Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Grant y Cyfamod Cymunedol

Buddsoddir £10m y flwyddyn yng Nghronfa’r Cyfamod i gefnogi cymuned y lluoedd arfog. 


 1. Sut i wneud cais: canllaw​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
 2. Gwybodaeth gefndirol​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Gwneud cais i Gronfa’r Cyfamod

Bellach mae amserlen a blaenoriaethau ariannu Ebrill 2016 i Mai 2017 wedi’u cytuno arnynt ac mae manylion arnynt isod. Bydd rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar flaenoriaethau Cronfa’r Cyfamod ar wefan Gov.uk. Bydd rheolau cymhwyso ac amserlenni gwahanol eleni o ran rhai o’r blaenoriaethau. Rhestrir y rhain isod. Mae’n bwysig darllen a deall y rhain, gan na fyddwn yn asesu ceisiadau anghymwys wrth benderfynu ar flaenoriaeth benodol.


Mae Grŵp Atgyfeirio’r Cyfamod wedi cytuno ar 4 blaenoriaeth i 2016-17:

 1. Porthol Cyn-filwyr
 2. Teuluoedd dan Straen
 3. Gwella’r broses o gyflawni’r cyfamod (i Awdurdodau Lleol)
 4. Integreiddio’r gymuned / darparu gwasanaethau lleol 


Caiff blaenoriaethau 2, 3 a 4 eu hadolygu ymhen dwy flynedd. Caiff amserlen 2017 i 2018 ei chyhoeddi ar ddechrau 2017 ond bydd yn debyg i amserlen 2016-17, a fanylir dan bob un o’r blaenoriaethau.


Mae rhagor o wybodaeth am bob un o’r blaenoriaethau, gan gynnwys pwy all wneud cais, sut i wneud cais, a phryd i wneud hynny, yn y ddogfen ‘Blaenoriaethau Cronfa’r Gyfamod 2016 i 2017’ ar wefan Gov.uk​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Pwy all gyflwyno cais?


Gall grwpiau gwirfoddoli, elusennol, cyrff cyhoeddus neu breifat oll wneud cais.

Rhagor o Wybodaeth


Hyn a hyn o arian sydd ar gael, felly ni allwn ond ag ariannu’r projectau gorau. Ganfod hon yn gronfa barhaus, bydd digon o gyfleoedd i wneud cais dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf os nad yw’r project yn barod eto.

Cysylltwch â Ni


Os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch covenant-grantteammailbox@mod.uk Os nad ydych yn siŵr p’un ai a allai’ch sefydliad neu’ch project gael ei ariannu, cysylltwch â’r arianwyr i ddechrau cyn llunio cais. 


 1. Sut i wneud cais am grant Cronfa'r Cyfamod ar wefan Gov.uk​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
 2. Cronfa'r Cyfamod: gwybodaeth gefndirol ar wefan Gov.uk​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Projectau a ariennir, neu a ariannwyd, gan Gynllun Grant y Cyfamod Cymunedol

Hyd yma, mae Caerdydd wedi cefnogi nifer o geisiadau llwyddiannus gwerth dros £400,000. Mae crynodeb o’r projectau llwyddiannus isod.


 • Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newyddcais rhanbarthol i ddatblygu rhaglen addysgol gyda chymunedau lleol ac i arddangos oriel ryngweithiol gynhwysfawr o gasgliadau’r Lluoedd Arfog. 
 • Cymru ar Faes y GadDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd - project gan Brifysgol CymruDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd i ddatblygu llwyfan i ddigideiddio enwau a hanes cofebau rhyfel lleol a sicrhau eu bod ar gael i genhedlaeth newydd drwy apps ffonau clyfar. Er ei fod yn edrych ar gynulleidfa genedlaethol yn y pen draw, mae'r peilot yn cael ei lansio yng Nghaerdydd, cartref y Gofeb Ryfel Genedlaethol ym Mharc Cathays.
 • Coming HomeDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd – Project gan y Grŵp Re-Live a Chapter i dreialu rhaglen theatr 12 mis, Dod Adref, i gyn-bersonél y lluoedd arfog a’u partneriaid sy’n cael trafferth dod yn sifiliaid eto. Nod y project yw galluogi’r rhai sydd newydd adael y lluoedd, neu sydd wedi ers tro byd, i ystyried y rhwystrau i ddod yn sifiliaid mewn amgylchedd grŵp cefnogol. Penllanw’r project fydd perfformiad gan gyn-filwyr a’u teuluoedd yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Chapter ym mis Mai 2016.
 • ‘Rhaglen Gwybodaeth, Dysgu a Mynediad’ – Project gan Amgueddfa Firing Line, Castell Caerdydd, i ddatblygu’r cynnwys ar y wefan i roi cipolwg pellach ar y casgliadau sydd yn yr amgueddfa. Cyflwynodd hefyd raglenni dysgu i ymwelwyr â’r amgueddfa drwy brofiad hanes llafar. I ddatblygu’r gynulleidfa, crëwyd swydd allgymorth i weithio gyda phobl ifanc anodd eu cyrraedd na fyddent fel arfer yn dod i gysylltiad â’r amgueddfa.

 

​​​​​​