Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Newidiadau i wasanaethau

Gweld y wybodaeth ar y dudalen hon mewn fformatau hygyrch eraill​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .
Yn unol â’r cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ac Iechyd y Cyhoedd ar Goronafeirws (COVID-19), mae Cyngor Caerdydd wedi dechrau cyflwyno newidiadau i'w wasanaethau i gadw aelodau'r cyhoedd mor ddiogel â phosibl. 
​​
B
ydd y ffocws ar sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i gael eu darparu a'r gwasanaethau hynny y mae ein dinasyddion mwyaf agored i niwed yn dibynnu arnynt. 

Felly, mae’n bosibl y byddwch yn profi oedi wrth geisio cael mynediad at wasanaethau penodol ar hyn o bryd.


Dychwelyd yn ddiogel i ysgolion Caerdydd

Rydym wedi llunio rhai Cwestiynau Cyffredin i rieni a disgyblion ar gyfer dychwelyd i ysgolion o 29 Mehefin.


 

I weld sut rydym yn cefnogi ysgolion i ailagor darllenwch yr erthygl lawn ar wefan Newyddion Caerdydd.​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

Rydym yn cyflwyno cynllun traffig ysgolion newydd i helpu i gynnal pellter cymdeithasol pan fydd ysgolion yn ailagor. Gweld gwybodaeth am Gau Ffyrdd Strydoedd Ysgol COVID-19.​​​


 

Mae tudalen Cwestiynau Cyffredin​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  ar wefan Llywodraeth Cymru, a fydd yn rhoi atebion i gwestiynau cyffredin.

Darllenwch ragor o wybodaeth am ysgolion yn ailddechrau ar wefan Llywodraeth Cymru.​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 


Gofal i blant Gweithwyr Allweddol

Ceisiadau am ofal plant gweithwyr allweddol ar gau ers 12 hanner nos ar ddydd Gwener 17 Mehefin 2020.

Nid oes cynlluniau i Gyngor Caerdydd gynnig gofal plant i blant gweithwyr allweddol sydd o oedran ysgol yn ystod gwyliau’r haf.


 

Gellir cael gwybodaeth am ddarparwyr preifat, gwirfoddol ac annibynnol sydd ar agor ac sy'n cynnig gofal plant drwy wefan FIS Cymru​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​ neu wefan Dewis Cymru​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​ neu drwy gysylltu â CFAS ar 03000 133 133.​
Darpariaeth cyn-ysgol

Mae yna nifer o leliadau preifat, annibynnol a gwirfoddol sydd yn dal i weithredu ac sydd â llefydd ar gael i blant o oed cyn-ysgol.


 
Dylai gweithwyr allweddol o feysydd iechyd, gofal cymdeithasol neu’r gwasanaethau brys nad sydd ag unrhyw ddewis arall ar gyfer gofal plant gysylltu â Phorth y Teulu ar 03000 133 133 neu
CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk
Atgoffir rhieni neu ofalwyr sydd yn defnyddio’r ddarpariaeth i lynu wrth ymbellhau cymdeithasol wrth ollwng neu gasglu eu plant. Gofynnwn eich bod yn cadw pellter o ddwy fetr rhyngoch â’r staff ac aelodau eraill y cyhoedd.​


Prydau Ysgol Am DdimMae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd taliadau yn parhau drwy gydol gwyliau’r haf tan 31 Awst a bydd yn cynnwys y disgyblion hynny ym Mlwyddyn 11 - 13, y byddai eu hawl fel arfer yn dod i ben ar ddiwedd tymor yr haf. 

