Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Strydoedd Ysgolion

​​​Mae Strydoedd yr Ysgol yn ardaloedd o amgylch mynedfeydd ysgol sydd ar gau i gerbydau yn ystod amseroedd gollwng a chasglu brig. 

Diben hyn yw helpu plant i gael mynediad i'r ysgol yn ddiogel, hyrwyddo teithio llesol a lleihau llygredd aer. 

Dim ond cerbydau sydd â thrwyddedau stryd ysgol dilys sy'n cael mynd i mewn i Strydoedd yr Ysgol yn ystod amseroedd cyfyngedig.


YsgolFfyrdd yr Effeithir Arnynt​Amseroedd Cyfyngedig​​Cyf. Parth ​​​
​Ysgol Melin Gruffydd​Glan Y Nant Road, Glan Y Nant Terrace, Davis’s Terrace​​8.30am - 9.15a​m
2.45pm - 3.45pm
​​SZ1
​Ysgol Pencaerau​Cyntwell Avenue​​8.30am - 9.15a​m
2.45pm - 3.45pm
​​SZ2​
​Ysgol Gynradd Peter Lea​​Carter Place​​8.30am - 9.15a​m
2.45pm - 3.45pm
​​SZ3
​Yr Eglwys Dinas yng Nghymru Llandaf​Hendre Close​​8.30am - 9.15a​m
2.45pm - 3.45pm
​SZ4
​Ysgol Gynradd Lansdowne

​​Norfolk Street, Surre​y Street
​​8.30am - 9.15a​m
2.30pm - 3.15pm
​SZ5
​Coed y Gof
​Bramble Close, Lime Grove
8.30am - 9.30am
2.30pm - 3.30pm

SZ6​​Rhiwbina Primary

​Lon Y Dail, Lon Ganol, Lon Ucha
8.30am - 9.15a​m
3.00pm - 3.45pm
​SZ8
​YsgolFfyrdd yr Effeithir Arnynt​​Amseroedd CyfyngedigCyf. Parth 
​Ysgol Gynradd Creigiau ​​​Tregarth Close
Llys Tregarth 
​8.30am - 9.30a​m
3pm - 4pm
​SS1
​Ysgol Gynradd Glan Yr Afon ​Browning Close​​​​8.30am - 9.30a​m
2pm - 3pm
​SS2
Ysgol Gynradd Gladstone a St Monica's​Pentyrch Street
Cwmdare Street​
​8.30am - 9.30a​m
3pm - 4pm
​​SS3
Ysgol Gynradd Tredegarville Lôn Heol Casnewydd  
​8am - 9.30a​m
2pm - 4pm
​SS4
Ysgol Gynradd Bryn Hafod​Blagdon Close​​8.30m – 9.30am
2.30pm – 3.30​pm
​SS5
Ysgol Gynradd Willowbrook

​Bulrush Close​
​​8.30am - 9.30a​m
3pm - 4pm
​SS6
​Ysgol Gynradd Gatholig Sant Pedr ​Southey Street​​​8.30am - 9.30a​m
3pm - 4pm
​SS7
Ysgol Gynradd Gatholig Sant Cuthbert 

​​Letton Road / Heol Letton​​8.30am - 9.30a​m
3pm - 4pm​
​SS8
​Ysgol Gynradd Lakeside​

Ontario Way
Winnipeg Drive
Manitoba Close​
​​​​8.30am - 9.30a​m
3pm - 4pm
​​SS9


Trwyddedau stryd ysgol 


Gallech o bosibl wneud cais am drwydded fydd yn galluogi eich cerbyd i yrru mewn Stryd Ysgol yn ystod amseroedd cyfyngedig. 

Mae pob trwydded Stryd Ysgol am ddim, a rhaid gwneud cais am un ar-lein. Rhowch 7 diwrnod gwaith i’ch cais am drwydded gael ei ystyried. 

Gallwch wneud cais am drwydded os ydych chi’n byw mewn Stryd Ysgol a bod eich cerbyd wedi’i gofrestru neu’b cael ei gadw yn eich cyfeiriad. Gyda'ch cais bydd angen i chi ddarparu:  

 • ​Prawf o'ch preswyliad (megis bil y Dreth Gyngor neu fil trydan/dŵr/nwy sydd wedi'i ddyddio o fewn 3 mis i'ch cais), a;
 • Copi o un o'r canlynol i brofi bod eich cerbyd yn cael ei gadw yn eich cyfeiriad:  
  1. Tystysgrif cofrestru cerbyd (Llyfr log V5C)
  2. Cytundeb Prydlesu, Cytundeb Cyllid neu Gytundeb Rhentu 
  3. Tystysgrif a Pholisi Yswiriant (gan gynnwys Yswiriant Motability) 
  4. Cerbydau Cwmni: mae'n rhaid i chi ddarparu llythyr pennawd cwmni o fewn 28 diwrnod i'ch cais i gadarnhau pob un o'r canlynol, eich bod chi'n gyflogai/cyfarwyddwr, rydych wedi'ch awdurdodi i yrru'r cerbyd, rydych yn cadw'r cerbyd dros nos yn eich cyfeiriad, rhif cofrestru eich cerbyd ac enw a swydd y person sy'n llofnodi'r llythyr.
Bydd y trwyddedau yn para hyd at flwyddyn neu nes y daw’ch preswyliaeth i ben; p’run bynnag sydd gyntaf.

