Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus bellach wedi cau ar y Map Rhwydwaith Integredig, sy’n sefydlu gweledigaeth 15 mlynedd Cyngor Dinas Caerdydd i wella llwybrau beicio a cherdded ar draws y ddinas, er mwyn ateb gofynion Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 i gynllunio ar gyfer cynnig llwybrau a gwelliannau ar gyfer teithio llesol.

Beth sy’n digwydd nesaf?


Caiff ymatebion i’r ymgynghoriad eu hadolygu’n fanwl a gwneir diwygiadau i’r Map Rhwydwaith Integredig lle bo angen. 


Caiff Adroddiad Ymgynghorol ei gyhoeddi ac fe gaiff y Map Rhwydwaith Integredig ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w gymeradwyo yn yr hydref.


Mae modd o hyd weld y Map Rhwydwaith Integredig Drafft yr ymgynghorwyd arno isod.


Map Rhwydwaith Integredig ar gyfer Cerdded

Mae’r Darluniad o’r Trosolwg (1.06mb PDF)Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn dangos lleoliadau’r gwelliannau o ran diogelwch ar y ffyrdd ac mewn ysgolion y cynigir eu gwneud dros y 15 mlynedd nesaf. 


Cafodd 10 rhwydwaith cerdded eu nodi yn y lleoliadau canlynol, sy’n cynnwys cynlluniau diogelwch ar y ffyrdd wedi’u blaenoriaethu ar gyfer cerddwyr. Cafodd y rhwydweithiau hyn eu hasesu er mwyn adnabod mesurau ychwanegol i wella pa mor ddeniadol, cyfforddus, uniongyrchol, diogel a chydlynol yw’r llwybrau.


Map Rhwydwaith Integredig ar gyfer Beicio


Mae’r Darluniad o’r Trosolwg (1mb PDF)Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn rhestru rhwydwaith arfaethedig o lwybrau beicio sy’n cysylltu cymunedau presennol a safleoedd datblygu strategol â chyrchfannau allweddol ar draws y ddinas. Mae’r llwybrau hyn yn cynnwys:


  • Llwybrau oddi ar y ffyrdd a llwybrau ag arwyddbyst ar y ffyrdd 
  • Llwybrau a ddiffiniwyd yng Nghynllun Rhwydwaith Beicio Strategol (Enfys) 2011, sy’n cael eu datblygu neu heb eu cwblhau eto.
  • Llwybrau ychwanegol sy’n ofynnol er mwyn mynd i’r afael â chysylltiadau coll a gwella cysylltedd ar draws y ddinas 


Cynigir dau goridor ar brif lwybrau er mwyn cysylltu safleoedd datblygu strategol â chymunedau presennol a chyrchfannau pwysig a darparu coridorau llwybrau di-dor sy'n rhoi'r amodau cywir ar gyfer beicio i bob oedran a gallu.


Yn ogystal, cafodd y rhwydwaith ehangach ei asesu i nodi mesurau ychwanegol er mwyn mynd i’r afael â chysylltiadau coll, er mwyn gwella pa mor gydlynol, uniongyrchol, diogel, cyfforddus a deniadol yw'r llwybrau.

Y Map Llwybrau Presennol

Cymeradwywyd Map Llwybrau Presennol cyntaf Caerdydd, sy’n dangos llwybrau ar gyfer cerdded a beicio sy’n bodloni safonau Llywodraeth Cymru, gan Lywodraeth Cymru yn 2016. Ni chynigir unrhyw newidiadau i'r Map Llwybrau Presennol yn 2017, a gellir ei lawrlwytho isod:
​​

​​​