Caiff rhieni a gofalwyr plant sy'n derbyn Prydau Ysgol am Ddim ar hyn o bryd daleb y gellir ei lawrlwytho gwerth £40 er budd eu plentyn / plant cymwys, a gellir ei wario yn un o'r archfarchnadoedd canlynol:

 • Tesco 
 • Asda 
 • Sainsbury's 
 • Morrisons 
 • Marks and Spencer 
 • Waitrose


Bydd teuluoedd cymwys yn derbyn llythyr gyda manylion y daleb yn uniongyrchol gan y Cyngor o fewn yr ychydig ddyddiau nesaf. Gweld copi o’r llythyr​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​​​​​​​

I wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim, ebostiwch Prydauysgolamddim@caerdydd.gov.uk​. ​​

Mae Cyngor Caerdydd wedi datblygu trefniadau newydd fydd yn gwneud taliadau BACS gan ddefnyddio Parent Pay, system talu ar-lein sydd eisoes yn cael ei defnyddio gan 91 o ysgolion Caerdydd.  

​Bydd teuluoedd â phlant sy’n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim nawr yn gallu prynu bwyd gan ddefnyddio arian a gaiff ei roi’n uniongyrchol yn eu cyfrif banc.

Bydd hyn yn rhoi rhagor o hyblygrwydd i rieni o ran ble y gallant siopa a bydd y cynllun talebau a ddarperir ar hyn o bryd yn parhau i gael ei gynnal ar y cyd â’r trefniadau newydd.

Bydd rhieni neu ofalwyr â phlant sy’n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim yn cael llythyr fydd yn rhoi gwybodaeth iddynt ar sut i dderbyn y taliad fesul pythefnos.

Ar gyfer y rheiny nad ydynt yn defnyddio ParentPay eto, bydd canllaw cam wrth gam ar sut i gofrestru yn ogystal â manylion cyswllt os bydd angen rhagor o gymorth arnynt.


Gwneud cais am le mewn ysgol

Am help a chyngor ar dderbyn i ysgolion, gan gynnwys cyflwyno cais hwyr, ewch i’r system ar-lein Derbyn i Ysgolion​​​​ ​neu e-bostiwch derbyniysgolion@caerdydd.gov.uk


Apeliadau

Mae ein tîm apeliadau’n parhau i broses apeliadau derbyn lleoedd ysgol. Os hoffech apelio, anfonwch y ffurflen gais wedi’i chwblhau i apeliadauysgolion@caerdydd.gov.uk​​

Bydd siopwyr, gweithwyr a thrigolion sy'n ymweld â chanol dinas Caerdydd o ddydd Llun 22 Mehefin, yn cael eu cyfarch gan fannau croeso wedi'u staffio, systemau cerdded diogel a rhai ffyrdd ar gau wrth i'r cyfyngiadau symud ddechrau cael eu codi.

Gweithredodd Cyngor Caerdydd ei gynllun i gadw pobl yn ddiogel ac i helpu busnesau i ailagor, gan gynnwys:

 • Sefydlu mannau croeso a gwybodaeth wedi'u staffio
 • Creu system gerdded wedi'i harwyddo'n glir - sy'n hygyrch i bawb
 • Sefydlu mannau ciwio y tu allan i siopau
 • Gadael mannau mainc sydd ar gael lle gall pobl stopio i gael seibiant
 • Cau Stryd y Castell a Lôn y Felin i draffig
 • Cymorth a chyngor i bobl ag anableddau gan gynnwys gwasanaeth casglu bygi modur. 

Darllenwch fwy am gynlluniau'r Cyngor ar gyfer canol y ddinas​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​ wrth i gyfyngiadau gael eu codi.

Mae gan wefan Croeso Caerdydd​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd fwy o gyngor a gwybodaeth i drigolion ac ymwelwyr. 
Os ydych yn cael trafferth talu’ch treth gyngor am eich bod ar incwm isel neu is, gallwch o bosib gael Gostyngiad y Dreth Gyngor. ​

Dysgwch ragor a gwnewch gais am ostyngiad​.

