Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Parcio, Ffyrdd a Theithio > Gwybodaeth am deithio i ddigwyddiadau mawr

Gwybodaeth am deithio i ddigwyddiadau mawr

Mae Caerdydd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau mawr yn rheolaidd ym myd chwaraeon a'r celfyddydau perfformio.

 

Oherwydd y cynnydd yn y traffig a'r gofynion parcio sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn, mae gan Gyngor Caerdydd drefniadau parcio arbennig a nifer o gyfleusterau Parcio a Theithio dan oruchwyliaeth.


Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn Lloegr yn Stadiwm y Principality ar 23 Chwefror.


Gyda phob tocyn wedi ei werthu, bydd heolydd canol y ddinas yn cael eu cau’n gyfan gwbl rhwng 1.15pm a 7.45pm, gyda’r gic gyntaf am 4.45pm.


Bydd mesurau diogelwch uwch yn weithredol yn Stadiwm Principality felly dylai pawb sy’n dod i Gaerdydd i wylio’r gêm roi digon o amser i ddod i’r ddinas ac i’r stadiwm.


Dylai cefnogwyr rygbi adael bagiau mawr gartref a thalu sylw i’r rhestr o eitemau sydd wedi’u gwahardd yn principalitystadium.wales​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd cyn iddyn nhw ddod i’r ddinas. 


Ceir gwybodaeth fanwl gan ddarparwyr trafnidiaeth gyhoeddus yn y briff cyfryngau hwn​


Bydd Heol Scott a Heol y Parc yn cael eu cau yn gynnar y diwrnod hwnnw i baratoi Gât 5 a diogelu cefnogwyr fydd yn ciwio.

Caiff y ffyrdd canlynol eu cau fel rhan o batrwm cau ffyrdd llawn canol y ddinas:

  • Ffordd y Brenin o’r gyffordd â Heol y Gogledd i’r gyffordd â Heol y Dug.
  • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o’r gyffordd â Heol y Gadeirlan i’r gyffordd â Heol y Porth.
  • Stryd Tudor o’r gyffordd â Clare Road i’r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Arglawdd Fitzhammon).
  • Plantagenet Street a Beauchamp Street o’r cyffyrdd â Despenser Place i’r cyffyrdd â Stryd Tudor (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).
  • Heol Saunders o’r gyffordd â Heol Eglwys Fair.
  • Heol y Tollty ar ei hyd (caniateir mynediad i feysydd parcio preifat).
  • Heol Penarth o’r gyffordd â Heol Saunders i’r fynedfa sy’n arwain at gefn yr Orsaf Ganolog.
  • Bydd y ffyrdd canlynol ar gau ar eu hyd: Heol y Dug, Heol y Castell, Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.Ychwanegiadau: 

Y Ganolfan Ddinesig: Caiff mynediad at ran o’r Ganolfan Ddinesig ei reoli drwy’r dydd, gyda mynediad yn unig ar gyfer parcio i’r digwyddiad, rhywfaint o barcio i gymudwyr, llwytho a mynediad at feysydd parcio preifat.


Mae’r ffyrdd fydd wedi eu heffeithio yn cynnwys: Rhodfa'r Brenin Edward VII, Rhodfa’r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi’r Orsedd.


Sylwer: 

Os bydd unrhyw bryderon diogelwch oherwydd tyrfaoedd yn ciwio i gael mynd i mewn i'r stadiwm cyn i'r gatiau agor, efallai y bydd angen cau Stryd Wood, Heol y Porth, Heol y Parc, Stryd Havelock, Heol Eglwys Fair, Heol Penarth, Heol Saunders a Heol y Tollty oll yn aros ynghau hyd nes y bydd y pryderon diogelwch hynny wedi eu datrys.​

Wedi i’r digwyddiad a’r cau ffyrdd ddod i ben am tua 7.45pm, bydd Heol Isaf Eglwys Fair yn parhau ar gael dros nos.

Gall pobl sy’n byw yn lleol yng Nghaerdydd deithio drwy gerdded neu feicio.  Mae ymchwil yn dangos bod 52% o’r holl deithiau ceir yng Nghaerdydd yn llai na 5km o hyd. Mae hwn yn bellter y gellir ei feicio yn braf mewn 20 munud.


Gwyddom hefyd fod 28% o drigolion Caerdydd nad ydynt yn beicio ar hyn o bryd yn dymuno gwneud hynny.


Pan fo tagfeydd ar y ffyrdd, mae hyn yn gwneud beicio yn ddewis mwy atyniadol fyth gan y byddai teithio ar feic yn gynt na char ar yr oriau brig neu yn ystod digwyddiadau mawr.​

Bydd gwasanaeth Parcio a Theithio ar gael yn Lecwydd, a gellir ei gyrraedd o gyffordd 33 yr M4 drwy ddilyn yr arwyddion i'r safle.


I gadw lle Parcio a Theithio ymlaen llaw, ewch i - https://zeelo.co/rides/Wales-Rugby/park-ride-and-premium-parking-for-wales-vs-england-15965​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Y man gollwng yw Gogledd Ffordd Tresillian, y tu ôl i’r orsaf drenau.


Mae’r safle Parcio a Theithio 1.5 milltir o ganol y ddinas, sy’n cymryd oddeutu 10 i 15 munud.


Os byddwch yn cadw lle ymlaen llaw, y gost fydd £8, neu £10 ar y diwrnod (arian parod yn unig).


