Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwaith Cynnal a Chadw Ffyrdd yn y Gaeaf

​​​​​​​​​​​​Mae Cyngor Caerdydd wedi rhoi cynlluniau ar waith i sicrhau bod y ddinas n gallu parhau i symud yn ystod y Gaeaf.


Ar ddechrau’r gaeaf, bydd gan y Cyngor fwy na’r cyflenwadau a argymhellir o halen ar gael i raeanu’r ffyrdd. Mae hyn yn fwy na’r hyn y mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn argymell y dylai Cynghorau ei gadw, sef o leiaf un a hanner gwaith cymaint o halen graeanu ag a ddefnyddiwyd ganddynt bob blwyddyn yn ystod y chwe blynedd diwethaf.


Bydd yr amser y bydd yn ei gymryd i adfer ffyrdd i gyflwr y gellir eu defnyddio eto yn ddibynnol iawn ar nifer o ffactorau gan gynnwys faint o eira sy’n disgyn, y math o eira ydyw, a’r tywydd yn gyffredinol o ran y tymheredd a ph’un a fydd yn bwrw eira eto.


Bydd y Cyngor yn blaenoriaethu’r prif ffyrdd, ac unwaith y bo rheini wedi’u clirio, bydd y Cyngor yn mynd i’r afael â gweddill y rhwydwaith a raeanwyd ymlaen llaw.

Dim ond pan fyddant yn rhan o’r lôn gerbydau sy’n rhan o lwybr graeanu dynodedig y caiff llwybrau beicio eu trin. Mae’n bwysig i holl ddefnyddwyr y ffyrdd gymryd mwy o ofal pan fydd tywydd garw yn y gaeaf.


Caiff nifer fach o lwybrau troed eu trin pan fo wedi bwrw eira. Lluniwyd rhestr o’r llwybrau troed sydd â blaenoriaeth, a rhoddir y flaenoriaeth uchaf, sy’n seiliedig ar nifer y cerddwyr, i’r prif ardaloedd i gerddwyr yng  nghanol y ddinas a chanolfannau siopa ardaloedd. 


Pan fydd eira mawr yn achosi problemau, bydd y Cyngor yn sicrhau bod adnoddau ‘mewnol’ ychwanegol ar gael i helpu â’r gwaith cynnal a chadw er mwyn sicrhau bod y rhwydwaith priffyrdd yn gallu cael ei ddefnyddio eto cyn gynted â phosibl. Defnyddir adnoddau allanol ychwanegol hefyd yn ôl yr angen.

Fel arfer byddwn yn graeanu ffyrdd pan fo rhagolygon y tywydd yn cyfeirio at y posibilrwydd o rew, barrug, eira neu eirlaw.


Yn gyffredinol byddwn yn graeanu ffyrdd cyn i’r tymheredd ostwng yn is na sero oni bai fod rhywfaint o raean ar ôl ar y ffyrdd yn barod.

Mae gennym nifer o orsafoedd darogan rhew mewn lleoliadau ledled y ddinas.


Caiff y wybodaeth ddiweddaraf ei monitro gan swyddog sydd ar ddyletswydd drwy’r dydd bob dydd rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth.


Mae hyn yn galluogi’r Cyngor i benderfynu p’un ai i raeanu’r ffyrdd neu beidio.

Gyda dros 600 milltir o ffyrdd ledled Caerdydd, nid yw’n bosibl i ni drin yr holl ffyrdd yn y ddinas os yw rhagolygon y tywydd yn cyfeirio at y posibilrwydd o rew neu eira.  Felly, ar ôl trafod gyda darparwyr trafnidiaeth, yr heddlu a’r gwasanaethau brys rydym wedi nodi rhwydwaith o ffyrdd y rhoddir blaenoriaeth iddynt pan fo’r tymheredd yn gostwng.


Mae’r rhwydwaith hon yn cynnwys:

  • ​Pob ffordd dosbarth A
  • Y rhan fwyaf o’r ffyrdd Dosbarth B
  • Rhai ffyrdd Dosbarth C
  • Ffyrdd di-ddosbarth eraill
  •  

Pan na fydd rhagolygon y tywydd yn gofyn i ni raeanu’r rhwydwaith gyfan, dim ond y ffyrdd y nodwyd eu bod yn oerach na’r cyffredin ac ardaloedd gwlyb gaiff eu trin.


Gweld y ffyrdd gaiff eu graenu ar y map​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Graeanu Ffyrdd A -Y (XLS 14 KB)​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Dim ond ffyrdd beiciau sy’n perthyn i briffordd sy’n rhan o lwybr graeanu penodol gaiff eu trin.

Bydd rhai llwybrau cerdded yn cael eu graeanu pan fo rhagolygon y tywydd yn darogan rhew neu eira.


Rydym wedi llunio rhestr o’r llwybrau cerdded sy’n cael blaenoriaeth.


Mae’r rhain yn cynnwys y prif lwybrau cerdded yng nghanol y ddinas.


Caiff y llwybrau eu trin pan fo tymheredd arwynebau yn yr ardal yn debygol o ostwng yn is na sero.


Graeanu Llwybrau Caerdydd A - Y (XLS 10 KB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae adnoddau ar gael drwy’r dydd bob dydd rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth i sicrhau y gellir graeanu ffyrdd yn ol y galw.


Mae gennym gerbydau pwrpasol i raeanu’r ffyrdd sydd hefyd yn gallu helpu gyda’r gwaith o glirio eira os oes angen.

Caiff biniau graean eu gosod mewn rhai ffyrdd nad ydynt yn cael eu graenu os ydynt yn bodloni’r meini prawf.

Darperir biniau graean i’w defnyddio gan y cyhoedd a’r gwasanaethau brys ar briffyrdd sydd wedi’u mabwysiadu.


Byddwn yn darparu bin graean lle nodwyd bod angen gwneud hynny ar ffyrdd nad ydynt yn perthyn i’r rhwydwaith graeanu.


Mae mwy na 400 o finiau graean ar gael mewn lleoliadau ledled Caerdydd.


Darperir y cynhwysyddion halen hyn i’w defnyddio gan y cyhoedd a’r gwasanaethau brys ar y briffordd fabwysiedig, ond nid ar ddreifiau preifat, llwybrau troed ac ati.


Mae’n bwysig nodi na all y Cyngor ddarparu cynhwysyddion halen os nad yw’n bodloni’r meini prawf y cytunwyd arnynt. Pan ddaw cais am gynhwysydd halen i law, caiff y lleoliad ei asesu yn unol â’r meini prawf hynny. Mae’r Cyngor wedi paratoi canllawiau ar ddefnyddio halen o gynhwysyddion halen. 


Dylid nodi y gellir symud cynwysyddion halen ymaith os byddant yn cael eu difrodi neu eu fandaleiddio’n rheolaidd. Caiff cynwysyddion eu harolygu a’u hail-lenwi os oes angen ar ôl cyfnod hir o lwydrew neu eira, neu ar gais.


Rhoi gwybod am bin halen gwag neu wedi torri​.


Lleoliadau biniau graen (XLS 27 KB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​


Mae graeanu ffyrdd yn hanfodol i gadw Caerdydd i symud os bydd y rhagolygon yn addo eira, iâ neu rew. Fodd bynnag, mae’r Cyngor hefyd yn cydnabod y gall graen gael effaith andwyol ar yr amgylchedd os na chaiff ei reoli’n gywir.


Nod y Cyngor yw sicrhau bod graean yn cael ei ledaenu’n gywir ar y raddfa gywir sy’n addas ar gyfer rhagolygon y tywydd. Mae’r fflyd newydd o gerbydau graeanu wedi’u calibradu i sicrhau’r graeanu mwyaf effeithiol posibl.

Lleoliadau biniau graean

176598.40001679:318035.8500061|gritbins|28000
​ ​
​​​​ ​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd