Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyfle Cyfartal

​Mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymedig i hyrwyddo cyfle cyfartal ac amrywiaeth mewn cyflogaeth ac wrth ddarparu gwasanaeth. Fel sefydliad mawr yn y sector cyhoeddus, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion, a sicrhau bod ein gweithlu yn rhoi adlewyrchiad gwell o’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.    

Fel cyflogwr, rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth.  Gan hynny, er nad yw’n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys y rheini:

  • dan 25 oed
  • nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant
  • o’n cymunedau lleol, gan gynnwys unigolion anabl, gofalwyr a’r rheini o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd a chymuned LGBT+ Caerdydd yn arbennig
  • sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg. 

Ni ddylai unrhyw ymgeisydd am swydd, cyflogai na defnyddiwr gwasanaeth gael ei drin yn llai ffafriol ar sail oedran, anabledd, hunaniaeth/ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth (gan gynnwys cyplau o’r un rhyw), hil, crefydd, cred neu ddiffyg cred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol a’r iaith Gymraeg.

​​​
Rydyn ni'n Gyflogwyr Cyflog BywHyderus o ran anableddStonewall CymruDLIE RhwydwaithAnabledd Rhwydwaith LHDT RhwydwaithMenywood RhwydwaithGofalwyr Rhwydwaith