Os ydych eisoes yn cael Gostyngiad y Dreth Gyngor gallwch roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau.​

Os oes gennych bryderon am eich taliadau treth gyngor cysylltwch â thîm y Dreth Gyngor ar ein ffurflen gyswllt ar-lein​ neu drwy e-bostio’r swyddfa yn trethgyngor@caerdydd.gov.uk

Oherwydd y pandemig COVID-19 rydym yn cael nifer fawr o ymholiadau. Byddwch yn amyneddgar, byddwn yn cysylltu’n ôl gynted ag y gallwn. Mae’n ddrwg gennym os yw hyn yn anghyfleus.​

Ardaloedd chwaraeMae gwaith wedi dechrau i sicrhau bod ardaloedd chwarae plant a chyfarpar ffitrwydd awyr agored ym Mharciau Caerdydd yn ddiogel i'w defnyddio, yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bodd modd iddyn nhw bellach ailagor i'r cyhoedd.​

Mwy o wybodaeth am ail-agor meysydd chwarae i blant yng Nghaerdydd ​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newyddLlyn Parc y RhathBydd system unffordd dros dro ar gyfer cerddwyr o amgylch Llyn Parc y Rhath yn aros yn ei lle saith diwrnod yr wythnos hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Bydd traffig dwyffordd yn cael ei gynnal ar Wild Gardens Road, Lake Road East a Lake Road West, rhwng y Gerddi Gwyllt a'r promenâd. Yma, bydd yr holl leoedd parcio i ymwelwyr yn cael eu tynnu, yn agosaf at y Llyn, a fydd yn creu lle ychwanegol i feicwyr a loncwyr.


Pont y Gored Ddu 

Mae Pont y Gored Ddu dros Afon Taf ar gau.

Mae nifer cyfyngedig o hybiau yn cynnig gwasanaethau hanfodol a chymorth i breswylwyr

Gwybodaeth ar y wasanaethau ar gael yn yr hybiau

LlyfrgelloeddMae disgwyl nawr i lyfrau adnewyddu yn awtomatig ac mae unrhyw ‘gadw llyfrau’ wedi ei atal, nid oes dirwyon yn cael eu codi am ddychwelyd yn hwyr felly peidiwch â theithio i geisio dychwelyd llyfrau neu unrhyw eitemau stoc eraill.

Gallwch gael gafael ar e-lyfrau, llyfrau llafar a chylchgronau drwy gyfrwng ein llyfrgell ar-lein​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​.

Gallwch hefyd ddefnyddio ein Gwasanaeth Llyfrgell Clicio a Chasglu​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i archebu detholiad o lyfrau gan un o’r hybiau eraill sydd ar gael ar hyn o bryd.

Rydym wedi creu Gweithgareddau’r Cloi Mawr​ gan gynnwys fideos, taflenni gweithgareddau, a chwisiau i chi eu mwynhau gartref tra bod yr Hybiau a’r Llyfrgelloedd ar gau.

Mae rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Caerdydd dal ar agor i'w ddefnyddio gan y cyhoedd. Bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu a gall newid os nodir ardaloedd lle mae grwpiau o bobl yn ymgasglu ac yn mynd ati i anwybyddu mesurau a nodwyd gan y Llywodraeth.

Gofynnwn i bob aelod o'r cyhoedd ddilyn y gofynion o ran ymbellhau cymdeithasol a defnyddio eu llwybrau lleol yn hytrach na theithio i gefn gwlad yn ddiangen. Mae llawer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau yn croesi tir preifat, ffermydd ac mewn rhai achosion maent yn agos i gartrefi preifat. Cadwch at y llwybrau, cadwch eich pellter oddi wrth dirfeddianwyr a pharhewch i ddilyn y cyfyngiadau a'r mesurau sydd yn eu lle i'ch diogelu chi ac eraill.

