Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau Byw

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori'n rheolaidd â phobl leol ar ​amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy'n effeithio ar y gymuned leol.  ​

Ymgynghoriadau cyfredol - Dweud eich dweud   
  
  
Disgrifiad
  
  
Holi Caerdydd 2021Holi Caerdydd 2021Gwasanaethau'r cyngor
Mae Holi Caerdydd yn arolwg blynyddol a gynhelir gan Gyngor Caerdydd.  Mae’r arolwg yn rhoi cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd a’r rhai sy’n ymweld â’r ddinas i rannu eu profiadau o wasanaethau cyhoeddus: y profiadau da a lle y gellid gwella pethau.
19/10/202127/11/2021
Ymgynghoriad Strategaeth FysiauYmgynghoriad Strategaeth FysiauTraffig a thrafnidiaeth
Mae gennym rai syniadau ynghylch sut y gallwn symud o’r man lle rydym heddiw i gyflawni'r Weledigaeth 10 Mlynedd, a hoffem wybod beth yw eich barn chi.
19/10/202120/11/2021
Mae’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn AddysgMae’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn AddysgAddysg a Dysgu
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus a nodir yn y Ddeddf weithio tuag at gyflawni saith nod llesiant, gan gynnwys 'Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu'.  Mae’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) yn elfen allweddol yn y gwaith hwn tuag at darged Cymraeg 2050 o gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg
19/10/202113/12/2021
Caerdydd Ddwyieithog 2022-27Caerdydd Ddwyieithog 2022-27Datblygu Cymunedol
Ein gweledigaeth yw datblygu Caerdydd sy’n wirioneddol ddwyieithog. Caerdydd lle gall ein dinasyddion fyw, gweithio a mwynhau, yn ogystal â chael gwasanaethau a chymorth, trwy gyfrwng y Gymraeg fel yn y Saesneg. Prifddinas lle mae dwyieithrwydd yn cael ei hyrwyddo fel rhywbeth cwbl naturiol, a lle mae’r Gymraeg yn cael ei diogelu a’i meithrin i genedlaethau'r dyfodol gael ei mwynhau a'i defnyddio
19/10/202115/11/2021
Cerdded a beicio yng Nghaerdydd - Dweud eich DweudYmgynghoriad Map Rhwydwaith Teithio LlesolTraffig a thrafnidiaeth
Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori ar hyn o bryd ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol (MRhTLl) drafft, sy'n nodi llwybrau presennol ac arfaethedig ar gyfer cerdded a beicio o fewn ardal Cyngor Caerdydd.
12/08/202131/10/2021
Ymgynghoriad Cyhoeddus Coed CaerdyddYmgynghoriad Cyhoeddus Coed CaerdyddDatblygu Cymunedol
Hoffem gael gwybod a yw barn dinasyddion am blannu coed wedi newid ers 2019; yn enwedig ers pandemig Covid-19, cyhoeddi Strategaeth Un Blaned y ddinas a datgan yr argyfwng hinsawdd.
30/09/202129/10/2021
Dweud eich dweud ar gynlluniau i ddatblygu Glanfa'r IweryddGlanfa'r Iwerydd, Butetown, Ymgynghoriad CaerdyddDatblygu Cymunedol
Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu creu un o gyrchfannau ymwelwyr dinas gorau’r Deyrnas Gyfunol yng Nglanfa'r Iwerydd, Butetown, Caerdydd, lle i fyw, gweithio, chwarae, ymlacio a chael hwyl yno. Y nod yw cysylltu Bae Caerdydd â'r ddinas yn well a thyfu'r economi drwy wneud gwell defnydd o'r tir ac mae angen eich help arnom i lunio'r datblygiad. 

Mae'r uwchgynllun yn cynnig creu sgwâr cyhoeddus newydd, arena newydd, maes parcio aml-lawr ac ailddatblygu Canolfan Red Dragon i greu canolfan fanwerthu a hamdden, swyddfeydd newydd, dau westy newydd a 1,100 o gartrefi newydd. Caiff hyn ei gefnogi gan gysylltiadau trafnidiaeth estynedig i'r Ddinas a Llaneirwg a chanolfan drafnidiaeth newydd yn y Bae.

Hoffem gael eich barn ar y cynigion hyn
07/06/202126/07/2021
Panel Dinasyddion CaerdyddGwnewch gais ar-lein i fod yn aelod o Banel Dinasyddion CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau.
06/10/201701/08/2021

​​

Ymgynghoriadau i ddod

I ddwed eich dweud ar materion sydd yn effeithio ar breswylwyr Caerdydd gallwch hefyd ymuno a Phanel Dinasyddion Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Ymgynghoriadau parhausYmgynghoriadau Trafnidiaeth​​​​​​​​