Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau Byw

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori'n rheolaidd â phobl leol ar ​amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy'n effeithio ar y gymuned leol.  ​

Ymgynghoriadau cyfredol - Dweud eich dweud   
  
  
Disgrifiad
  
  
Adfer ac Adnewyddu’r DdinasAdfer ac Adnewyddu’r DdinasDatblygu Cymunedol
Mae pandemig Covid-19 wedi cael effaith eithriadol ar Gaerdydd, gan newid y ffordd rydym yn byw ein bywydau a sut rydym yn gwneud busnes mewn ffyrdd na allai llawer ohonom fod wedi'u dychmygu.

Wrth i'r ddinas wella o'r pandemig, mae'n hanfodol ein bod yn ystyried y camau y mae angen i ni eu cymryd nesaf i gyflymu adferiad, gan gydnabod ar yr un pryd fod angen inni ddefnyddio'r argyfwng fel catalydd i adeiladu'n ôl yn gryfach, yn wyrddach ac yn decach.

Mae'r strategaeth ar gyfer Adfer ac Adnewyddu yn nodi cyfres o deithiau allweddol i gyflawni cam nesaf datblygiad y ddinas, ac rydym yn awyddus i glywed eich barn ar y cynlluniau.
04/06/202120/08/2021
Dweud eich dweud ar gynlluniau i ddatblygu Glanfa'r IweryddGlanfa'r Iwerydd, Butetown, Ymgynghoriad CaerdyddDatblygu Cymunedol
Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu creu un o gyrchfannau ymwelwyr dinas gorau’r Deyrnas Gyfunol yng Nglanfa'r Iwerydd, Butetown, Caerdydd, lle i fyw, gweithio, chwarae, ymlacio a chael hwyl yno. Y nod yw cysylltu Bae Caerdydd â'r ddinas yn well a thyfu'r economi drwy wneud gwell defnydd o'r tir ac mae angen eich help arnom i lunio'r datblygiad. 

Mae'r uwchgynllun yn cynnig creu sgwâr cyhoeddus newydd, arena newydd, maes parcio aml-lawr ac ailddatblygu Canolfan Red Dragon i greu canolfan fanwerthu a hamdden, swyddfeydd newydd, dau westy newydd a 1,100 o gartrefi newydd. Caiff hyn ei gefnogi gan gysylltiadau trafnidiaeth estynedig i'r Ddinas a Llaneirwg a chanolfan drafnidiaeth newydd yn y Bae.

Hoffem gael eich barn ar y cynigion hyn
07/06/202126/07/2021
Cynllun Datblygu Lleol 2021 - 2036Cynllun Datblygu Lleol 2021 - 2036Datblygu Cymunedol
Bydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd yn helpu i siapio Caerdydd am y 15 mlynedd nesaf hyd at 2036, gan sicrhau bod y datblygiad cywir yn digwydd yn y lle cywir ar yr adeg gywir, gan ddod â buddion i gymunedau a'r economi a nodi pa ardaloedd y mae angen eu diogelu.

Cynlluniwyd yr arolwg i gael eich sylwadau a gwneud i bobl ddechrau ystyried y cydbwyseddau y bydd rhaid i'r cynllun eu hystyried er mwyn creu trafodaeth a dealltwriaeth yn hytrach nag atebion cywir neu anghywir.
28/05/202123/07/2021
Panel Dinasyddion CaerdyddGwnewch gais ar-lein i fod yn aelod o Banel Dinasyddion CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau.
06/10/201701/08/2021

​​

Ymgynghoriadau i ddod

I ddwed eich dweud ar materion sydd yn effeithio ar breswylwyr Caerdydd gallwch hefyd ymuno a Phanel Dinasyddion Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Ymgynghoriadau parhausYmgynghoriadau Trafnidiaeth​​​​​​​​