Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Defnydd dros dro ac achlysurol

Cewch hyd i wybodaeth am hysbysiadau defnydd dros dro ac achlysurol.​​​

​​​Hysbysiadau defnydd dros dro

Gall gweithredwr gamblo ddefnyddio’r safle at ddibenion gamblo dros dro, pan nad oes trwydded ar waith. ​​​Ymhlith y safleoedd all fanteisio ar hyn mae gwestai, canolfannau arddangos, canolfannau cynadleddau a lleoliadau chwaraeon.

Mae'r hysbysiad yn caniatáu gamblo ar y safle am hyd at 21 diwrnod yn ystod unrhyw gyfnod o 12 mis.​​

Rhaid i’r hysbysiad gael ei gyflwyno i’r awdurdod trwyddedu o leiaf 3 mis ac 1 diwrnod cyn y diwrnod y bydd y digwyddiad gamblo’n cael ei gynnal, a rhaid copïo’r canlynol i mewn:

 • Y Comisiwn Gamblo
 • yr Heddlu
 • Comisiynwyr Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi; ac, os yn berthnasol
 • unrhyw awdurdod trwyddedu arall yn yr ardal lle mae’r eiddo.   Cyn gwneud cais dylech ddarllen y nodiadau canllaw ar Ddeddf Gamblo 2005.


  Ffurflen gais Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro


  Cwblhewch y ffurflen gais a’i dychwelyd i ni yn y post neu mewn person:


  Trwyddedu,
  Cyngor Caerdydd,
  Neuadd y Sir,
  Glanfa'r Iwerydd,
  Caerdydd,
  CF10 4UW​​


  Ffioedd a chostau trwyddedau gamblo (51kb PDF) 


  Gallwch dalu fel a ganlyn:


  • Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 0300 123 6696)
  • Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)
  • Gallwch hefyd dalu drwy BACS:
   Cod Didoli 52-21-06 ​
   Rhif y Cyfrif. 20408838
   Cyfeiriad: Natwest, 96 Heol-y-frenhines, Caerdydd, CF10 2GR​​​

   Rhowch wybod i ni am y cyfeirnod a’r dyddiad talu os ydych yn talu drwy BACS fel y gallwn ddod o hyd i’r taliad.


  Hysbysiadau defnydd achlysurol

  Gallwch ddefnyddio hysbysiad defnydd achlysurol os bydd betio’n digwydd am 8 diwrnod neu lai yn ystod y flwyddyn calendr ar y ‘trac’ ac nad oes trwydded betio trac ar waith.

  Dylai perchennog y lleoliad neu’n gweinyddwr digwyddiadau roi gwybod i awdurdod trwyddedu’r cyngor a’r heddlu.  Nid oes modd gwrthwynebu ac nid oes cyfyngiad amser ar roi hysbysiad – gallai gael ei roi ar ddiwrnod y digwyddiad. ​​​​


  Cyn gwneud cais dylech ddarllen y nodiadau canllaw ar Ddeddf Gamblo 2005.

  Ffurflen gais hysbysiad defnydd achlysurol

  Cwblhewch y ffurflen berthnasol a’i dychwelyd i ni yn y post neu mewn person:


  Trwyddedu
  Cyngor Caerdydd
  Neuadd y Ddinas
  Caerdydd
  CF10 3ND 

  Gallwch weld ein ffioedd a chostau trwyddedau gamblo

  Gallwch dalu fel a ganlyn:


  • Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 0300 123 6696)
  • Arian parod (mewn person yn unig, peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post)
  • Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)
  • Gallwch hefyd dalu drwy BACS:
   Cod Didoli 30-91-63
   Rhif y Cyfrif. 01467509
   Cyfeiriad: Natwest, 96 Heol-y-frenhines, Caerdydd, CF10 2GR​​

   Rhowch wybod i ni am y cyfeirnod a’r dyddiad talu os ydych yn talu drwy BACS fel y gallwn ddod o hyd i’r taliad.  Os hoffech ragor o help neu gyngor cysylltwch â ni.


  Cysylltu â ni

                     

  Gwasanaethau Rheoleiddiol a Rennir

  Ffôn: 0300 123 6696. Dilynwch yr opsiynau ar gyfer Trwyddedu Caerdydd.

  Trwyddedu Cyngor Caerdydd

  Ffôn: 029 2087 1651


  Mae’r llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 10am a 3pm. ​

   


  © 2022 Cyngor Caerdydd