Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Llygredd sŵn

Rydym ni’n delio â chwynion am y niwsans sŵn canlynol:

 

 

Ymgynghorir â ni o ran ceisiadau cynllunio a wneir i’r Awdurdod Cynllunio ynghylch safonau amwynder, hefyd o ran ceisiadau am Drwyddedau Mangre ac ynghylch digwyddiadau Dros Dro o ran niwsans cyhoeddus.

 

Nid ydym yn gallu ymdrin â chwynion sy’n ymwneud â thraffig ffyrdd na throseddau yn erbyn y drefn gyhoeddus.

 

Rhoi gwybod am broblem sŵn

 

Cyn rhoi gwybod i ni am broblem sŵn, dylech geisio delio â’r broblem eich hun yn bersonol yn y lle cyntaf.

 

Os nad ydych yn gallu datrys y mater gyda’r person sy’n gyfrifol am y sŵn, gallwch gwyno am broblem sŵn i ni.

 

Beth sy'n digwydd nesaf?

 

Pan fydd eich cwyn yn dod i law byddwn yn ymweld â’r person sy’n gyfrifol i roi gwybod iddynt fod cwyn wedi’i gwneud yn eu herbyn.

 

Byddwn yn esbonio sut caiff y gyfraith ei defnyddio i fynd i’r afael â’r math o sŵn a achosir ganddynt. Bydd rhaid iddynt fynd i’r afael â’r broblem neu wynebu camau cyfreithiol yn eu herbyn.

 

Os na fydd y sefyllfa’n gwella bydd rhaid i chi roi gwybod i ni, fel y gallwn gynnal ymchwiliadau pellach. Efallai y bydd rhaid i ni ddod i mewn i’ch cartref i gasglu tystiolaeth am y sŵn neu efallai bydd rhaid i chi ein ffonio pan fydd y sŵn yn digwydd.

 

Os yw’r sŵn yn digwydd nawr, ffoniwch: 029 2087 1650.

 

Rheoli Sŵn Domestig - Canllaw Ar Gymryd Camau Cyfreithiol. (159kb pdf)

 

Allan o oriau

 

Gellir cwyno am sŵn larymau ceir ac adeiladau yn uniongyrchol i 029 2087 1650.

 

Insiwleiddio rhag sŵn

 

Weithiau gall sŵn fod yn broblem oherwydd nad yw’r system inswleiddio rhag sŵn yn effeithiol. Efallai y byddwch yn gallu clywed synau bob dydd o eiddo cyfagos, megis sŵn cerdded, fflysio toiledau, drysau’n agor neu fabanod yn crio. Nid yw’r rhain yn cael eu hystyried yn niwsans sŵn.

 

Mae rhagor o wybodaeth a chyngor ar inswleiddio rhag sŵn ar gael ar y wefan Building Research Establishments.

 

Lawrlwythwch eu taflen ar wella inswleiddio rhag sŵn mewn tai.

 

Dysgwch fwy am ddelio â niwsans sŵn ar wefan y llywodraeth ganolog. 

 

Gwyno am broblem

 

 

Fel arall, gallwch drafod y mater gyda swyddog. Os felly cysylltwch â:

 

Rheoli Llygredd
Gwasanaethau Rheoleiddio a Chymorth – yr Amgylchedd
Neuadd y Ddinas
Caerdydd
CF10 3ND

 

Ffôn: 029 20871650

 

Nid ydym yn ymchwilio i gwynion dienw.