Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Eiddo wedi’i eithrio

Gallai eiddo gael ei eithrio rhag y dreth gyngor yn dibynnu ar y canlynol:

 

 • Bydd unrhyw un sydd ag ardystiad meddygol bod ganddo nam difrifol deallusol neu gymdeithasol​, yr ymddengys ei fod yn nam parhaol, yn gallu bod yn gymwys am ostyngiad ar ei Dreth Gyngor.
 • os oes angen gwaith atgyweirio adeileddol arno, neu fod y gwaith yn mynd rhagddo neu wedi gorffen Rhaid i’r eiddo hefyd fod heb ei ddodrefnu (eithriad am hyd at 12 mis)
 • neb yn byw yno ac elusen yn berchen arno (eithriad am hyd at chwe mis
 • neb yn byw yno a heb ei ddodrefnu (eithriad am hyd at chwe mis)
 • wedi’i adael yn wag gan berson/pobl sydd yn y carchar
 • wedi’i adael yn wag gan berson/pobl sydd yn yr ysbyty neu gartref nyrsio neu ofal
 • neb yn byw yno ar ôl i’r preswyliwr/preswylwyr farw (eithriad am hyd at 6 mis ar ôl profiant neu lythyrau gweinyddu). ON mae’r eithriad hwn ond yn berthnasol lle mae’r eiddo wedi bod yn wag ers dyddiad y farwolaeth
 • ​mae’r gyfraith yn gwahardd unrhyw un rhag byw yno
 • neb yn byw yno ac wedi’i gadw ar gyfer gweinidog crefyddol
 • wedi’i adael gan berson/pobl sy’n cael gofal mewn lle arall (heblaw am ysbyty neu gartref nyrsio neu ofal)
 • wedi’i adael gan berson/pobl sy’n byw ac sy’n darparu gofal mewn man arall
 • Heb ei feddiannu ac yn berchen i fyfyriwr. Pan oedd wedi’i feddiannu ddiwethaf roedd yn breswylfa i’r myfyriwr hwnnw ac nid oedd neb yn byw yno ar wahân i fyfyrwyr

 • ​yn wag a’r morgeisai mewn eiddo wedi’i adfeddiannu
 • neuaddau preswyl yn bennaf ar gyfer llety myfyrwyr
 • dim ond myfyriwr/myfyrwyr sy’n byw yno, gan gynnwys unrhyw wŷr/gwragedd neu ddibynyddion myfyriwr nad yw’n Ddinesydd Prydeinig na all weithio na hawlio budd-daliadau
 • yn eiddo i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn
 • mae aelodau o’r lluoedd tramor yn byw yno
 • neb yn byw yno a dan ofal ymddiriedolwr mewn methdaliad
 • llain carafán neu angorfa cwch heb ei meddiannu
 • dim ond person/pobl dan 18 oed sy’n byw yno
 • neb yn byw yno ond mae’n rhan o annedd arall ac yn anodd ei osod
 • dim ond person/pobl sydd â nam meddyliol difrifol sy’n byw yno
 • diplomyddion penodol yn byw yno
 • rhandy neu ran annibynnol o eiddo y mae perthynas oedrannus neu anabl i breswylwyr gweddill yr eiddo yn byw yno
 • eiddo y mae pobl sy’n gadael gofal yn unig yn byw ynddynt

O.N. os taw myfyrwyr, pobl sy’n gadael gofal neu bobl â salwch meddwl difrifol yn unig, neu gyfuniad o’r rhain sy’n byw mewn eiddo, gall eithriad fod yn berthnasol.