Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru

Mae Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru yn targedu benthycwyr arian anghyfreithlon, a elwir yn ‘loan sharks’ yn Saesneg. Mae’r uned yn ymchwilio i achosion o fenthyca arian anghyfreithlon ac unrhyw droseddau cysylltiedig, yn ogystal â chynorthwyo dioddefwyr. Mae’r troseddwyr yn amrywio o fân fenthycwyr arian i droseddwyr treisgar a threfnus.

 

Rydym yn un o dri thîm cenedlaethol (Cymru, yr Alban a Lloegr). Fe’n hariannir gan y Bwrdd Safonau Masnach Cenedlaethol ac rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau Safonau Masnach lleol.

 

Mae’r tîm yn cynnwys ymchwilwyr arbenigol a swyddogion cynorthwyo dioddefwyr o gefndiroedd amrywiol, gan gynnwys safonau masnach, cyn-heddweision a’r maes cyngor ar ddyledion.

 

Mae benthyca arian anghyfreithlon yn drosedd. Mae benthycwyr arian anghyfreithlon yn gweithredu’n ddidrwydded, gan dargedu pobl sy’n agored i niwed yn aml.

 

  • Mae’r rhan fwyaf o fenthycwyr arian anghyfreithlon yn ymddangos yn gyfeillgar i ddechrau, ond mae eu hymddygiad yn newid pa fydd pobl yn methu ag ad-dalu.
  • Prin yw’r benthycwyr arian anghyfreithlon sy’n hysbysebu eu gwasanaeth, a cheir gwybod amdanynt ar lafar yn aml.
  • Nid yw’r rhan fwyaf o fenthycwyr arian didrwydded yn cynnig unrhyw waith papur.
  • Yn aml iawn maent yn cymryd cardiau arian/cardiau swyddfa bost a rhifau PIN yn erbyn unrhyw fenthyciadau.

 

 

Rhoi gwybod am fenthyca arian anghyfreithlon

 

“Roedd yn rhaid i ni werthu llawer o’n heiddo, gan gynnwys ein cartref. Dyna oedd un o ddiwrnodau gwaetha fy mywyd... roedd y nosweithiau’n frawychus... roeddwn i’n ofn y bydden nhw’n dod draw i’n hymosod ni yn y nos...” Teulu o Dri (Caerdydd)

 

Os ydych wedi dioddef oherwydd benthycwyr arian didrwydded, neu’n tybio bod benthycwyr arian didrwydded yn gweithredu yn eich ardal, ffoniwch Linell Gymorth 24 awr Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru ar 0300 123 3311 (mae’r holl alwadau’n hollol gyfrinachol) neu cysylltwch â ni ar-lein.


 

  • Gall unrhyw un ffonio â gwybodaeth am fenthyciwr anghyfreithlon - dioddefwr, ffrind dioddefwr, gweithiwr ymgynghori, trigolyn lleol, swyddog yr heddlu, cymydog...
  • Byddai unrhyw wybodaeth a roddir yn cael ei chadw’n hollol gyfrinachol ac ni chaiff ei defnyddio yn y Llysoedd.
  • Nid oes yn rhaid i bobl sy’n ffonio roi eu henwau.

 

 

Cefnogi dioddefwyr benthycwyr arian anghyfreithlon


 

“Nid oedd gen i ddigon. Doeddwn i ddim yn bwyta'n iawn. Doeddwn i ddim yn gallu dod o hyd i ddillad i'r plant.Os na allwn i dalu, roedden nhw’n bygwth fy nharo o flaen fy mhlant” (Mam Sengl, Abertawe)

 

Mae swyddogion arbenigol wrth law i gefnogi a chynorthwyo dioddefwyr a rhoi cyngor iddynt ar ddyledion a phroblemau eraill.

 

Mae'n bwysig gwybod nad yw benthyca gan fenthyciwr didrwydded yn anghyfreithlon.  Y sawl sy’n benthyca’r arian sy’n troseddu. Ni fydd yr Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon yn erlyn unrhyw un sydd wedi benthyg arian ond byddwn yn rhoi cymorth i chi i’ch helpu i reoli eich arian. 


 


 

 

Hyfforddiant i staff


Mae Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru hefyd yn cynnig hyfforddiant am ddim i staff cymorth rheng flaen ar gydnabod gweithgarwch benthycwyr arian didrwydded ac arwyddion bod cleientiaid yn dioddef.  Mae’r hyfforddiant wedi’i anelu at staff/gwirfoddolwyr y Cyngor, Cymdeithasau Tai a sefydliadau cynghori. 

 

Mae ein sesiynau’n para rhwng awr ac awr a hanner yn ddibynnol ar gwestiynau, ac maent am ddim. Gallwn gynnig sesiynau byrrach yn dibynnu ar gyfyngiadau amser y sefydliadau dan sylw. Anelir y sesiynau at staff rheng flaen a all ddod i gyswllt â dioddefwyr posibl (sy’n tueddu i fod y rhai mwyaf agored i niwed o fewn cymdeithas). Rydym yn hyblyg yn y ffordd rydym yn gallu cyflwyno’r hyfforddiant oherwydd gellir addasu nifer y sesiynau dros un neu fwy o ddyddiau/wythnosau.


Erbyn diwedd yr hyfforddiant rydym yn anelu at y canlynol: 


 

  • Codi ymwybyddiaeth o effaith benthyca arian anghyfreithlon ar bobl agored i niwed.
  • Galluogi pobl i ddod o hyd i help a chyngor arbenigol.
  • Helpu pobl i adnabod arwyddion y bydd cleientiaid yn eu harddangos os byddant yn ddioddefwyr i fenthyciwr didrwydded.

 

I gysylltu â ni am hyfforddiant, ffoniwch 029 2087 1090 neu cyflwynwch ymholiad ar-lein.


 

 


 

 

Cysylltwch â ni ar-lein


 


 

​​​​