Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun taliadau uniongyrchol

Os ydych chi wedi cael asesiad gan Wasanaethau Plant neu Oedolion, bydd Gweithiwr Cymdeithasol wedi trafod Taliadau Uniongyrchol gyda chi fel dewis er mwyn bodloni eich anghenion gofal a chymorth.

Mae Taliadau Uniongyrchol yn galluogi pobl i drefnu gofal a gwasanaethau drostynt eu hunain yn lle derbyn pecyn o ofal a drefnir gan yr Awdurdod Lleol. Mae Taliadau Uniongyrchol yn addas ar gyfer ystod eang o bobl, gan gynnwys:

 • Rhieni a gofalwyr 16 oed neu'n hŷn 
 • Pobl sydd â chyfrifoldeb rhiant dros blentyn gydag anableddau 
 • Pobl hŷn 
 • Oedolion sydd â namau corfforol neu synhwyrol 
 • Oedolion sydd ag anabledd neu broblemau iechyd meddwl 

Bydd Derbynwyr Taliadau Uniongyrchol neu eu cynrychiolwyr yn aml yn gweld bod ganddynt: 

 • fwy o ddewis a rheolaeth dros y gwasanaethau maent yn eu derbyn a 
 • gofal wedi’i ddarparu mewn ffordd fwy cyfleus a hyblyg. 

​Gyda Thaliadau Uniongyrchol byddwch yn dewis pa fath o gymorth sydd ei angen arnoch, pwy sy'n ei ddarparu a phryd bydd gofyn am wasanaethau. 


Os oes gennych chi, neu eich gofalwr anghenion gofal neu gymorth na allwch eu bodloni heb cael help, mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â ni i drafod eich sefyllfa.

Bydd angen i chi ymgymryd ag Asesiad Llesiant gan weithiwr cymdeithasol o’r adran Gwasanaethau Plant neu Oedolion, a fydd yn adnabod eich anghenion a'r ffordd orau i sicrhau y cânt eu bodloni.

Argymhellir Taliadau Uniongyrchol fel un o'r dulliau sy’n tyfu gyflymaf o ran bodloni canlyniadau pobl yng Nghymru, a’n nod ni yw sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn gallu elwa arnynt.
Mae nifer o fuddion os byddwch yn dewis defnyddio Taliad Uniongyrchol:

 • Byddwch yn ymwneud mwy â'r penderfyniadau sy’n effeithio ar eich bywyd. 
 • Rhoddir rheolaeth o ddydd i ddydd dros yr arian a darpariaeth eich gofal i chi. 
 • Mwy o hyblygrwydd a dewis, gan eich galluogi i brynu gofal sy’n fwy addas ar gyfer eich anghenion unigol. 
 • Byddwch yn gwneud trefniadau yn uniongyrchol fel y bydd unrhyw un sy'n ymwneud â'ch gofal yn adrodd i chi. 
 • Byddwch yn trefnu’r amserlen ar gyfer eich gofal.
 • Cyflogi cynorthwy-ydd personol i fodloni eich anghenion Gofal a Chymorth 
 • Prynu gwasanaethau gan ddarparwr preifat o’ch dewis chi (e.e. asiantaeth gofal) 
 • Talu tuag at gostau cludiant fel y gallwch ymweld â ffrindiau neu deulu, neu fel y gallwch fwynhau gweithgareddau hamdden neu addysgol er mwyn diwallu’ch canlyniadau a aseswy
 • Prynu cymorth er mwyn rhoi seibiant i’ch gofalwr di-dâl neu’ch gofalwr teuluol 
 • Prynu gofal seibiant neu breswyl 

Ni ellir defnyddio Taliadau Uniongyrchol ar gyfer:

 • Prynu gwasanaethau iechyd e.e. gofal nyrsio 
 • Prynu eitemau personol neu foethus 
 • Talu biliau'r aelwyd 
 • Talu costau llety
Os ydych yn gymwys i gael Gofal a Chymorth gennym, bydd eich gweithiwr cymdeithasol sy’n eich asesu wedi trafod Taliad Uniongyrchol gyda chi. Bydd y drafodaeth hon wedi cynnwys y lefelau cymorth angenrheidiol.

