Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynhadledd Safonau Cymru 2015

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn cynnal Cynhadledd ar 20 Hydref 2015 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.  I’r rhai sydd wrthi’n hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ran ymddygiad yn awdurdodau Cymru, mae’r digwyddiad yn gyfle i rwydweithio a thrafod syniadau sydd o ddiddordeb cyffredin ac arfer da. 

Thema cynhadledd eleni yw “Safonau a Moeseg mewn Byd Newidiol”.  


Bydd y Gynhadledd yn myfyrio ar ba un a yw egwyddorion Nolan, a ddaeth i’r amlwg 20 mlynedd yn ôl, yn dal yn berthnasol yng nghyd-destun y newidiadau a’r pwysau enfawr sy’n wynebu awdurdodau cyhoeddus ar hyn o bryd, ac os felly, sut, gan hefyd drafod materion a phryderon cyfredol. 


Pleser yw cadarnhau mai siaradwyr a hwyluswyr gweithdai eleni yw: 


  • Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru


Aelodau Panel:-


  • Peter Davies, Llywydd Panel Dyfarnu Cymru
  • Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr, Un Llais Cymru
  • Jan Williams, Comisiynydd Cwynion Heddlu Annibynnol Cymru
  • Daniel Hurford, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Gwybodaeth Gefndirol – Pwyllgorau Safonau


Mae Pwyllgorau Safonau’n rhan o’r ‘fframwaith moesegol’ a sefydlwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 i reoleiddio ymddygiad y rhai sy’n gweithio ym maes llywodraeth leol. Dan y gyfraith, rhaid i bob awdurdod lleol sefydlu ei Bwyllgorau Safonau ei hun. Rhoddir cyfrifoldeb statudol i Bwyllgorau Safonol am sicrhau bod aelodau etholedig cynghorau a chynghorau cymuned yn eu hardal yn glynu wrth safonau ymddygiad uchel, sydd o fudd i’w rôl gyhoeddus ac yn unol â’r egwyddorion a nodir yng Nghod Ymddygiad statudol Aelodau. Mae’r egwyddorion hyn yn cynnwys: hyrwyddo cydraddoldeb a pharchu eraill, atebolrwydd a bod yn agored, dyletswydd i sicrhau cydymffurfiaeth â’r gyfraith, anhunanoldeb a stiwardiaeth, didueddrwydd a phriodoldeb, a hygrededd.


Mae mwyafrif aelodau pwyllgorau’n aelodau annibynnol (a benodir drwy broses benodi gyhoeddus statudol) ynghyd ag aelodau etholedig o’r awdurdod a chynrychiolwyr cynghorau cymuned lle y bo’n briodol.


Gall gwaith y Pwyllgorau Safonau gynnwys rhoi cyngor a hyfforddiant ar gynnwys a gweithrediad Cod Ymddygiad yr Aelodau; codi ymwybyddiaeth o safonau a materion moesegol yn yr awdurdod ac ymhlith y cyhoedd; clywed atgyfeiriadau am gamymddwyn honedig gan gynghorwyr; goruchwylio gweithdrefnau chwythu’r chwiban; penderfynu ar geisiadau ar gyfer goddefebau pan fo cynghorwyr yn datgan buddiant personol ym mhenderfyniadau’r cyngor neu gyngor cymuned; rhoi cyngor ar ddatblygu polisïau’r Cyngor; ac ystyried adroddiadau gan y Swyddog Monitro ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

​​​​