Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Bagiau a biniau gwastraff cyffredinol

​​​​​ Bydd eich cartref yn defnyddio naill ai bagiau streipiau coch neu fin olwynion du i gasglu’ch gwastraff cyffredinol.​ 

Gallwch wirio a ydych chi’n defnyddio bagiau neu finiau trwy deipio’ch cod post ym mlwch y calendr casgliadau​.

Caiff bagiau gwastraff â streipiau coch eu danfon i gartrefi dwywaith y flwyddyn.

Cewch ddigon i gyflwyno hyd at 3 bag i’w casglu pob pythefnos. Ni fyddwch yn gallu prynu’r bagiau hyn mewn siopau.

Danfon bagiau​

Bydd y rhan fwyaf o gartrefi yng Nghaerdydd yn cael un danfoniad yn gynnar yn yr haf ac un mewn pryd ar gyfer tymor y Nadolig. 

Bydd cartrefi yn Cathays, Plasnewydd a Gabalfa yn dechrau eu cylch danfon 6 misol yn unol â chalendr academaidd y prifysgolion.

​Ardal​Delivery 1​​Delivery 2
​Cathays, Plasnewydd (Y Rhath), Gabalfa​Medi​Mawrth
Gweddill y ddinas​Tachwedd​Mai

Os mai trwy fan cymunol mae mynd at eich cartref ac na allwn gael mynediad uniongyrchol i’ch drws, ni fyddwn yn gallu gadael unrhyw fagiau. Byddwn yn cysylltu â chi gyda manylion ynghylch sut i gael eich darpariaeth bagiau gwastraff cyffredinol. 


Ni allwn adael bagiau mewn mannau cymunol na phortshys nac ar balmentydd y tu allan i gartrefi rhag ofn y bydd pobl sy’n mynd heibio’n mynd â nhw.

Cartrefi newydd

Os ydych newydd symud i mewn i gartref ac nad oes gennych unrhyw fagiau gwastraff â streipiau coch, bydd angen ichi roi prawf o’ch cartref newydd cyn y rhoddir cyflenwad o fagiau ichi.

Mae prawf o’ch cartref yn cynnwys:

  • cytundeb tenantiaeth
  • llythyr cwblhau ar eiddo
  • cyfriflen gyfleustod gychwynnol


Dylech anfon y prawf o’ch cartref newydd trwy e-bost at rheoligwastraff@caerdydd.gov.uk.

Gallwch hefyd bostio copi at yr adran Rheoli Gwastraff, Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby, Tredelerch, CF3 2HP.

Nodwch na allwn ddychwelyd dogfennau gwreiddiol, felly dylech anfon copïau yn unig.

Bagiau ychwanegol 

Os na allwch ffitio eich gwastraff na ellir ei ailgylchu yn eich bagiau gwastraff cyffredinol, efallai y byddwch yn gymwys i gael bagiau ychwanegol.

Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol lle mae gennych wastraff ychwanegol yn rheolaidd na ellir ei ailgylchu y darperir y rhain. Dylai hyn fod y tu allan i'ch rheolaeth, er enghraifft oherwydd deunydd pacio meddygol.

Bydd angen i chi brofi eich bod yn gwneud defnydd llawn o'n gwasanaeth ailgylchu a gwastraff bwyd wythnosol cyn i chi fod yn gymwys i gael bagiau​ ychwanegol.

Os hoffech drefnu asesiad ar gyfer bagiau ychwanegol, cysylltwch â C2C ar 029 2087 2088.

Os oes gan eich teulu lawer o wastraff cewynnau neu badiau anymataliad, gallwch wneud cais am gasgliad gwastraff hylendid.

Cartrefi newydd

Os ydych wedi symud i mewn i gartref newydd ac mae arnoch angen bin newydd, neu os oes arnoch angen bin arall yn lle un sydd wedi’i golli neu’i ddwyn, gallwch archebu un dros y ffôn trwy C2C ar 029 2087 2087. Bydd pob bin newydd yn costio £25.

Biniau ychwanegol

Os na allwch ffitio eich gwastraff na ellir ei ailgylchu yn eich bin gwastraff cyffredinol, efallai y byddwch yn gymwys i gael biniau ychwanegol neu fwy o faint.

Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol lle mae gennych wastraff ychwanegol yn rheolaidd na ellir ei ailgylchu y darperir y rhain. Dylai hyn fod y tu allan i'ch rheolaeth, er enghraifft oherwydd deunydd pacio meddygol.

Bydd angen i chi brofi eich bod yn gwneud defnydd llawn o'n gwasanaeth ailgylchu a gwastraff bwyd wythnosol cyn i chi fod yn gymwys i gael biniau ychwanegol neu fwy o faint.​


Os hoffech drefnu asesiad ar gyfer bin ychwanegol, cysylltwch â C2C ar 029 2087 2088.

Os oes gan eich teulu lawer o wastraff cewynnau neu badiau anymataliad, gallwch wneud cais am gasgliad gwastraff hylendid​.​

​​​