Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Yr Arglwydd Faer > Elusen ddewis yr Arglwydd Faer

Elusenau ddewis yr Arglwydd Faer

Yr elusennau y mae Arglwydd Faer Caerdydd wedi dewis eu cefnogi yn 2019/20 yw Cymorth i Fenywod yng Nghymru a Bawso.​

Dros y flwyddyn nesaf mae’r Arglwydd Faer wedi addo helpu Cymorth i Fenywod yng Nghymru a Bawso i godi eu proffil, yn ogystal â chodi arian drwy gynnal digwyddiadau arbennig a digwyddiadau pwysig yng nghalendr blynyddol yr elusennau. 

Byddwn yn ddiolchgar iawn o dderbyn rhoddion. 

Os hoffech drefnu digwyddiad i godi arian at Elusen yr Arglwydd Faer

Ffoniwch: 029 20871543 E-bostiwch: swyddfabrotocol@caerdydd.gov.uk
 

Cymorth i Fenywod yng Nghymru​

Cymorth i Fenywod yng Nghymru​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​ yw’r elusen yng Nghymru sy’n cefnogi rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau arbenigol lleol sy’n helpu ac yn cefnogi menywod, plant a theuluoedd y mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol wedi effeithio arnynt.

Bydd 1 fenyw ym mhob 3, ac 1 plentyn ym mhob 5 yng Nghaerdydd yn dioddef o gamdriniaeth a thrais ar ryw adeg.

Drwy gefnogi Cymorth i Fenywod yng Nghymru yn ystod yr apêl hon, byddwch yn helpu i gefnogi gwaith hanfodol gwasanaethau aelodau lleol Cymorth i Fenywod yng Nghymru (Cymorth i Fenywod Caerdydd a Cymru Ddiogelach) sy’n achub ac yn newid bywydau.

Mae’r gwasanaethau hyn yn sicrhau bod unrhyw un yr effeithir arnynt gan yr hyn a ganlyn yn cael cymorth ymarferol, eiriolaeth, cwnsela, cefnogaeth mewn argyfwng a chefnogaeth tymor hirach:

  • ​Trais rhywiol ac ecsbloetio,
  • Ymddygiad rheoli cymhellol,
  • Priodas dan orfod,
  • Camfanteisio'n rhywiol,
  • Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod,
  • Stelcio neu aflonyddu.

Drwy gefnogi Cymorth i Fenywod yng Nghymru byddwch hefyd yn helpu i gefnogi llinell gymorth yr elusen yn uniongyrchol ac yn gweithio gyda gwasanaethau lleol i helpu i atal camdriniaeth yng nghymunedau Caerdydd.

02902 541 551
info@welshwomensaid.org.uk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Anfonwch sieciau, os gwelwch yn dda, yn daladwy i ‘Elusen Arglwydd Faer Cyngor Caerdydd’ i:

Y Swyddfa Brotocol
Y Plasty
Richmond Road
Caerdydd 
CF24 3UN

Bawso

Mae Bawso​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​ yn sefydliad Cymru gyfan sy’n cynnig gwasanaethau arbenigol i bobl o gefndiroedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n ffoi rhag neu sydd wedi’u heffeithio gan:

  • Gamdriniaeth Domestig gan gynnwys ffurfiau eraill o Drais yn Erbyn Merched
  • Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, 
  • Priodas dan Orfod
  • Trais ar Sail Anrhydedd a masnachu pobl. 

O’r cychwyn cyntaf, mae Bawso hefyd wedi helpu ffoaduriaid unigol a theuluoedd sydd wedi ffoi rhag trais a chamdriniaeth ac sydd wedi symud i fyw heb niwed yng Nghymru.


Wedi ei sefydlu yn 1995, mae Bawso yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ar hyn o    bryd drwy 23 o brojectau i fwy na 6,000 o bobl. Mae Bawso yn cynnig cymorth sy’n sensitif yn ddiwylliannol, yn ogystal ag eiriolaeth, sy’n galluogi defnyddwyr gwasanaeth i oresgyn y rhwystrau sydd o’u blaenau a chael mynediad at y gwasanaethau, yr hawliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt ac y mae ganddynt yr hawl iddynt.

02920644633
0800 7318147
info@bawso.org.uk​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​​​​​​​​​​
English