig (os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf cymhwysedd).

Pan fo rhieni’n rhannu gwarchodaeth gyfartal bydd angen enwebu un rhiant fel prif riant ar gyfer y cynnig.


Sylwer: Ni ellir cadarnhau cymhwysedd nes i ffurflen gais lawn gael ei derbyn a’i phrosesu gan y tîm Cynnig Gofal Plant a’ch bod wedi derbyn cadarnhad drwy e-bost.

Gall rhieni ddewis unrhyw ddarparwr gofal plant sydd wedi cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant ac sydd wedi eu cofrestru hefyd gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).


Cyn cwblhau’r ffurflen gais, anogir rhieni i sicrhau fod eu dewis o ddarparwr â llefydd 'Cynnig Gofal Plant' ar gael. Gofynnir i chi gadarnhau pa ddarparwr yr ydych am eu defnyddio pan wnewch eich cais.


 

I gael gwybod a yw eich darparwr presennol wedi cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant, ffoniwch y tîm Cynnig Gofal Plant ar 02920 351713 neu gwiriwch Dewis Cymru.​ ​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Sylwer: Nid yw gwneud cais yn gwarantu lle i’ch plentyn.

A fydd yn rhaid i mi dalu am unrhyw beth? 

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn ariannu uchafswm o 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yr wythnos. Mae’r arian gan y llywodraeth ar gyfer gofal plant gan y gweithwyr proffesiynol yn y lleoliad a ddarperir ganddynt. Nid yw’n cynnwys bwyd, cludiant na gweithgareddau oddi-ar y safle sydd yn galw am dâl ychwanegol a bydd darparwyr yn gallu codi arnoch ar gyfer y rhain.

Cofiwch, mae’r Cynnig Gofal Plant yn ariannu uchafswm o 48 allan o 52 wythnos ac felly bydd rhieni yn atebol am unrhyw ofal plant a ddefnyddir yn ystod yr wythnosau nas telir amdanynt. Bydd y rhain bob amser yn wythnosau gwyliau heb fod yn y tymor. 


A allaf ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?
Gallwch, hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y diwrnod ar ben eu lleoliad Meithrin Cyfnod Sylfaen ar unrhyw ddiwrnod.


Yn ystod y cyfnod gwyliau gall plentyn felly gyrchu uchafswm o ddau leoliad cofrestredig o dan y cynnig.


A allaf gronni oriau?
Na.  Caiff rhieni gyfanswm o 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen a gofal plant ar y cyd gyda rhieni yn dewis faint o’r 30 awr i’w ddefnyddio. Bydd unrhyw oriau na chânt eu defnyddio yn cael eu colli. 


Gellir cario unrhyw wythnosau gwyliau drosodd a’u defnyddio yn y tymor nesaf, ar yr amod eu bod yn parhau’n gymwys i dderbyn y cynnig.


Beth os oes anghenion ychwanegol gan fy mhlentyn?
Mae’r Cynnig Gofal Plant ar gael i bob rhiant cymwys. Sicrhewch eich bod yn ticio oes ar y ffurflen gais pan ofynnir i chi “Mae anabledd neu Angen Addysgol Arbennig” gan fy mhlentyn a byddwn yn prosesu eich cais yn unol â hynny er mwyn sicrhau y rhoddir unrhyw gymorth ychwanegol ar waith.


Beth os yw fy amgylchiadau cyflogaeth yn newid?
O dro i dor gall teuluoedd syrthio y tu allan i gymhwysedd y cynnig er enghraifft os yw un neu’r ddau riant yn colli swydd ac yn disgyn yn is na’r lleiafswm oriau angenrheidiol. Er mwyn cynnig sefydlogrwydd i’r plant a’r darparwyr gofal plant, ac i roi’r cyfle i rieni ddod yn gymwys unwaith yn rhagor, bydd y rhieni hynny sy’n peidio â bod yn gymwys yn dal i allu cyrchu’r cynnig am gyfnod cyfyngedig o amser (8 wythnos gyfnod eithrio dros dro).


