Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gostyngiadau a disgowntiau

Gostyngiad y Dreth Gyngor 

Gostyngiad band treth gyngor
Pobl sy’n Gadael Gofal
Gostyngiad i berson anabl 
Nam Meddyliol Difrifol
Disgownt i berson sengl
Disgowntiau i bobl nad ydynt yn cael eu cyfrif
Eithriad i fyfyrwyr
Eiddo heb eu meddiannu​

 

Gostyngiad band treth gyngor

Os ydych yn credu y gallech fod â’r hawl i ostwng eich band treth gyngor, cysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd am ddim – peidiwch â thalu cwmni i wneud hyn i chi

Pobl sy’n Gadael Gofal  

O 1 Ebrill 2019, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ostyngiad newydd o’r dreth gyngor i bobl sy’n gadael gofal. Gall rywun sy’n gadael gofal gael ei eithrio rhag gorfod talu​ os ydynt yn byw ar ben eu hunain neu gyda phobl eraill sy’n gadael gofal neu fyfyrwyr. Os ydynt yn byw gydag oedolion eraill, gallent fod yn gymwys ar gyfer gostyngiad o 25%.   
Mae rhywun sy’n gadael gofal yn 24 oed neu iau ac yn berson ifanc categori 3 yn ôl diffiniad adran 104 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.


Am wybodaeth bellach, cysylltwch â ni.​​

Gostyngiad i berson anabl

 

Ystyr Person Anabl yn y cyd-destun hwn yw rhywun sydd ag anabledd sylweddol a pharhaol. Gall fod yn oedolyn neu’n blentyn, ac nid oes yn rhaid iddo dalu'r bil treth gyngor.

Gallech fod yn gymwys i gael gostyngiad Person Anabl os oes gan eich eiddo o leiaf un o’r canlynol:

 

 • ystafell ymolchi neu gegin ychwanegol i ddiwallu anghenion y person anabl;
 • ystafell (heblaw cegin, ystafell ymolchi neu dolied) i ddiwallu anghenion y person anabl ac a ddefnyddir yn bennaf gan y person hwnnw;
 • lle ychwanegol y tu mewn i’r eiddo er mwyn defnyddio cadair olwyn

 

Rhaid i’r ystafell neu gadair olwyn fod yn hanfodol, neu o bwysigrwydd mawr i les y person anabl. Nid yw olwynion a ddefnyddir y tu allan i’r tŷ yn unig yn cyfrif.

 

Nid oes yn rhaid bod ystafell ychwanegol wedi’i hadeiladu’n arbennig, ond ni fydd eich cartref yn gymwys ar gyfer gostyngiad oni bai bod yr ystafell yn hanfodol neu’n bwysig iawn i’r person anabl.

 

Lawrlwythwch ein Canllaw ar Osytngiad y Dreth Gyngor i Berson Anabl (PDF 60 KB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


​​ 


Mae’r gostyngiad hwn yn golygu y caiff eich eiddo ei ystyried yn y band prisio islaw’r band gwirioneddol a ddangosir yn y rhestr brisio. Er enghraifft, os ydych yn byw mewn eiddo sydd ym Mand C, bydd y gostyngiad hwn yn rhoi eich eiddo ym Mand B.

 

Os yw’ch eiddo ym Mand A bydd eich bil yn cael ei leihau gan ganran benodol.

 

Yn ôl i’r brig


Nam Meddyliol Difrifol

Bydd unrhyw un sydd ag ardystiad meddygol bod ganddo nam difrifol deallusol neu gymdeithasol, yr ymddengys ei fod yn nam parhaol, yn gallu bod yn gymwys am ostyngiad ar ei Dreth Gyngor. Mae hyn yn golygu bod gan y person gyflwr parhaol sy’n effeithio’n ddifrifol ar ei weithrediad deallusol neu gymdeithasol. 

Ymhlith y cyflyrau sy’n gallu arwain at nam meddyliol difrifol mae clefyd Alzheimer a mathau eraill o ddementia, clefyd Parkinson, anawsterau dysgu difrifol neu strôc, ond gall sawl un arall fod yn berthnasol hefyd. I fod yn gymwys, rhaid i’r person gael diagnosis o SMI gan feddyg a rhaid iddo fod â hawl hefyd i un o’r budd-daliadau a restrir yn y ffurflen hon (boed yn derbyn y budd-dal ai peidio).


