Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Prydau ysgol am ddim

Gwiriwch y diweddariadau i wasanaethau ar ein tudalen COVID-19 (Coronafeirws) - Gwybodaeth i breswylwyr.

 

Caiff disgyblion cynradd ac uwchradd brydau ysgol am ddim os yw eu teulu’n cael:


 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n Gysylltiedig ag Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Treth Plant ag incwm blynyddol sy’n llai na £16,190
 • Credyd Cynhwysol os mae enillion net y teulu yn llai na £7400
 
*Ni all teuluoedd sy’n cael Credyd Treth Gwaith fanteisio ar brydau ysgol am ddim.

Unwaith rydych wedi danfon cais i mewn, byddwch yn cael eich hysbysi yn ysgrifenedig o’r canlyniad. 

Os ydych chi’n gymwys am brydau ysgol am ddim, caiff ysgol eich plentyn ei hysbysu fel y gall ddiweddaru ei gofnodion. 

Caiff prydau ysgol am ddim eu dyfarnu i bob plentyn ar wahân ac nid i’r cartref. Felly bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais newydd os oes plentyn arall gennych sy’n dechrau’r ysgol am y tro cyntaf.

Nid oes angen i chi ailymgeisio os yw eich plentyn yn symud i ysgol arall yn y fwrdeistref. Pan gawn ein hysbysu gan ysgol newydd eich plentyn ei fod yn ddisgybl yno, byddwn yn diwygio ein cofnodion ac yn hysbysu’r ysgol o’ch cymhwysedd. 


Newidiadau o 1 Ebrill 2019

Bydd unrhyw ddisgybl sy’n gymwys i brydau ysgol am ddim ar y 1 Ebrill 2019 yn cael ei gymhwysedd wedi ei ddiogelu. Bydd hyn yn berthnasol i’r holl ymgeiswyr tan ddiwedd lledaenu Credyd Cynhwysol (sydd wedi ei amserlennu ar hyn o bryd yn Rhagfyr 2023), boed eu hamgylchiadau’n newid ai peidio. 

Bydd unrhyw ddisgybl sy’n dyfod yn gymwys o dan y meini prawf a ddiwygiwyd yn ystod y cyfnod lledaenu Credyd Cynhwysol (o 1 Ebrill 2019 tan Ragfyr 2023) hefyd yn cadw ei gymhwysedd nes diwedd lledaenu Credyd Cynhwysol, boed eu hamgylchiadau’n newid ai peidio. 

Ar ôl i ledaenu Credyd Cynhwysol gael ei gwblhau, bydd unrhyw blentyn gaiff ei ddiogelu o ran trosglwyddo yn parhau i gael ei ddiogelu o ran trosglwyddo tan ddiwedd cyfnod cyfredol ei addysg e.e. cynradd / uwchradd. 


Llaeth am ddim

 
Caiff disgyblion laeth am ddim os ydynt yn:
 • 5 oed neu’n iau
 • 7 oed neu’n iau ac yn cael prydau ysgol am ddim, neu
 • yng Nghyfnod Allweddol 1.

 

  I gael rhagor o wybodaeth am brydau ysgol am ddim neu laeth am ddim.

            

​02920 537250
​​​​​​​​