Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Bathodyn Glas

​​​​​Os oes gennych anawsterau symudedd neu os ydych wedi’ch cofrestru'n ddall, efallai y byddwch yn gymwys i gael Bathodyn Glas i ddefnyddio mannau parcio hygyrch pwrpasol ledled y DU.


Os gallwch ddarparu prawf o anabledd, efallai y byddwch yn gymwys hyd yn oed os credwch nad ydych yn bodloni'r meini prawf. 

Gwneud cais ar-lein

​Gallwch wneud cais am Fathodyn Glas ar-lein. Bydd yn rhaid i chi gynnwys:


 • ffotograff diweddar,
 • prawf o'ch cyflwr meddygol,
 • prawf adnabod, a
 • thystiolaeth o gyfeiriad.
​Os yw'n well gennych, gallwch hefyd e-bostio copi o'r dogfennau hyn i bathodynnauanabledd@caerdydd.gov.uk ​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​, neu eu hanfon i: 

Y Tîm Bathodynnau Glas, 
Gwasanaethau Parcio, 
Blwch Post 47, 
Caerdydd, 
CF11 1QB.

Cysylltwch â ni i gael help i wneud cais os na allwch ei wneud eich hun.


Ar ôl gwneud cais ar-lein

Ar ôl i ni gael eich cais, byddwn yn trefnu galwad ffôn gyda chi i gadarnhau:


 • eich enw, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn,
 • rhif eich bathodyn blaenorol a'r dyddiad dod i ben os ydych chi’n gwneud cais am adnewyddu eich bathodyn,
 • eich Rhif Yswiriant Gwladol,
 • eich cyflwr meddygol a meddyginiaeth, ac
 • enw a chyfeiriad eich meddyg (nid eich meddyg teulu os yn bosibl).
Bydd angen i chi ddweud wrthym hefyd am unrhyw driniaethau a gwasanaethau a gawsoch yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. 

Er enghraifft, gofalwyr a chlinigau rydych chi wedi mynd iddynt, neu a ydych chi’n derbyn gwasanaeth pryd ar glud.

Rydym yn cydymffurfio â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)​ i gadw eich holl wybodaeth yn ddiogel ac yn gyfrinachol.


Parcio gyda Bathodyn Glas

Rhaid i'ch bathodyn a'ch cloc parcio fod ar ddangosfwrdd neu banel blaen eich car gyda'r manylion i’w gweld drwy'r ffenestr flaen.


Os ydych chi'n parcio rhywle gyda chyfyngiad amser, rhaid i chi roi cloc parcio gyda'ch bathodyn i ddangos eich amser cyrraedd.

Gallwch ddefnyddio eich Bathodyn Glas i barcio cyhyd ag y bydd ei angen arnoch yn y mannau canlynol:

 • parcio talu ac arddangos ar y stryd
 • meysydd parcio’r Cyngor
 • mannau parcio i ddeiliaid Bathodyn Glas

Gallwch barcio yn unrhyw un o'r mannau canlynol am hyd at 3 awr os ydych yn defnyddio cloc parcio gyda'ch Bathodyn Glas:

 • mannau parcio i breswylwyr,
 • llinellau melyn dwbl, neu
 • linellau melyn sengl.

Gallwch barcio am ddim y tu allan i’r oriau rheoledig. 

Darllenwch arwyddion maes parcio i gael gwybodaeth am ffioedd, cyfyngiadau amser a rheolau arbennig ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas, neu waharddiadau llwytho. 

Efallai y cewch docyn parcio os byddwch yn eu harddangos yn anghywir. 


Cael Bathodyn Glas newydd

Mae Bathodynnau Glas am ddim yng Nghymru fel arfer ond mae ffi o £10 os bydd angen un arall arnoch ar ôl colli neu ddifrodi eich bathodyn.


Bydd angen i chi gynnwys siec neu archeb bost gyda’ch cais a’i gwneud yn daladwy i “Cyngor Caerdydd” gan ysgrifennu eich enw ar y cefn.

Peidiwch ag anfon sieciau wedi’u hôl-ddyddio nac arian parod oherwydd gallant fynd ar goll.

Adnewyddu eich Bathodyn Glas

Mae eich Bathodyn Glas yn ddilys am dair blynedd. Mae angen i chi ei adnewyddu o fewn pythefnos i'r dyddiad dod i ben.


Os nad ydych yn adnewyddu eich Bathodyn Glas, dychwelwch ef i'r Cyngor cyn gynted â phosibl. Os yw dyddiad dod i ben y Bathodyn Glas wedi mynd heibio, gallwch ei ddinistrio.

Os ydych yn defnyddio Bathodyn Glas hen neu anghywir, cewch docyn parcio.

Os bydd eich manylion yn newid

​​Dywedwch wrthym os bydd eich manylion neu'ch amgylchiadau'n newid. Mae'n bwysig cadw ein cofnodion yn gyfredol fel bod eich bathodyn yn aros yn ddilys.

Os ydych yn symud allan o Gaerdydd, bydd angen i chi wneud cais i'ch cyngor lleol pan ddaw eich bathodyn presennol i ben.


Bathodynnau Glas i sefydliadau

Gallwch wneud cais am Fathodyn Glas os yw eich sefydliad yn gofalu am bobl anabl sy'n gymwys ac yn eu cludo. 

Dim ond wrth gludo pobl anabl y gall eich sefydliad ddefnyddio'r bathodyn.

Mae Bathodyn Glas ar gyfer eich sefydliad yn costio £10.Camddefnyddio Bathodyn Glas

Dim ond os mai chi yw'r deiliad cofrestredig y gallwch ddefnyddio Bathodyn Glas, neu os yw'r deiliad cofrestredig yn teithio gyda chi yn y car.

Os ydych yn defnyddio bathodyn nad yw'n perthyn i chi, cewch ddirwy o hyd at £1,000.

Gallwch roi gwybod i ni'n gyfrinachol os yw rhywun yn parcio'n anghyfreithlon mewn man parcio 'bathodyn glas yn unig' neu'n camddefnyddio bathodyn glas drwy ffonio 029 2087 2088.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth a chymorth: 

Cysylltu â ni


Gallwch anfon e-bost atom yn bathodynnauanabledd@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd, neu ffoniwch ni ar 029 2087 3209 rhwng 9.30am a 12pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gallwch hefyd ysgrifennu atom yn:

Y Tîm Bathodynnau Glas,
Gwasanaethau Parcio,
Blwch Post 47,
Caerdydd,
CF11 1QB.​