Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau personol

​​​​Nid oes angen i chi gael trwydded bersonol i gael eich cyflogi mewn tafarn neu fusnes arall sy’n gwerthu alcohol, ond rhaid i safle sydd wedi’i drwyddedu i werthu alcohol gael Goruchwylydd Safle Dynodedig sydd â thrwydded bersonol. 


Er mwyn gwneud cais am Drwydded Bersonol, rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn a meddu ar gymhwyster trwyddedu perthnasol. 


Mae rhestr lawn o ddarparwyr cymwysterau trwydded bersonol ar gael ar GOV.UK ​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Bydd hefyd angen i chi gyflwyno ffurflen ddatgelu erlyniad troseddol sylfaenol.​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

 

Os ydych yn gwneud cais am drwydded bersonol, rhaid i chi ennill cymhwyster achrededig yn gyntaf. Nod y cymhwyster yw sicrhau bod deiliad trwydded yn ymwybodol o gyfraith trwyddedau a chyfrifoldebau cymdeithasol ehangach gwerthu alcohol.


Darllen rhestr o ddarparwyr cymwysterau trwydded bersonol​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Sut i wneud cais

Mae’r ffurflenni perthnasol a rhagor o wybodaeth ar gael yma:   

  Cwblhewch y ffurflen(ni) berthnasol a’i dychwelyd atom (yn y post neu mewn person):

   

  Trwyddedu
  Cyngor Caerdydd
  Neuadd y Ddinas
  Caerdydd
  CF10 3ND

   

  Oriau Agor

  Dydd Llun i dydd Gwener:       10:00am – 3pm


   

  Ffi trwydded bersonol yw £37.

   

  Y ffi ar gyfer diweddaru cyfeiriad neu gael trwydded newydd yw £10.50.

   


  Ffioedd  a chostau trwyddedau alcohol ac adloniant (49kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​.


  Gallwch dalu fel a ganlyn:


  Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 029 20871651)
  Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)
  Gallwch hefyd dalu drwy BACS:

  Cod didoli: 52-21-06
  Rhif cyfrif: 20408838​
  Cyfeiriad: Natwest, 96 Heol-y-frenhines, Caerdydd, CF10 2GR​​


  Rhowch wybod i ni am y cyfeirnod a’r dyddiad talu os ydych yn talu drwy BACS fel y gallwn ddod o hyd i’r taliad.

  Os nad oes gennych unrhyw gollfarnau, eich bod wedi’ch hyfforddi’n addas a’ch bod dros 18 oed, does dim rheswm pam na ddylech allu cael trwydded bersonol.

   


  Mae gan yr heddlu 14 diwrnod i wrthwynebu cais. Os na fydd yr heddlu’n gwrthwynebu a bod y cais yn bodloni’r holl feini prawf, caiff y drwydded ei dyfarnu.

  Unwaith i chi gael y drwydded, mae’n rhaid i chi roi gwybod i’r Awdurdod am unrhyw newidiadau i’ch cyfeiriad. Mae’n drosedd dan Ddeddf Trwyddedu 2003 i beidio â gwneud hynny.  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni 

                    

   


  029 2087 1651

  ​​​​​​