Bydd staff yn cyrraedd y maes parcio am 8.30am a bydd y safle yn agor am 9.00am, gyda’r bws cyntaf yn gadael am 9.00am. Bydd y bws olaf yn gadael y man casglu am 9.00pm a bydd y maes parcio’n cau am 9.30pm.​


Mae Network Rail yn rhoi gwybod i gwsmeriaid nad oes gwaith peirianneg wedi’i gynllunio yng Nghymru, felly ni ddisgwylir tarfu ar y llinell rhwng Llundain a Chaerdydd.

Cynghorir teithwyr i gynllunio eu taith ymlaen llaw yn
www.nationalrail.co.uk​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  neu drwy ffonio Traveline Cymru ar 0800 464 0000.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn rhoi gwybod i gwsmeriaid y bydd trenau yn ardal Caerdydd yn brysur drwy’r dydd. Dylai’r rhai sy’n teithio i’r ddinas i wylio’r gêm ddod mor gynnar â phosibl.


Bydd Heol y Frenhines Caerdydd yn cau am 6pm a bydd system giwio ar waith ar ôl y gêm yng Ngorsaf Caerdydd Canolog. I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau Trafnidiaeth Cymru, ewch i https://trctrenau.cymru/cy/digwyddiadau​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Gerddi Sophia (ceir)

(Tua 0.5 milltir o gerdded i Stadiwm Principality, Gât 2)


Parcio ar gyfer Digwyddiad yng Ngerddi Sophia


Cyrraedd yno: Gadewch wrth gyffordd 32 yr M4


Pris: £15 i'w dalu ar y dydd yn y maes parcio (arian parod yn unig)


Amseroedd parcio: Bydd y maes parcio yn agor am 8am ac yn cau am hanner nos.


Sylwer:  Bydd staff ym maes parcio Gerddi Sophia tan 9pm; gadewir pob cerbyd ar y safle ar risg y perchennog. Ni fydd Cyngor Caerdydd yn gyfrifol am unrhyw ladrad neu ddifrod i geir nac i eiddo personol. Cyflwynir dirwy i unrhyw gerbydau sy’n cael eu gadael yn y maes parcio ar ôl yr amser cau.


Parcio ar gyfer Digwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig (ceir)


Cyrraedd yno: Gadewch wrth gyffordd 32 yr M4, ewch tua’r de ar yr A470 i ganol y ddinas a dilyn yr arwyddion i’r ganolfan ddinesig.

Pris: £12 os byddwch yn archebu ymlaen llaw drwy'r ddolen hon – https://zeelo.co/rides/Wales-Rugby/park-ride-and-premium-parking-for-wales-vs-england-15965​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu £15 ar y dydd yn y maes parcio (arian parod yn unig).


Amseroedd parcio: Bydd staff ar y safle o 7.30am a bydd yn agor am 8.00am. Rhaid symud pob car oddi yno neu arddangos tocyn talu ac arddangos o 8am ddydd Sul 24 Chwefror.


Argymhellir bod gyrwyr anabl yn defnyddio Gerddi Sophia. Mae lleoedd parcio i bobl anabl hefyd ar gael mewn meysydd parcio preifat amrywiol.​ Gweler argaeledd ar wefannau unigol.​
Argymhellir i siopwyr ddefnyddio’r safleoedd parcio a theithio penodol ym Mhentwyn neu Neuadd y Sir. Neu mae meysydd parcio ar gael yng nghanol y ddinas hefyd: Meysydd Parcio Heol y Gogledd; Canolfan Siopa Dewi Sant; John Lewis; Canolfan Siopa Capitol; NCP (Adam Street, Plas Dumfries a Heol y Brodyr Llwydion)​.
Fel yn achos pob digwyddiad mawr, anogir deiliaid tocynnau i gynllunio ymlaen llaw a chaniatáu ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd prysur. Disgwylir i goridor yr M4 a’r ffyrdd sy’n arwain i Gaerdydd fod yn brysur iawn.​
Bydd safle tacsi Heol Eglwys Fair (y tu allan i House of Fraser) yn cau am 1.15pm ac yn ailagor am 7.45pm.​

Bysus lleol:  

Caiff bysus eu dargyfeirio o orsafoedd bws canol Caerdydd o 1.15pm tan 8pm. Yn lle mynd i’r safleoedd ar y ffyrdd fydd ar gau, bydd y bysus naill ai'n mynd i Ffordd Churchill tua’r dwyrain, Heol y Brodyr Llwydion tua’r gogledd neu Stryd Tudor tua’r gorllewin.


Mae Bws Caerdydd yn hysbysu eu cwsmeriaid y bydd gwasanaeth X59 i, ac o, safle Parcio a Theithio’r Dwyrain yn gollwng a chasglu yng nghanol y ddinas o Blas Dumphries. Ewch i wefan y gweithredwr bws perthnasol i gael rhagor o wybodaeth am eich llwybr bws penodol. 

 
National Express:
 
Bydd bysus National Express yn defnyddio Gerddi Sophia fel yr arfer. Wedi gordalu am dacsi neu gael eich gwrthod gan un?  Byddwn ni’n gweithredu

 
Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn gofyn i unrhyw un sy'n credu ei fod wedi gordalu am dacsi neu sydd wedi cael ei wrthod gan un gofnodi rhif y gyrrwr/tacsi, y dyddiad, yr amser, y lleoliad neu fanylion y daith ac e-bostio trwyddedu@caerdydd.gov.uk.  Bydd y Cyngor yn gweithredu ar ôl cael gwybod.
 
 

Celloedd cadw bagiau ar gael yn yr Hen Lyfrgell yn Yr Aes, Canol y Ddinas. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cysylltwch â Visit CardiffDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd


 
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​
English