Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyllideb y Cyngor

​​​Mae Cyngor Caerdydd yn darparu ystod eang o wasanaethau hanfodol i'r ddinas.  Mae rhai o'r gwasanaethau hynny’n hawdd i'w gweld – goleuadau stryd, cynnal a chadw ffyrdd, casgliadau gwastraff ac ailgylchu, ysgolion a llyfrgelloedd.  Mae eraill yn llai gweladwy, megis darparu gofal a chymorth i bobl sy'n agored i niwed o bob oed.

Bob mis Chwefror, mae’r Cyngor yn pennu cyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddod sy’n nodi faint o arian y gallwn ni ei wario ar bob un o’r gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor.

Effaith Covid-19


Nid ydym yn deall effaith ariannol lawn argyfwng Covid-19 eto. Mae'n anodd rhagweld cwrs y pandemig a'i effaith ar wasanaethau ac ar gyllid y Cyngor dros y flwyddyn i ddod. 

Mae'n amlwg y bydd effaith uniongyrchol y pandemig yn cael ei theimlo ymhell i'r flwyddyn ariannol nesaf.  Mae'n amlwg hefyd y bydd canlyniadau anuniongyrchol yr argyfwng iechyd ac economaidd a achosir gan y pandemig yn cael eu teimlo am flynyddoedd i ddod. 

Adfer ac Adnewyddu: Blaenoriaethau ar gyfer 2021/22


Dros y misoedd nesaf, rhaid i'r Cyngor a'i bartneriaid barhau i ganolbwyntio ar reoli'r pandemig a gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw ein dinasyddion a'n cymunedau'n ddiogel.

Fodd bynnag, wrth i ni edrych tuag at y gwanwyn, ac at adferiad ac adnewyddu, rydym eisiau gwybod ar beth yn eich barn chi y dylen ni fod yn canolbwyntio arno, ac yn buddsoddi ynddo, wedi’r pandemig.   


Bydd yr ymgynghoriad yn mynd yn fyw ddydd Mercher 13 Ionawr 2021.

Dweud eich dweud


Rydym eisiau clywed eich barn ar ein blaenoriaethau ar gyfer 2021/22​.


Mae’r arolwg yn cau 10 Chwefror​.