Fel Derbyniwr Taliad Uniongyrchol Caerdydd rhoddir pecyn Cymorth Craidd i chi, y byddwn yn ei drefnu gyda’r darparwr cymorth. Bydd hyn yn rhoi cyngor a chymorth rheng flaen gan Ymgynghorwyr Taliadau Uniongyrchol ar sut i reoli Taliad Uniongyrchol yn ogystal â threfniadau wrth gefn a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Os ydych yn dymuno recriwtio cynorthwy-ydd personol, cewch eich cyfeirio wedyn at y darparwr cymorth ar gyfer Gosod Cyflogwyr a Recriwtio Cychwynnol. Bydd hyn yn eich galluogi i gychwyn y prosesau angenrheidiol i fod yn gyflogwr, gan gynnwys hyfforddiant ar gyfraith cyflogaeth a'r camau sydd eu hangen i hysbysebu a recriwtio ar gyfer staff.
Gall rheoli arian, yn enwedig pan gaiff ei ddarparu ar ffurf cronfa gyhoeddus , fod yn dasg heriol, ond bydd y darparwr cymorth yn gallu’ch helpu.

 • Gwasanaeth Cyflogres – Ar gyfer helpu i reoli'r gweithgareddau sylfaenol y tu ôl i gyflogi cynorthwywyr personol, asiantaethau a darparwyr eraill, gallwn drefnu gwasanaeth Cyflogres ar eich rhan. Bydd y gwasanaeth hwn yn darparu cymorth ar ffurf cyngor ariannol, templedi a ffurflenni i reoli'r gyflogres.

 • Bancio a Reolir – Pe byddai’n well gennych beidio â rheoli'r cyllid y tu ôl i'ch Taliad Uniongyrchol, gall y darparwr cymorth hefyd weithredu fel asiant ar eich rhan chi. Darperir hyn drwy wasanaeth Bancio wedi'i Reoli y gallwn ei threfnu yn yr un modd. 

Gall gweithwyr cymdeithasol werthuso'r dewisiadau cywir i chi drwy'r broses asesu llesiant a byddant yn gwneud yr atgyfeirio unwaith i benderfyniad gael ei wneud. Am ragor o fanylion am sut y darperir y gwasanaethau hyn, gweler y llyfryn gwasanaethau.
Mae’r Cyngor yn gweithio gyda darparwr cymorth a aseiniwyd, Canolfan Dewis ar gyfer Byw yn Annibynnol​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​, er mwyn sicrhau y caiff y sawl sy'n derbyn Taliadau Uniongyrchol eu cefnogi trwy'r broses o reoli eu Taliad Uniongyrchol.

Mae ganddynt brofiad helaeth o weithio gyda Thaliadau Uniongyrchol a byw’n annibynnol, yn ogystal â hanes cryf o gefnogi’r rhai gydag anableddau.

Mae’r gwasanaeth a ddarperir gan Dewis yn rhad ac am ddim i dderbynwyr Taliadau Uniongyrchol ac mae iddo bum elfen allweddol (mae’n bosibl na fydd gofyn amdanynt i gyd).

 • Cymorth Craidd - help a chyngor ar reoli Taliadau Uniongyrchol.​​ 
 • Cyflogres – cymorth gweinyddol gyda rheoli’r gyflogres i gyflogeion. 
 • Bancio a Reolir – swyddogaeth gymorth gynhwysfawr er mwyn rheoli cyllid Taliadau Uniongyrchol ar ran y derbyniwr. 
 • Gosod Cyflogwyr – helpu derbynwyr i fod yn gyflogwyr i’w Cynorthwywyr Personol eu hunain.
 • Recriwtio – help a chyngor wrth recriwtio er mwyn bodloni anghenion Gofal a Chymorth.​​​​​​​​​​​​​