Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Bathodynnau coll, wedi eu dwyn neu eu camddefnyddio

Os collwch eich Bathodyn Glas rhaid i chi gysylltu â’r Cyngor a’i ddarparodd yn syth fel y gallan nhw ei ganslo i sicrhau nad ydyw’n cael ei gamddefnyddio. Os darparwyd y Bathodyn Glas gan Gyngor Caerdydd gallwch ffonio Cysylltu â Chaerdydd.


Os caiff eich Bathodyn Glas ei ddwyn dylech adrodd am y lladrad wrth yr Heddlu drwy ffonio 101. Dylech wedyn gysylltu â’r Cyngor a’i ddarparodd fel y gallan nhw yrru un newydd yn ei le ond bydd angen i chi roi rhif cyfeirnod trosedd​.


Tra bod Bathodynnau Glas am ddim yng Nghymru, mae yna dâl o £10.00 am un newydd yn lle’r gwreiddiol. ​ 

Gall y Cyngor ganslo bathodyn glas nad yw ym meddiant y deiliad mwyach; er enghraifft pan fo deiliad wedi adrodd ei fod wedi ei golli neu ei ddwyn neu nad oes angen y bathodyn ar y deiliad mwyach neu os yw’r deiliad yn marw. Mae’n bosib hefyd y gellir canslo’r bathodyn glas os yw wedi ei nodi fod y bathodyn wedi ei gamddefnyddio a gall unrhyw un sy'n camddefnyddio'r bathodyn gael ei erlyn.

Mae Bathodyn Glas er budd deiliad y Bathodyn Glas yn unig. Mae camddefnyddio Bathodyn Glas yn drosedd ddifrifol yn ôl y gyfraith. Os caniatewch i rywun arall ddefnyddio’ch consesiwn parcio a ddarperir o dan y cynllun, mae’n bosib y cewch euogfarn droseddol a dirwy o £1,000. Os sylwch ar rywun arall yn camddefnyddio Bathodyn Glas gellir adrodd amdano yn gyfrinachol drwy ffonio 029 2087 2087.

Gall pobl sy’n parcio mewn mannau parcio i ddeiliaid Bathodyn Glas yn unig dderbyn cosb barcio. Os sylwch ar gerbyd wedi parcio yn anghyfreithlon mewn man parcio Bathodyn Glas yn unig, gallwch adrodd arno yn gyfrinachol drwy ffonio 029 2087 2087.


Mae’r grymoedd gan Swyddogion yr Heddlu a Swyddogion Gorfodi Dinesig yng Nghymru i  archwilio bathodynnau. Dylai’r bobl hyn ddarparu cerdyn adnabod â ffotograff arno i brofi pwy maen nhw’n ddweud ydyn nhw.


Gall Swyddogion yr Heddlu a Swyddogion Gorfodi Dinesig hefyd dynnu a chadw Bathodyn Glas os oes sail resymol ganddyn nhw dros gredu ei fod yn cael ei gamddefnyddio.


Os yw Swyddog Heddlu neu Swyddog Gorfodi Dinesig yn gofyn am gael gweld eich Bathodyn Glas mae’n rhaid i chi ei ddangos iddyn nhw.


Am fwy o wybodaeth gallwch alw Llinell Gymorth y Bathodyn Glas ar 029 2087 3232 rhwng 9.30am i 12pm, Dydd Llun i ddydd Gwener. Ar gyfer ymholiadau cyffredinol gallwch: 
​​​​​​​​