Caiff pob hysbysiad cau llwybr ei gyhoeddi ar-lein a bydd hysbysiadau'n cael eu dangos ar y safle dan Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ceir canllawiau penodol ar y Rheoliadau Coronafeirws mewn perthynas â llwybrau tramwy a thir mynediad, ynghyd â rhestr canoledig o ddolenni i gaeadau Awdurdodau unigol yn y dolenni canlynol​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Hysbysiad cau llwybr cerddedGofyniad i gau er mwyn lleihau'r risg o gyswllt cyhoeddus a lledaenu’r Coronafeirws.

Yr Eglwys Newydd Llwybr Cerdded Cyhoeddus Rhif 78 Rhiwbina Hill at Lôn Ysgubor (547kb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​​. O 31 Mawrth, 2020 tan ddiwedd cyfnod argyfwng COVID-19.

Yn sgil y cyngor a roddwyd gan y Llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau nifer o leoliadau i'r cyhoedd yn gyfan gwbl:

 • Y Theatr Newydd
 • Neuadd Dewi Sant
 • Castell Caerdydd
 • Amgueddfa Caerdydd 
 • Y Plasty
 • Canolfan Rafftio Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd 
 • Canolfan Hamdden Trem y Môr
 • Yr Ysgol Farchogaeth
 • Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd
 • Canolfan Gymunedol Treganna 
 • Canolfan Addysg Parc Bute 
 • Tŷ Gwydr Parc y Rhath
 • Y safle Motocross
 • Neuadd Llanofer a’r Ganolfan Gelfyddydau
 • Canolfan Dysgu i Oedolion Severn Road
 • Ynys Echni.


Mae Neuadd y Ddinas a Neuadd y Sir ar gau fel lleoliadau ar gyfer hurio preifat a digwyddiadau preifat.

Bydd digwyddiadau y bwriedir eu cynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn yn parhau i gael eu hadolygu a bydd penderfyniadau ynghylch a ydynt yn mynd rhagddynt yn cael eu gwneud ar sail y cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ar yr adeg honno.

Cofrestriadau genedigaethau newydd

Yn sgil canllawiau Llywodraeth Cymru, rydym wedi dechrau ar ein proses adfer ar gyfer cofrestru genedigaethau. Mae gennym dros 1,750 o enedigaethau heb eu cwblhau a byddwn yn rhoi blaenoriaeth i weithio ein ffordd trwy’r rhestr hon yn nhrefn dyddiad. ​

Os oes gennych apwyntiad eisoes, bydd ein Cofrestrwyr yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.

Rhagor a wybodaeth am gofrestri genedigaethau ar wefan Cofrestri Caerdydd​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​


Priodasau

Gall hyd at 10 o westeion bellach fynychu priodasau a phartneriaethau sifil a gynhelir yn yr ystafell seremonïau fach yn y Swyddfa Gofrestru, ond rhaid dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru/Iechyd Cyhoeddus Cymru a rheolau ymbellhau cymdeithasol bob amser.​  

Nid oes modd cynnal seremonïau mewn safleoedd cymeradwy fel gwestai o hyd. Bydd angen llacio rhagor o gyfyngiadau symud cyn i’r rheiny ddigwydd eto, ac mae’r safleoedd yn disgwyl canllawiau penodol ar gyfer Cymru gan Lywodraeth Cymru a'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol. 

Gellir cynnal seremonïau mewn lleoliadau crefyddol fel eglwysi, capeli a themlau erbyn hyn hefyd, ond unwaith eto rhaid cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru/Iechyd Cyhoeddus Cymru a rheolau ymbellhau cymdeithasol. 

Mae brecwastau priodas yn dal i gael eu gwahardd o dan y rheolau ymbellhau cymdeithasol presennol.​ 

Os oes gennych drefniadau ar y gweill gyda ni a hoffech drafod eich opsiynau, cysylltwch â ni ar 029 2087 1680/4 neu seremoniau@caerdydd.gov.uk ​


 


 


 

Angladdau

Rydym wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n mynychu angladdau. Caiff uchafswm o ddeg aelod o’r teulu agos fynychu angladdau ac amlosgiadau sy'n digwydd yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig a mynwentydd y ddinas.