Cyfrifoldeb y rhiant yw hysbysu’r Awdurdod lleol a’r darparwr os yw ei amgylchiadau yn newid.


 

A oes angen i rieni fanteisio ar ddarpariaeth meithrinfeydd y cyfnod sylfaen (MCS) i fod â hawl i gael y gofal plant?

Nac oes, nid yw'n hanfodol defnyddio darpariaeth MCS i fod yn gymwys am elfen gofal plant y Cynnig Gofal Plant. 

Os yw rhiant yn methu â manteisio neu’n dymuno peidio â gwneud hynny, ni all fanteisio ar elfen gofal plant y Cynnig Gofal Plant (17.5 awr yn ystod y tymor a 30 awr ar gyfer wythnosau gwyliau).

Ni ellir cyfnewid oriau MCS am oriau ychwanegol o ofal plant o dan y Cynnig Gofal Plant.

I drafod derbyniadau meithrin ffoniwch y tîm - 02920 872909.

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer monitro gwybodaeth rhieni, plant a darparwyr sy'n defnyddio'r cynnig gofal plant


 

Pa ddata personol a gedwir gennym ac o ble y daw'r wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) fel 'unrhyw wybodaeth yn ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy a allai gael ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol wrth gyfeirio at ddyfais adnabod'. Caiff data categori arbennig megis grŵp ethnig neu gyflwr iechyd eu diogelu ymhellach o dan y gyfraith diogelu data.


 

Mae gan Lywodraeth Cymru fynediad at ddata personol a chategori arbennig rhieni, gofalwyr a phlant sy'n derbyn gwasanaethau gan awdurdodau lleol. 


Caiff y data rydym yn eu derbyn yn rheolaidd am rieni a phlant ei egluro'n fanylach yn Atodiad 1 i'r hysbysiad preifatrwydd hwn. Nid yw eich enw a'ch manylion cyswllt yn cael eu trosglwyddo'n rheolaidd i Lywodraeth Cymru at ddibenion monitro, gyda'r data a amlinellir yn Atodiad 1. Fodd bynnag, bydd eich awdurdod lleol yn rhoi enw a'ch manylion cyswllt i Lywodraeth Cymru fel bo'r angen at ddibenion gwerthuso. Ond ni fydd yn rhoi enw eich plentyn. 


Yn ogystal, mae gan Lywodraeth Cymru fynediad at ddata personol darparwyr gofal plant sy'n darparu gwasanaethau a ariennir gan Lywodraeth Cymru o dan y cynnig gofal plant. Caiff y data rydym yn eu derbyn yn rheolaidd am ddarparwyr gofal plant eu hegluro'n fanylach yn Atodiad 2 i'r hysbysiad preifatrwydd hwn. Ni fydd Llywodraeth Cymru'n rhannu eich enw gyda thrydydd parti e.e. asiantaethau anllywodraethol ac ymchwilwyr, oni bai bod eich enw yr un peth ag enw eich busnes, sydd eisoes ar gael yn gyhoeddus. 


Caiff rhaglen y Cynnig Gofal Plant ei werthuso o bryd i'w gilydd er mwyn asesu perfformiad y rhaglen a helpu Gweinidogion Cymru i wneud penderfyniadau ynghylch datblygu'r polisi'n ymwneud â'r Cynnig.  Os bydd rhywun yn cysylltu â chi ynghylch cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil sy'n gysylltiedig â'r Cynnig Gofal Plant, cewch Hysbysiad Preifatrwydd ar wahân yn amlinellu sut y bydd yr wybodaeth a gynhyrchir gan yr ymchwil yn cael ei chasglu, ei chadw a'i defnyddio. Mae cymryd rhan yn yr ymchwil yn wirfoddol ac ni chewch eich enwi yn unrhyw adroddiad.


Cysylltir eich data'n ddienw â ffynonellau data eraill fel rhan o'r banc data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL) at ddibenion ymchwil anfasnachol yn unig, oni bai eich bod yn gofyn nad yw hynny'n digwydd (gweler y nodyn esboniadol).


 

Beth yw'r sail gyfreithlon ar gyfer defnyddio eich data?


Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu’r wybodaeth yn y broses gasglu data hon yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i gyflawni rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. Gelwir rhywfaint o'r data rydym yn eu casglu yn 'ddata categori arbennig' ('ethnigrwydd' yn yr achos hwn) a'r sail gyfreithlon ar gyfer prosesu'r wybodaeth hon yw ei bod at ddibenion ystadegol neu ymchwil.


 

Mae hyn yn galluogi gweithredu'r Cynnig Gofal Plant, ac yn darparu gwybodaeth a fydd yn helpu Gweinidogion Cymru i wneud penderfyniadau ynghylch datblygu'r polisi'n ymwneud â'r Cynnig, sy'n cael ei gyflwyno i wella llesiant economaidd a chymdeithasol yng Nghymru yn unol ag adran 60 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.


 

Defnyddir y data a anfonir at Lywodraeth Cymru:

 • i fesur pa mor dda y mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn darparu eu gwasanaethau i chi a'ch plentyn;
 • i gefnogi gwelliannau i'r gwasanaethau hyn;
 • i ddyrannu cyllid i'r awdurdodau lleol ac eraill;
 • i gefnogi ymchwil ehangach i'r gwasanaethau a ddarperir i chi a'ch plentyn, neu eraill;
 • i gysylltu data â ffynonellau data eraill er mwyn gwerthuso'r effaith y mae’r rhaglen yn ei chael ar y bobl sy'n cymryd rhan ynddi.

 

Ni fydd y data a anfonir at Lywodraeth Cymru yn cael eu defnyddio:

 • i gymryd unrhyw gamau mewn perthynas â chi neu eich plentyn, neu eich lleoliad gofal plant; nac
 • i'ch enwi chi neu eich plentyn mewn unrhyw adroddiadau.

 

Pa mor ddiogel yw eich data personol?


Caiff data personol eu trosglwyddo drwy Objective Connect, sy'n system ddiogel ar gyfer trosglwyddo data.  Mae'r data'n cael eu storio mewn ffolderi ar rwydweithiau diogel y mae swyddogion Llywodraeth Cymru, sydd yn gweithio ar y Cynnig Gofal Plant, yn unig â hawl i fynd iddynt.


Bydd yr holl ddata a gesglir yn cael eu defnyddio'n ddienw mewn adroddiadau ystadegol neu adroddiadau ymchwil. Ni fydd eich manylion cyswllt yn cael eu cynnwys mewn unrhyw adroddiadau, nac unrhyw wybodaeth y gellid eu defnyddio i'ch adnabod. Bydd data cyfun hefyd yn cael eu rhoi ar wefan StatsCymru​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.


Pan fo Llywodraeth Cymru yn cynnal gwerthusiad o'r Cynnig Gofal Plant, bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud gan drydydd parti achrededig (e.e. sefydliad ymchwil neu gwmni ymgynghori). Bydd gwaith o'r fath ond yn cael ei wneud dan gontract. Mae telerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer y contractau hyn yn nodi gofynion caeth ar gyfer prosesu a chadw data personol yn ddiogel.


 

Am ba mor hir y byddwn yn cadw data personol?


Caiff unrhyw ddata personol a drosglwyddir i Lywodraeth Cymru eu dileu tair blynedd o'r dyddiad y daeth i law.


Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, sydd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Abertawe, hefyd yn cael gweld rhan o'ch data personol am gyfnod o dri mis, nes bod y broses o gysylltu'r data â ffynonellau eraill drwy'r banc data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw wedi'i chwblhau.


