Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut i wneud cais

​​Pan fo’n bosibl, gwnewch unrhyw gais am drwyddedau parcio preswyl neu Fathodynnau Glas gan ddefnyddio system parcio ar-lein​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Mae'r rhain yn cael eu monitro a'u prosesu. Mae unrhyw geisiadau a dderbynnir drwy’r post yn cael eu prosesu ond mae ychydig o oedi oherwydd cyfyngiadau swyddfa a nifer y ceisiadau sy'n dod i law.​​

Os tybiwch eich bod yn gymwys i wneud cais am fathodyn glas bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais. 

Gallwch gyflwyno ffurflen gais ar-lein​​​​​​​​, neu fel arall, gallwch gwblhau ac anfon y ffurflen atom yn y post.


Os ydych wedi eich cofrestru yn ddall neu’n derbyn atodiad pensiwn Rhyfel, cyfradd LBA uwch ar gyfer symudedd neu Daliad Annibynnol Personol, rhaid i chi gwblhau’r Ffurflen BB1 (295kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.


Fel arall, bydd angen i chi gwblhau’r Ffurflen BB2 (350kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.


I’ch cynorthwyo i ddewis y ffurflen sydd ei hangen arnoch gallwch ddod o hyd i bwy sydd yn gallu gwneud cais am fathodyn glas.


Unwaith i chi gwblhau’r ffurflen gais gywir dylech ei dychwelyd at: 


Tîm y Bathodyn Glas
Blwch SP 47
Caerdydd
CF11 1QB


Peidiwch ag anghofio y bydd angen y canlynol ar eich cais:


  • Ffotocopi o unrhyw dystiolaeth ddogfennol y mae gofyn i chi ei darparu
  • Tystiolaeth eich bod yn byw yng Nghaerdydd e.e. bil treth Gyngor neu fil trydan/nwy/dŵr Dylai bod y rhain wedi eu dyddio o fewn 3 mis i ddyddiad y cais
  • Un ffotograff trwydded deithio o’ch hun gyda’ch enw wedi ei brintio ar y cefn
  • Copi o’ch llythyr Dyfarnu o’r Adran Waith a Phensiynau Dim ond os byddwch yn gymwys y bydd hyn yn digwydd.

 

Mae bathodynnau glas fel rheol am ddim yng Nghymru, fodd bynnag mae taliad o £10.00 yn ddyledus ar gyfer ail fathodyn glas os collir neu y difrodir y cyntaf. 


Os ydych yn adnewyddu bathodyn glas sydd wedi ei ddifrodi neu a gollwyd yna mae angen i chi yrru siec neu archeb bost gyda’ch cais.


Dylid gwneud sieciau/archebion post yn daladwy i “Gyngor Caerdydd” ac wedi eu nodi â’ch enw ar y cefn. Ni dderbynnir sieciau wedi’u hôl-ddyddio. Peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post. Nid yw Cyngor Dinas Caerdydd yn atebol os caiff ei golli.


Nodwch mai cyngor yn unig yw unrhyw wybodaeth ar y wefan a dim ond tîm y bathodyn glas all roi gwybod i chi os ydych yn gymwys i dderbyn bathodyn glas.


Caiff pob gwybodaeth gaiff ei darparu ei phrosesu yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (neu’r GDPR)​.

A oes angen i mi adnewyddu fy mathodyn glas?

Daw bathodynnau glas i ben ar ôl tair blynedd. Wedi i’ch bathodyn glas ddod i ben dyw’r buddion parcio ddim yn gymwys mwyach ac mae’n bosib y cewch Hysbysiad Tâl Cosb (tocyn parcio) os y gwnewch chi arddangos bathodyn annilys.


Dylid dychwelyd pob bathodyn glas sydd wedi dod i ben i’r Cyngor.


Dylid gwneud ceisiadau adnewyddu 6-8 wythnos cyn y dyddiad y daw eich bathodyn glas i ben.


Peidiwch ag anghofio rhoi gwybod i ni os newidiwch eich cyfeiriad. Os byddwch yn symud o Gaerdydd bydd angen i chi wneud cais i’ch Cyngor newydd pan ddaw eich bathodyn i ben.


Am fwy o wybodaeth gallwch alw Llinell Gymorth y Bathodyn Glas ar 029 2087 3232 rhwng 9.30am i 12pm, Dydd Llun i ddydd Gwener. 


Ar gyfer ymholiadau cyffredinol gallwch:


 

​​​​​​​​​​​