Mae'r ffi safonol o £50 ar gyfer gweddarllediadau byw o angladdau wedi cael eu hepgor.

Mae ardal y dderbynfa yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig bellach ar gau i'r cyhoedd. Gellir ymdrin ag ymholiadau ar-lein o hyd ar wefan Profedigaeth Caerdydd​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​, drwy e-bostio thornhillreception@cardiff.gov.uk​​ neu drwy ffonio 029 2054 4820.

Bydd pedair mynwent yng Nghaerdydd yn ail-agor i aelodau'r cyhoedd o ddydd Sadwrn 25 Ebrill. Bydd timau ar gael i sicrhau bod y broses o ymbellhau cymdeithasol yn cael ei chynnal ac na chaiff y gofodau eu defnyddio'n amhriodol yn ystod argyfwng COVID-19.

Mae'r Cyngor yn galw ar y cyhoedd i ymweld â'r mynwentydd os ydynt yn ymweld â bedd neu ar gyfer angladd yn unig. ​ 


Bydd mynediad cyfyngedig i Fynwent ac Amlosgfa Draenen Pen-y-graig. Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru bydd yr Amlosgfa ei hun ar gau i’r cyhoedd ehangach, ac eithrio i uchafswm o 10 aelod teulu agos yn mynychu angladdau a chladdedigaethau.

Ni chaniateir mynediad i’r cyhoedd i ardaloedd eraill y safle, megis y gerddi, y cofebion, neu’r Llyfr Coffa.

Ein blaenoriaeth yw cadw tenantiaid a staff yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd iawn hwn ac mae hyn yn golygu ein bod wedi gorfod gwneud rhai newidiadau i wasan​aethau. Mae'r newidiadau rydym wedi'u gwneud yn cydymffurfio â chanllawiau Iechyd y Cyhoedd a Llywodraeth Cymru.

Gweler y Llythyr at Denantiaid oddi wrth Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol (450kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​


AtgyweiriadauMae’r gwasanaeth atgyweirio yn gweithredu fel arfer erbyn hyn​.Taliadau Rhent 

Dylai tenantiaid sy'n cael anawsterau gyda thaliadau rhent ar yr adeg anodd hon gysylltu i drafod hyn.  Peidiwch â phoeni, gallwn eich helpu i ddod o hyd i ateb.Materion yn ymwneud â Thenantiaeth ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Dim ond mewn achosion o frys mawr y bydd ymweliadau cartref yn digwydd. Bydd materion yn cael eu trin dros y ffôn cyn belled ag y bo modd.Glanhau Ardaloedd Cymunedol Fflatiau

Mae’r gwaith rheolaidd o lanhau fflatiau tyrau isel wedi cael ei atal a gallai casgliadau gwastraff swmpus gael eu hoedi.Cynnwys Tenantiaid

Mae pob cyfarfod sydd wedi ei drefnu gan y Cyngor wedi ei atal. Argymhellwn yn gryf y dylai pob grŵp atal eu cyfarfodydd.Symud Cartref

Ni fydd rhagor o gyfnewidiadau yn cael eu gwneud ar hyn o bryd a dim ond trosglwyddiadau brys a fydd yn digwydd.Digartrefedd

Byddwn yn dal i weithio ar ein heiddo gwag ac yn helpu pobl ddigartref i symud allan o lety dros dro a hosteli.
Newidiadau i Barcio a Theithio oherwydd COVID-19:
Parcio a Theithio y Dwyrain: Dydd Llun – Dydd Gwener yn unig. Dim gwasanaeth penwythnos. 
Parcio a Theithio’r Gorllewin: Llun - Gwener yn unig. Mynediad i 95B nawr drwy Glos Parc Morgannwg oddi ar Sloper Road.
Parcio a Theithio’r De: Dim gwasanaeth bws. Parcio a Cherdded o faes parcio Neuadd y Sir.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English