 

Hawliau unigol O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data


Mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych yn ei darparu fel rhan o'r Cynnig Gofal Plant. Mae hawl gennych:

 • weld copi o'ch data;
 • gofyn i ni gywiro unrhyw wallau yn y data;
 • gwrthwynebu neu gyfyngu ar y prosesu (mewn rai amgylchiadau);
 • gofyn am ddileu'ch data (mewn rhai amgylchiadau)
 • cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

 

Rhagor o wybodaeth
Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am sut y bydd Llywodraeth Cymru'n defnyddio eich data, neu os hoffech arfer eich hawliau o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

Tîm y Cynnig Gofal Plant
Adeiladau'r Goron, CP2
Parc Cathay
Caerdydd
CF10 3NQ
E-bost: Trafodgofalplant@llyw.cymru

Gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:
Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ E-bost: Swyddogdiogeludata@llyw.cymru. 

 

Nodyn esboniadol
Mae Banc Data SAIL yn cynnwys data dienw am boblogaeth Cymru. Caiff ei gydnabod yn rhyngwladol am ei system storio gadarn a diogel a'r defnydd o ddata personol dienw ar gyfer ymchwil i wella iechyd, lles a gwasanaethau. Gall ymatebwyr ddewis a ydynt eisiau i'w hatebion gael eu cysylltu â ffynonellau eraill ai peidio. I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud hynny neu ynghylch cysylltu data, ewch i https://llyw.cymru/cysylltu-pharu-data-hysbysiad-preifatrwydd​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.


Atodiad 1:

Pa ddata y mae Llywodraeth Cymru'n gallu eu gweld? 


Rhieni plant sy'n defnyddio'r Cynnig Gofal Plant - at ddibenion gwirio cymhwystra           

Mae awdurdodau lleol yn gofyn am fanylion amdanoch chi fel rhiant neu ofalwr plentyn neu blant o'r fath, a manylion y plant sy'n derbyn gwasanaethau o dan y Cynnig Gofal Plant, a hynny er mwyn gwirio eich cymhwystra i fanteisio ar y cynnig yn erbyn y meini prawf a nodwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys;

 • Eich oriau gwaith a'ch cyflog
  • Caiff yr wybodaeth hon ei throsglwyddo'n ddienw i Lywodraeth Cymru gan yr awdurdod lleol, sy'n golygu na fydd y data dan sylw'n cynnwys eich enw nac enw eich plentyn.

 

 • Dyddiad geni'r plentyn yr ydych yn gwneud cais iddo ddefnyddio'r Cynnig Gofal Plant
  • Caiff yr wybodaeth hon ei throsglwyddo'n ddienw i Lywodraeth Cymru gan yr awdurdod lleol, sy'n golygu na fydd y data dan sylw'n cynnwys eich enw nac enw eich plentyn.
 • Eich cyfeiriad
  • Caiff eich cod post ei drosglwyddo i Lywodraeth Cymru gan yr awdurdod lleol yn ddienw, sy'n golygu na fydd y data dan sylw'n cynnwys eich enw nac enw eich plentyn.

 

 • Gwybodaeth am y budd-daliadau rydych yn eu hawlio a allai eich gwneud yn gymwys i fanteisio ar y Cynnig Gofal Plant
  • Ni chaiff yr wybodaeth hon ei throsglwyddo i Lywodraeth Cymru.

 

Rhieni/gofalwyr a phlant sy'n defnyddio'r cynnig gofal plant
Mae awdurdodau lleol yn darparu manylion i Lywodraeth Cymru amdanoch chi fel rhiant neu ofalwr plentyn neu blant o'r fath, ac am y plant sy'n derbyn gwasanaethau o dan y Cynnig Gofal Plant. Mae hyn yn cynnwys:

 • Data am eich plentyn a chi fel y rhiant/gofalwr;
  • Rhyw
  • Dyddiad geni
  • Cod post
  • Awdurdod lleol
  • Ethnigrwydd
  • A oes gan eich plentyn angen addysgol arbennig (AAA)
  • Eich cyflog
  • Eich oriau gwaith wythnosol cyfartalog
  • A ydych yn defnyddio unrhyw wasanaethau Dechrau'n Deg - ni chesglir gwybodaeth am yr union wasanaethau

 
 • Manylion sylfaenol am y gwasanaethau a ddarparwyd i chi a'ch plentyn cyn manteisio ar y Cynnig Gofal Plant;
  • Y gofal plant y nodwyd eich bod yn gallu ei fforddio cyn manteisio ar y Cynnig Gofal Plant
  • Gwariant misol cyfartalog ar ofal plant cyn manteisio ar y Cynnig Gofal Plant
  • Faint o oriau o ofal plant oeddech yn talu amdanynt bob wythnos ar gyfartaledd cyn manteisio ar y Cynnig
  • Faint o oriau o ofal plant oeddech yn eu defnyddio heb orfod talu amdanynt bob wythnos ar gyfartaledd cyn manteisio ar y Cynnig

 

 • Manylion sylfaenol y gwasanaethau a ddarperir i chi a'ch plentyn yn sgil y Cynnig Gofal Plant;
  • Faint o oriau yr ydych wedi gwneud cais amdanynt ar gyfer eich plentyn o dan y Cynnig Gofal Plant
  • Faint o oriau o ofal y mae eich plentyn yn eu defnyddio o dan y Cynnig Gofal Plant
  • Darpariaeth iaith y gofal plant y mae'r plentyn yn ei gael
  • Dewis iaith y plentyn o ran y ddarpariaeth o dan y cynnig
  • A yw'r plentyn yn manteisio ar Ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen
  • Rhif cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru y darparwr/darparwyr gofal plant lle rydych manteisio ar y Cynnig Gofal Plant.

Atodiad 2

Darparwyr gofal plant sy'n darparu gwasanaethau o dan y Cynnig Gofal Plant


Mae awdurdodau lleol yn darparu eich manylion chi i Lywodraeth Cymru fel darparwr sy'n cynnig gwasanaethau o dan y Cynnig Gofal Plant. Mae hyn yn cynnwys:

 • Eich manylion cyswllt - gan gynnwys eich enw, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a chyfeiriad post, a rhif cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Darpariaeth ieithyddol eich lleoliad yn unol â’r wybodaeth a ddarparwyd gennych i’r awdurdod lleol ac i Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Faint o oriau y mae pob plentyn sy’n manteisio ar y Cynnig Gofal Plant yn eich lleoliad wedi'u harchebu a faint o oriau y maent wedi eu defnyddio mewn gwirionedd
 • Unrhyw gostau ychwanegol i rieni sydd wedi manteisio ar y Cynnig yn eich lleoliad, gan gynnwys: costau bwyd, costau teithio, ac unrhyw oriau ychwanegol y maent yn eu defnyddio yn eich lleoliad yn ychwanegol at oriau’r Cynnig.
​Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio cyfrifiadur desg neu liniadur i gwblhau eich cais.

Dim ond ar-lein y mae’r ffurflen gais ar gael, ac ni ellir ei harbed, felly sicrhewch fod yr wybodaeth ganlynol gennych cyn dechrau arni:

Oriau a diwrnodau y cytunwyd arnynt gyda’r darparwr gofal plant

Bydd angen i chi gynnwys oriau a diwrnodau darparwyr gofal plant y cytunwyd arnynt. 
 

Tystiolaeth o gyfrifoldeb rhiant

 • ​Sgan neu ffotograff o dystysgrif geni hir eich plentyn, sy'n nodi enwau un neu'r ddau riant, neu
 • Sgan neu ffotograff o dystysgrif geni fer eich plentyn ynghyd â thystiolaeth bellach o'ch cyfrifoldeb fel rhiant. Mae enghreifftiau'n cynnwys llythyr budd-dal plant, llythyr credyd treth, llyfr coch, llythyr derbyn i feithrinfeydd y cyfnod sylfaen a llythyrau meddygol. Rhaid i unrhyw dystiolaeth bellach o gyfrifoldeb rhiant nodi enwau'r rhiant a'r plentyn.  


