Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ein cyfrifoldeb am iechyd a lles y cyhoedd

Mae lles yn hawl i bawb ac yn gyfrifoldeb pawb. Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn gyfrifol am gefnogi a diogelu iechyd a lles ei drigolion. Rydym eisiau i bobl y ddinas fyw'n hirach a bod yn hapusach.

Gellir diffinio lles mewn perthynas â’r gwahanol feysydd ym mywyd person, megis:
 
  • Iechyd corfforol a meddyliol a lles emosiynol 
  • Amddiffyn pobl rhag cam-drin ac esgeuluso
  • Addysg, hyfforddiant a hamdden
  • Perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol 
  • Y cyfraniad a wneir i gymdeithas 
  • Sicrhau hawliau 
  • Lles cymdeithasol ac economaidd  
  • Llety byw addas


Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 

Fel awdurdod lleol mae'n ddyletswydd arnom i roi’r canlynol i’n trigolion:

 
  • Gwybodaeth a chyngor defnyddiol, a
  • Chymorth addas yn ôl yr angen 

 

Yn ogystal â chynnig mwy o wybodaeth a chyngor, y nod yw grymuso trigolion i gymryd rheolaeth dros eu hiechyd a’u lles eu hunain.​

A phan fo angen cymorth pellach ar drigolion, mae’n rhaid i ni eu cynnwys yn y gwaith o baratoi cynlluniau cymorth a darparu gwasanaethau gofal.

Dewis Cymru

Lluniwyd cyfeirlyfr ar-lein Dewis Cymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i’w gwneud yn haws i unigolion a theuluoedd gael y cymorth y mae ei angen arnynt. Mae’r cyfeirlyfr yn cynnwys rhestr o'r gwasanaethau lles a ddarperir gan sefydliadau gofal cymdeithasol, iechyd a thrydydd sector ledled Cymru. 

 
Gallwch chwilio am wasanaethau a chymorth yn eich ardal drwy ddefnyddio eich cod post neu drwy chwilio am wasanaethau penodol.
 

Gweithio mewn partneriaeth


Cynllun Lles Caerdydd 2018-2023

Mae Cynllun Lles Caerdydd ​yn nodi blaenoriaethau’r sector cyhoeddus ar gyfer gweithredu gan ganolbwyntio ar wasanaethau sydd angen gweithio mewn partneriaeth.

Ynghyd â’r Amcanion Lles, mae’r Cynllun yn cynnwys ymrwymiadau neu gamau ymarferol i wella iechyd a lles y bobl sydd mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.

Cynllun Ardal Caerdydd a’r Fro 2018-2023


Mae Cynghorau Caerdydd a Bro Morgannwg yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod byrddau iechyd lleol, awdurdodau lleol a’r trydydd sector yn cydweithio’n well er mwyn darparu gwasanaethau sy’n bodloni anghenion gofal a chymorth y boblogaeth yn well.© 2022 Cyngor Caerdydd