Lefel y disgownt: 

 • Os ydych wedi cael diagnosis o SMI gan feddyg, ac yn byw ar eich pen eich hun neu dim ond gyda phobl eraill sydd â SMI, byddwch yn cael eich eithrio rhag talu’r Dreth Gyngor. 
 • Os ydych wedi cael diagnosis o SMI gan feddyg, ac yn byw gydag un oedolyn sy’n gymwys i dalu treth gyngor, bydd eich cartref yn cael gostyngiad o 25%.
 • Os ydych wedi cael diagnosis o SMI gan feddyg, ac yn byw gyda 2 neu ragor o oedolion, ni fydd unrhyw ostyngiad.​


Yn ôl i’r brig

 

Disgownt i berson sengl

 

Mae bil llawn y dreth gyngor yn seiliedig ar o leiaf 2 oedolyn yn byw mewn cartref.

 

Cewch ostyngiad o 25% oddi ar eich bil os ydych yn oedolyn sy’n talu’r dreth gyngor ac yn byw ar eich pen eich hun.

 

Cewch hefyd ddisgownt os ydych yn byw gydag oedolion nad ydynt yn cyfrif at ddibenion y dreth gyngor. Rhestr o bobl nad ydynt yn cyfrif at ddibenion y dreth gyngor.


 


 

​ 

Yn ôl i’r brig

 

Disgowntiau i bobl nad ydynt yn cael eu cyfrif

 

Nid yw pobl yn y grwpiau canlynol yn cyfrif tuag at nifer yr oedolion sy’n byw mewn eiddo:

 

 • myfyrwyr llawn amser
 • nyrsys dan hyfforddiant
 • prentisiaid a hyfforddeion hyfforddi ieuenctid (rhaid i brentisiaid fod yn ennill llai na £195 yr wythnos​)
 • cleifion yn yr ysbyty
 • cleifion mewn cartrefi gofal
 • pobl â nam meddyliol difrifol
 • pobl sy’n aros mewn rhai hosteli penodol a llochesi nos
 • pobl ifanc 18 a 19 oed sydd yn yr ysgol neu sydd newydd adael yr ysgol
 • gweithwyr gofal sy'n gweithio am dâl isel (fel arfer i elusennau)
 • pobl sy’n gofalu am rywun ag anabledd nad yw’n briod iddo, yn bartner iddo nac yn blentyn dan 18 oed
 • aelodau o gymunedau crefyddol (e.e. mynachod a lleianod)
 • carcharorion (heblaw am bobl sydd yn y carchar am beidio â thalu treth gyngor neu ddirwy)
 • pobl dros 18 oed sydd â hawl i fudd-dal plant
 • aelodau a dibynyddion y lluoedd tramor
 • gwŷr/gwragedd i fyfyrwyr nad ydynt yn Brydeinig
 • diplomyddion
 • pobl sy’n gadael Gofal​

 

Bydd y bil treth gyngor ar gyfer eiddo lle nad yw un o’r ddau breswylydd yn cyfrif yr un fath ag eiddo gydag un preswylydd yn unig. Hynny yw, cewch ostyngiad o 25%.

 

Os yw rhywun nad yw’n cyfrif yn byw ar ei ben ei hun, neu ddim ond yn byw gyda phobl eraill nad ydynt yn cyfrif, bydd gostyngiad o 50% yn gymwys.

 

O.N. os taw myfyrwyr, pobl sy’n gadael gofal neu bobl â salwch meddwl difrifol yn unig, neu gyfuniad o’r rhain sy’n byw mewn eiddo, gall eithriad fod yn berthnasol.​​

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni.

 

Yn ôl i’r brig

 

Eithriad i fyfyrwyr

 

Os ydych yn fyfyriwr gallech gael eich eithrio o dalu’r dreth gyngor.

 

I gyfrif fel myfyriwr llawn amser, rhaid bod eich cwrs:

 

 • yn para o leiaf flwyddyn
 • yn cynnwys o leiaf 21 awr o astudio bob wythnos

 

Os ydych yn gadael yr ysgol neu goleg bydd angen i chi gyflwyno llythyr gan eich ysgol neu’ch coleg i gadarnhau hyn. Mae’r eithriad hwn yn berthnasol rhwng 1 Mai a 31 Hydref yn yr un flwyddyn.