Prawf o breswyliaeth ar gyfer pob oedolyn sydd â chyfrifoldeb rhiant sy'n byw yn yr eiddo


Gellir derbyn ond un o’r dogfennau canlynol fel tystiolaeth o breswylfa:
 • ​Eich bil treth gyngor diweddaraf ar gyfer 2020-2021 
 • Bil cyfleustodau (dŵr, nwy neu drydan) dyddiedig yn ystod y 3 mis diwethaf 
 • Datganiad banc dyddiedig yn y 3 mis diwethaf 

Rydym yn derbyn sgrin-luniau o gyfrifon neu ddatganiadau ar-lein.
Hefyd, bydd arnoch angen y manylion cyflogaeth ac incwm canlynol:

Manylion cyswllt cyflogwyr 

Bydd angen i chi ddarparu manylion cyswllt eich cyflogwr gan gynnwys cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost.

Tystiolaeth incwm ar gyfer pob oedolyn sydd â chyfrifoldeb rhiant sy'n byw yn yr eiddo 

 • ​Slipiau cyflog diweddaraf rhieni am y tri mis diwethaf a/neu'r ffurflen dreth hunanasesu ddiweddaraf (SA302), gan gynnwys rhif cyfeirnod treth unigryw (RhCT)
 • Os yn hunangyflogedig am lai na 12 mis, llythyr gan  CThEM yn dangos RhCT a dyddiad cofrestru
 • Sgan/ffotograff neu sgrin-lun o unrhyw lythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu lythyr cyfredol gan gyflogwr a fyddai’n cymhwyso rhieni ar gyfer y Cynnig Gofal Plant os nad ydynt mewn gwaith ar hyn o bryd.


Bydd gennych 8 wythnos i gyflwyno’r holl dystiolaeth angenrheidiol i gefnogi’ch cais.

Wedi hyn, bydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu cau a bydd disgwyl i chi gyflwyno cais newydd os ydych yn dymuno bwrw ymlaen â’r cais am Gynnig Gofal Plant.

Bydd yn ofynnol i rieni ail-gadarnhau eu bod yn parhau i fod yn gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant bob tymor. I'r rhan fwyaf o deuluoedd, dim ond ymateb i e-bost y bydd angen, ond bydd yn ofynnol i gyfran o deuluoedd a ddewisir ar hap ailgyflwyno tystiolaeth o incwm.
Noder y bydd methu ag ymateb i’r e-bost neu ail-gyflwyno tystiolaeth yn golygu y cewch eich ystyried yn anghymwys o hynny allan a chaiff yr arian ar gyfer eich gofal plant ei atal.


Gwnewch Gais Nawr

Caniatewch 28 diwrnod i’r cais gael ei brosesu.  Gallai’r cyfnod hwn gael ei ymestyn os gofynnir am dystiolaeth bellach. ​


Peidiwch ag ymgeisio am y cynnig mwy na 8 wythnos cyn dechrau’r tymor yn dilyn pen-blwydd eich plentyn yn dair oed.  Gweler y tabl yn yr adran “Pwy sy’n Gymwys am y Cynnig Gofal Plant?” i wirio’r dyddiad y gallwch ymgeisio.  Bydd unrhyw geisiadau a ddaw i law cyn yr 8 wythnos yn cael eu gwrthod a bydd gofyn cyflwyno cais o’r newydd.


Os na fydd eich cais wedi cael ei dderbyn a’i brosesu erbyn dechrau’r tymor ysgol pan fydd eich plentyn yn gymwys, ni chaiff eich cyllid ei ôl-dalu.


 

Mae’r cais hwn ar gyfer y Cynnig Gofal Plant Oriau Gofal Plant yn Unig


I wneud cais ar gyfer y Ddarpariaeth Cyfnod Sylfaen ewch i’r dudalen yma Derbyn i Ysgol Feithr


 


 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych nas atebwyd yn y Cwestiynau Cyffredin neu os hoffech drafod eich cais ymhellach yna cysylltwch â ni

Ffoniwch: 029 2035 1713


E-bost: CynnigGofalPlantCaerdydd@caerdydd.gov.uk


Gallwch ddod o hyd i ni ar Facebook​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
Ar Twitter - @CardiffCCO​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​