Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Y Newyddion Diweddaraf

Ar 28 Ionawr 2016 mabwysiadodd y Cyngor Gynllun Datblygu Lleol ar gyfer Caerdydd.  Daeth y CDLl yn weithredol ar ôl ei fabwysiadu ac mae bellach yn ffurfio’r cynllun datblygu a bydd yn sail i benderfyniadau a wneir ar gynllunio’r defnydd o dir yng Nghaerdydd.


 

Defnyddir y CDLl gan y Cyngor i arwain a rheoli gwaith datblygu, darparu sail y caiff ceisiadau cynllunio eu penderfynu arni a sail a fydd yn disodli fframwaith y cynllun datblygu presennol a fabwysiadwyd ar gyfer Caerdydd gan gynnwys Cynllun Datblygu Unedol Caerdydd Ar Adnau  (2003), Cynllun Strwythur Newydd De Morgannwg (Ardal Caerdydd), Cynllun Strwythur Sirol Morgannwg Ganol, Cynllun Mwynau Lleol De Morgannwg (Ardal Caerdydd) a Chynllun Lleol Dinas Caerdydd.

 


 

Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd 2006 – 2026


 

Adroddiad yr Archwilydd


 

Adroddiad Asesiad Amgylcheddol Strategol ac Arfarniad Cynaliadwyedd


 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd


 

Archwilio


 

Cafodd y Cyngor Adroddiad gan yr Arolygwyr ar 5 Ionawr 2016, ac felly mae’r broses Archwilio ar ben. Daeth yr Arolygwyr i’r casgliad, yn amodol ar y newidiadau yn Atodiadau A a B yr Adroddiad, fod Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd 2006-2026 yn gadarn.


Gellir gweld/lawrlwytho yr holl ddogfennau a’r ohebiaeth berthnasol mewn perthynas â’r Archwiliad a’r Gwrandawiadau o’r tudalennau Dogfennau ArchwilioSesiynau Gwrandawiad.  


 

Lleoliad y Gwrandawiadau


 

Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND

 

Proses Archwilio


 

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyn Gwrandawiad ddydd Iau 4 Rhagfyr 2014 yn Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND. Mae Nodiadau’r Cyfarfod Cyn Gwrandawiad a gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr 2015 (ED011) ar gael i’w gweld/lawrlwytho o wefan y Dogfennau Archwilio. Bydd Sesiynau Gwrandawiad yn dechrau ar 13 Ionawr 2015 am 5 wythnos hyd diwedd Chwefror 2015 gyda dwy egwyl yn y canol.

 

Amserlen arholiadau


 

Cyflwyno i Lywodraeth Cymru 14 Awst 2014
Cyfarfod Cyn Gwrandawiad (PHM) 4 Rhagfyr 2014
Parhau gyda’r Gwrandawiadau 13 Ionawr 2015
Adroddiad yr Arolygydd (fersiwn Gwirio Ffeithiau) 21 Rhagfyr 2015

 

 

Llyfrgell Archwilio Mae’r Llyfrgell Archwilio yn cynnwys: 

  • Dogfennau Craidd – dogfennau a baratowyd a/neu y cyfeiriwyd atynt o ran y CDLl (gan gynnwys Sail Dystiolaeth y Cyngor a’r Dogfennau a Gyflwynwyd).
  • Dogfennau Archwilio – dogfennau a gohebiaeth a baratowyd / gyflwynwyd o ran yr Archwiliad.
  • Datganiadau Gwrandawiadau  datganiadau a baratoir gan Gynrychiolwyr ar gyfer y Gwrandawiadau mewn ymateb i Faterion yr Arolygydd.

 

Gallwch ddarllen yr Amserlen Gwrandawiadau a gwybodaeth am y Sesiynau Gwrandawiad a dogfennau cysylltiedig ar wefan ‘Amserlen Gwrandawiadau a Datganiadau’.

 

​​​​
English