 

Os ydych yn astudio am gymhwyster hyd at Lefel A a’ch bod dan 20 oed, rhaid bod eich cwrs:

 • yn para o leiaf 3 mis
 • yn cynnwys o leiaf 12 awr o astudio bob wythnos

 

I sicrhau nad ydynt yn gorfod talu, bydd angen i chi gael tystysgrif eithrio’r Dreth Gyngor gan Gofrestrydd eich prifysgol neu goleg a’i hanfon atom yn:

 

Cyngor Caerdydd
Adran y Dreth Gyngor
Blwch SP 9000
Caerdydd
CF10 3WD

 

Cofiwch nodi manylion rhif cyfrif eich treth gyngor (os yw’n berthnasol), a’ch enw a’ch cyfeiriad yng Nghaerdydd.

 

Gŵyr/gwragedd a dibynyddion myfyrwyr

 

Dylai gŵr/gwraig a dibynyddion i fyfyriwr rhyngwladol hefyd gael ei ystyried yn fyfyriwr llawn amser ar yr amod:

 

 • nad yw’n ddinesydd Prydeinig
 • mae wedi’i atal gan reoliadau mewnfudo rhag cael gwaith â thâl neu hawlio budd-daliadau tra ei fod yn byw yn y DU

 

Os ydych yn ŵr/gwraig i fyfyriwr bydd angen i chi gyflwyno copi o’ch pasbort neu fisa.

 

Yn ôl i’r brig

 

Eiddo heb ei feddiannu ac sy’n bennaf heb ei ddodrefnu

 

Mae yna eithriad rhag y tâl am hyd at chwe mis ar gyfer eiddo sydd heb ei feddiannu ac sy’n bennaf heb ei ddodrefnu, a hyd at 31 Mawrth 2019 dilynir hyn gan dâl o 50% ar ôl i’r eithriad ddod i ben. O 1 Ebrill 2019 mae’r Cyngor wedi penderfynu dileu’r gostyngiad hwn, sy’n golygu bydd tâl llawn ar ôl i’r eithriad ddod i ben. 


At hynny, mae’r Cyngor wedi penderfynu codi premiwm 50% pellach lle mae eiddo heb ei feddiannu ac yn bennaf heb ei ddodrefnu am fwy na blwyddyn sy’n golygu y bydd y tâl wedyn yn cynyddu i 150%.


Mae rhai eiddo wedi’u heithrio rhag y tâl premiwm 50%. Y rhain yw -

 • ​Eiddo sydd wedi’i farchnata i’w werthu neu osod – wedi’i gyfyngu i un flwyddyn 
 • Anecsau sy'n ffurfio rhan o brif eiddo
 • Eiddo a fyddai’n breswylfa i rywun pe na baent yn byw yn llety’r lluoedd arfog.


 

Pa eiddo sydd wedi’u heithrio?

 

Er mwyn cael eu dosbarthu fel ‘yn bennaf heb eu dodrefnu’, ni ddylai fod unrhyw ddodrefn yn yr eiddo ac eithrio carpedi, llenni ac eitemau sefydlog.


Er mwyn caniatáu’r eithriad hwn, efallai y bydd angen i ni drefnu ymweliad â’ch eiddo. Gallwn hefyd wneud cais i archwilio’r eiddo unrhyw bryd ar ôl i’r eithriad gael ei roi.


ON mae cyfnod yr eithriad yn dechrau o’r dyddiad y symudwyd dodrefn o’r eiddo sydd heb ei feddiannu, heb ystyried unrhyw newidiadau mewn atebolrwydd neu berchnogaeth 

Eiddo heb ei feddiannu sydd wedi’i ddodrefnu’n sylweddol, ac ail gartrefi

 

Nid oes gostyngiad i eiddo heb ei feddiannu sydd wedi’i ddodrefnu’n sylweddol nac ail gartrefi oni bai bod un o’r canlynol yn berthnasol:​

 

 • mae’n llain â charafán arni neu’n angorfa â chwch ynddi
 • mae’r person cyfrifol hefyd yn berson cyfrifol i eiddo arall sy’n ymwneud â’i swyddi, e.e. tafarnwr
 • pan fo’r person cyfrifol yn aelod o’r lluoedd arfog a bod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn darparu tŷ arall ar ei gyfer
 • mae’r person cyfrifol wedi marw a naill ai nad yw profiant wedi’i ddyfarnu neu fod llai na 12 mis ers dyfarnu’r grant

 

Yn ôl i’r brig

            

 
​​​​​​​​​​​​
​​​​