Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Menter Streetwise

Mae plant yn ddefnyddwyr ffordd sy’n hynod agored i niwed ac mae damweiniau Cerddwyr Ifanc ar eu huchaf pan fônt yn 12 oed. Mae hyn yn cyd-daro â phontio o’r ysgol gynradd i ysgol uwchradd.  


Nod y cynllun Streetwise yw codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd i sicrhau bod gan blant y sgiliau angenrheidiol er mwyn teithio i’w hysgol uwchradd.  

Mae gan gynllun Streetwise 3 darpariaeth addysg y byddwn yn eu darparu i ysgolion yng Nghaerdydd.

 

Cyflogwn gwmni theatr i berfformio “Getting There” i ddisgyblion blwyddyn 6 yr ysgol gynradd a disgyblion blwyddyn 7 ac 8 ysgolion uwchradd. Mae’r cynhyrchiad yn addysgu’r plant am ddiogelwch ar y ffyrdd. Mae’n pwysleisio pwysigrwydd Rheolau’r Ffordd Fawr, peidio gwrando ar gerddoriaeth neu ddefnyddio ffonau symudol ar neu ger y ffordd a gwisgo rhywbeth llachar fel bod modd eu gweld. 


Roedd yn anhygoel ac fe ddysgais lawer.
Roedd yn ffordd dda, ddoniol i sicrhau bod pobl yn gwybod sut oedd bod yn ddiogel gerllaw’r ffordd. Diolch yn fawr. (Disgybl Blwyddyn 7, Bro Edern)


Roedd yn ddull hynod dda i ddweud wrthych sut i fod yn ddiogel wrth groesi’r ffordd.
Roeddwn yn hoffi eich bod heb ddweud wrthym ond wedi ei gynnwys yn y sioe.  Roedd e’n wych!  (Disgybl blwyddyn 7, Mair Fendigaid) 


Diolch am gyflwyno sesiwn mor hyfryd.  Mae’r adborth gan ddisgyblion wedi bod yn rhagorol ac nid wyf erioed wedi eu gweld wedi ymgysylltu cymaint, ac yn awyddus i wirfoddoli. (Pennaeth Cyfadran Cynnydd a Llesiant, Mair Fendigaid)

Mae’r Swyddogion Cymorth (diogelwch Ffyrdd a Hyfforddiant) yn rhoi hyfforddiant diogelwch ar y ffyrdd i blant yn yr ystafell ddosbarth. Maent yn dysgu plant am ddiogelwch ar y ffyrdd. Maent yn mynd dros sut mae defnyddio ac ymddwyn ar y bws, sut i gerdded a beicio yn ddiogel, sut i ymddwyn gerllaw’r ffordd a sut i gynllunio siwrne.

Mae’r Swyddogion Cymorth (Diogelwch ar y Ffyrdd a Hyfforddiant) yn cynnig hyfforddiant ymarferol i gerddwyr i ddisgyblion blwyddyn 6 mewn grwpiau bychain trwy gydol y flwyddyn.  Mae’r hyfforddiant wedi ei deilwra i anghenion teithio’r disgyblion a’r llwybrau y byddant yn eu cymryd i ysgolion uwchradd, ond sy’n cynnwys sut mae croesi’n ddiogel ger cyffyrdd a sut mae defnyddio croesfannau i gerddwyr.

Os hoffech fwy o wybodaeth neu os ydych am gymryd rhan yn y fenter Streetwise yna Cysylltu â ni neu ffoniwch 029 2078 8521.


English