Cofiwch nad trwyddedau parcio mo’r trwyddedau hyn, ac os ydych chi’n breswylydd bydd angen i chi wneud cais am drwydded parcio’n ar wahân os oes llefydd parcio â thrwydded ar eich stryd.  


Gallwch wneud cais am hyd at ddwy drwydded Stryd Ysgol Bathodyn Glas blynyddol os ydych yn ddeiliad Bathodyn Glas ac os:

 • Yn rhiant sydd â phlentyn sy’n mynychu ysgol ar y stryd ysgol 
 • Yn aelod o staff yn un o’n hysgolion treial
 • Yn breswylwydd ar stryd ysgol

Bydd angen i chi uwchlwytho prawf cymhwyster. 

Ni fydd yn rhaid i chi fod yn yrrwr neu'n berchennog y cerbyd gan fod trwyddedau Bathodyn Glas yn gymwys i unrhyw gerbyd.  Fodd bynnag, dim ond pan fydd y cerbyd yn cael ei ddefnyddio er budd deiliad y Bathodyn Glas ar adeg mynd i’r Stryd Ysgol y bydd y drwydded yn gymwys.

Bydd y trwyddedau yn para hyd at flwyddyn neu nes y daw’ch bathodyn glas i ben; p’run bynnag sydd gyntaf.​

Os ydych yn Ddeiliad Bathodyn Glas ac yn gofyn am fynediad dros dro i Stryd Ysgol (megis i ymweld â ffrind neu i rywun eich casglu ar gyfer apwyntiad meddyg) cewch wneud cais am drwydded dros dro.

 

Ni fydd yn rhaid i chi fod yn yrrwr neu'n berchennog ar y cerbyd gan fod trwyddedau Bathodyn Glas yn gymwys i unrhyw gerbyd.  Ond dim ond pan fydd y cerbyd yn cael ei ddefnyddio er budd deiliad y Bathodyn Glas yn unig y bydd y drwydded yn gymwys. 


Bydd y rhain yn para hyd at 3 diwrnod calendr.


Bydd angen eich cyfeirnod Bathodyn Glas a rhif cofrestru eich cerbyd arnoch.​

Gwnewch gais am eithriad Bathodyn Glas dros dro​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Mae Cyngor Caerdydd a.n darparwr trwyddedau, MiPermit, o ddifri ynghylch rheoli eich data personol. Bydd unrhyw ddata personol a roddwch wrth wneud cais am drwydded yn gwbl gyfrinachol yn unol â deddfwriaeth diogelu data bresennol. 

Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn cael ei defnyddio i'n galluogi i brosesu a rheoli eich trwydded, ond gellir ei defnyddio hefyd ar gyfer dadansoddi ystadegol, nodi twyll neu unrhyw gamau gorfodi sy'n ymwneud â Hysbysiadau Tâl Cosb, neu ar gyfer unrhyw ddiben arall fel y caniateir neu sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. 

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd​​


Gorfodi​


Mae hi’n drosedd mynd i mewn i, gyrru ar hyd Stryd Ysgol pan fo’n weithredol heb Drwydded Stryd Ysgol ddilys. Byddwn yn defnyddio camerâu gorfodi i fonitro Strydoedd Ysgol ac yn cyflwyno dirwyon (Hysbysiadau Tâl Cosb) i droseddwyr. 

Cosb y drosedd hon yw £70, wedi’i lleihau i £35 os caiff ei thalu o fewn 21 diwrnod. Os caiff yr HTC ei anwybyddu, bydd y gosb yn codi. Fe fydd hawl i apelio os tybiwch na ddylid bod wedi cyflwyno’r Hysbysiad Tâl Cosb. 

Fel rhan o nifer o fesurau eraill i helpu i leihau parcio anystyriol a pheryglus, a helpu i wneud ffyrdd yn fwy diogel i blant, mae gennym hefyd gamerâu teledu cylch cyfyng mewn nifer o ysgolion i fonitro cerbydau sy'n parcio'n anghyfreithlon megis stopio ar farciau igam-ogam.  

Cofiwch, ni chewch stopio na pharcio unrhyw bryd nac am unrhyw reswm ar y llinellau igam-ogam, hyd yn oed os ydych yn casglu neu'n danfon plant sy'n mynychu'r ysgol.

Byddwn yn gorfodi ar hyn pan fydd yr ysgolion ar agor​. ​


​​​​ ​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd