Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyfyngiadau Terfyn Pwysau

​​​
Er ein bod yn ceisio cadw ffyrdd Caerdydd at ddefnydd pob math o gerbydau lle bynnag y bo modd, weithiau mae amgylchiadau pan fydd angen i ni osod cyfyngiadau pwysau ar gerbydau trwm. Mae'r cyfyngiadau hyn yn dod o dan ddau gategori – strwythurol ac amgylcheddol.  

Terfyn Pwysau Strwythurol

Gosodir y cyfyngiadau hyn ar strwythurau, megis pontydd dros draciau rheilffordd neu afonydd, nad ydynt yn ddigon cryf i gerbydau trwm eu croesi. Bydd arwyddion yn hysbysu gyrwyr o'r pwysau gros uchaf na ddylai'r cerbyd fod yn fwy na hynny.  

Mae'n bwysig glynu wrth unrhyw derfyn pwysau strwythurol. Gallai methu â chadw at derfyn pwysau strwythurol achosi i'r strwythur chwalu gyda'r potensial ar gyfer difrod difrifol neu golli bywyd. Mae hefyd yn drosedd ac efallai y cewch eich erlyn os byddwch yn gyrru eich cerbyd dros y strwythur pan na chaniateir i chi wneud hynny. 

Dyma restr o’n cyfyngiadau pwysau strwythurol: 

Lleoliad Strwythur Terfyn Pwysau​
​Heol Caerffili (A469)​
​Pont dros y rheilffordd
​18 tunnell gorchymyn dros dro
Heol y Coleg (Ystum Taf)

Pont dros y rheilffordd26 tunnell
Heol Crofft-y-genauCwlfer18 tunnell
Heath Halt RoadPont dros y rheilffordd18 tunnell
Highfield RoadPont dros y rheilffordd3 tunnell
Heol LecwyddPont dros afon Elái7.5 tunnell
Heol yr Orsaf (Creigiau)Pont dros y rheilffordd18 tunnell
Heol yr Orsaf (Ystum Taf)Pont dros y rheilffordd7.5 tunnell
Tyn-Y-Coed Road (Creigiau)Cwlfer18 tunnell​


Terfyn Pwysau Amgylcheddol​​

Gellir gosod cyfyngiadau pwysau ar ffyrdd i'w hatal rhag cael eu defnyddio gan gerbydau nwyddau trwm (HGV) am resymau amgylcheddol. Yn aml iawn, mae hyn er mwyn atal cerbydau nwyddau trwm rhag defnyddio isffyrdd fel llwybrau byr rhwng y prif lwybrau, yn enwedig os ydynt yn mynd drwy ardaloedd preswyl.   

Gellir cymhwyso terfyn pwysau amgylcheddol ar lwybrau unigol neu ar barthau ac fel arfer maent yn berthnasol i gerbydau nwyddau trwm ag uchafswm pwysau gros dros 7.5 tunnell. Fodd bynnag, mae yna eithriadau i derfynau pwysau amgylcheddol fel arfer ar gyfer gweithgareddau penodol fel cludo nwyddau i fusnesau o fewn y parth. 

Camau Gorfodi

Ar hyn o bryd, dim ond yr Heddlu a Safonau Masnach sydd â'r pwerau i orfodi terfyn pwysau strwythurol. 

Mae gennym gamerâu gorfodi teledu cylch cyfyng sy'n monitro rhai cyfyngiadau pwysau amgylcheddol a gallwn roi Hysbysiadau Tâl Cosb (HTCau) i droseddwyr. 

Yn anffodus lle mae eithriadau mynediad yn berthnasol, gall gorfodi fod yn anodd iawn gan y byddai'n rhaid i ni ddilyn pob cerbyd nwyddau trwm ar hyd y cyfyngiad i gadarnhau ei fod yn mynd yn groes i'r rheolau cyn y gellid cyhoeddi HTC. 

Dyma’n terfynau pwysau amgylcheddol nad oes eithriadau mynediad ar eu cyfer:


​​

Lleoliad Terfyn Pwysau Ar​​wydd Camerâu gorfodi?
Tŷ Nant Road:
Rhwng Pentref Masnach Canolfan Arddio Pughs a Ffordd Treforgan
7.5 tunnell uchafswm pwysau gros (ac eithrio deiliaid trwyddedau)​


Oes – ar bob adeg


Trwyddedau Mynediad 


Mae trwyddedau mynediad traffig yn caniatáu i chi yrru cerbydau nwyddau trwm ar hyd rhai ffyrdd cyfyngedig pan fydd angen mynediad arnoch i lwytho / dadlwytho.

I gael mynediad rheolaidd gallwch gael  Mynediad Traffig (Trwydded Ddanfon) ac ar gyfer mynediad dros dro o hyd at 7 diwrnod gallwch wneud cais am Fynediad Traffig (Hawlildiad Danfon). ​

​Lleoliad 
​Ffordd Gyfyngedig
​Terfyn Pwysau
​​Parth Trwydded
​Radur / Pentre-poeth​
​Tŷ Nant Road
​Terfyn pwysau 7.5t
​I bob eiddo y mae mynediad iddynt o Heol Isaf neu Tŷ-Nant Road yn unig (i'r de o’r gyffordd-gylchfan â Tŷ-Nant Court)
Dim ond os yw eich cerbyd yn fwy na'r terfyn pwysau y bydd angen i chi wneud cais am drwydded. 

Nid trwyddedau parcio yw trwyddedau mynediad, ac wrth wneud gwaith llwytho/dadlwytho mae'n rhaid cadw at unrhyw gyfyngiadau parcio ac aros sydd yn eu lle.  Ni fyddant yn cael eu rhoi i gerbydau nwyddau trwm sy'n danfon i ddatblygiad Plasdŵr o dan unrhyw amgylchiadau.


Trwyddedau Danfon


Rhoddir trwyddedau danfon pan fydd angen mynediad rheolaidd arnoch i lwytho/dadlwytho.


I gadarnhau bod gennych ofyniad dilys am fynediad, bydd yn rhaid i chi wneud cais am gyfrif trwydded ddanfon yn gyntaf.  Bydd angen i chi lanlwytho tystiolaeth i ddangos pam mae angen mynediad arnoch, megis:  
  • Amserlen neu gontract danfon, neu​​​
  • Llythyr eglurhaol ar bapur sgrifennu â phennawd y cwmni sy’n nodi’r rheswm pam fod angen mynediad ac sydd wedi’i lofnodi gan unigolyn priodol megis rheolwr neu gyfarwyddwr y cwmni​.Os derbynnir eich cais am gyfrif, byddwch wedyn yn gallu cofrestru eich cerbydau ar gyfer trwyddedau danfon. Ein nod yw adolygu pob cais am gyfrif o fewn 7 diwrnod gwaith. 

Mae trwyddedau danfon am ddim a gan eu bod yn rhithwir nid oes rhaid i chi arddangos unrhyw beth yn eich cerbyd. Mae telerau ac amodau’n berthnasol.​

Trwyddedau Hawlildio Dros Dro


Mae hawlildiadau danfon dros dro ar gyfer pan fydd angen mynediad tymor byr arnoch i lwytho/dadlwytho. 


Bydd angen manylion cofrestru eich cerbyd arnoch a thystiolaeth o'ch gofyniad am fynediad (fel anfoneb danfon) wrth law.

Mae hawlildiadau danfon am ddim ac yn para am hyd at 7 diwrnod. Gan eu bod yn rhithiwr ni fydd rhaid i chi arddangos unrhyw beth yn eich cerbyd. Mae telerau ac amodau’n berthnasol. 

  • Ewch i’n porthol trwyddedau MiPermit Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​
  • ​Dewiswch "Mynediad i Draffig (Hawlildiad Danfon)”
  • Cwblhewch y ffurflen gais. Bydd angen manylion cofrestru eich cerbyd arnoch
  • Lanlwythwch dystiolaeth i gadarnhau llwytho/dadlwytho, fel copi o anfoneb ddanfon neu 
    amserlen
  • Cwblhewch y broses brynu – mae Hepgoriadau Mynediad Traffig am ddim
  • Byddwch yn cael e-bost yn cadarnhau bod eich cais wedi bod yn llwyddiannus ynghyd â manylion eich trwydded hepgor​