Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Trwyddedau > Trwyddedau adloniant ac alcohol > Hysbysiadau digwyddiadau dros dro

Hysbysiadau digwyddiadau dros dro

Os ydych yn trefnu digwyddiad dros dro a’ch bod am weini neu werthu alcohol, cynnig lluniaeth yn yr hwyrnos, neu gyflwyno adloniant wedi’i reoleiddio, bydd angen i chi gwblhau hysbysiad digwyddiad dros dro.


Rhaid cyflwyno hysbysiadau o leiaf ddeng diwrnod gwaith clir cyn y digwyddiad. Nid yw diwrnodau gwaith clir yn cynnwys y diwrnod y daw eich cais i law’r cyngor na dyddiad y digwyddiad. Mae’r cyfyngiadau canlynol yn berthnasol i hysbysiadau:

 

 • y cyfnod hiraf a ganiateir ar gyfer unrhyw ddigwyddiad yw 168 awr (saith diwrnod)
 • Ni chaniateir mwy na 15 Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro mewn unrhyw safle fesul blwyddyn galendr​
 • ni ddylai digwyddiadau bara mwy na 21 o ddiwrnodau mewn un safle
 • rhaid gadael o leiaf 24 awr rhwng Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro ar unrhyw safle
 • ni fydd mwy na 499 o bobl yn bresennol ar unrhyw adeg
 • gall deiliad trwydded bersonol wneud cais am hyd at 50 o Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro mewn unrhyw flwyddyn galendr (gan gynnwys 10 hwyr)
 • ni all deiliad trwydded arall wneud cais am fwy na 5 hysbysiad digwyddiad dros dro mewn unrhyw flwyddyn galendr (gan gynnwys 2 hwyr)

 

Rhaid i gopi o’r hysbysiad gael ei anfon i adran rheoli llygredd y cyngor ar Heddlu ar yr un diwrnod y byddwch yn anfon yr hysbysiad i’r adran drwyddedu.


Dylid nodi nad yw hysbysiad digwyddiad dros dro yn eithrio’r safle o unrhyw ofynion dan ddeddfwriaeth gynllunio​.

 


Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro Hwyr


Bwriedir i hysbysiadau hwyr gael eu defnyddio gan berchenogion safleoedd y mae’n rhaid iddynt, er enghraifft, newid y lleoliad ar fyr rybudd am resymau y tu allan i’w rheolaeth. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y dylid eu defnyddio.

 

Mae modd dyfarnu hysbysiadau digwyddiadau dros dro hwyr hyd at bum diwrnod gwaith (ond nid yn gynt na 9 diwrnod gwaith)  cyn i’r digwyddiad ddechrau.

 


Sut i wneud cais

 

Gwneud Cais Ar-lein

 


Cyfarwyddeb Gwasanaethau UE

Gweithdrefnau Cwyno a Chamau Unioni Eraill

 

 
 

Gwneud cais drwy’r post

 

Cwblhewch y ffurflen gais ac anfonwch gopi i bob un o'r canlynol (ffurflen yn unig, aiff unrhyw daliadau i Gyngor Caerdydd):

 

Trwyddedu
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Ddinas
Caerdydd
CF10 3ND

 

Prif Swyddog yr Heddlu yn BCU y Dwyrain
Swyddfa'r Heddlu Bae Caerdydd (Adran Drwyddedu)
James Street
Caerdydd
CF10 5EW

 

Rheolwr Gweithredol
Rheoli Llygredd
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Ddinas
Caerdydd
CF10 3ND 

Ffi hysbysiad digwyddiad dros dro yw £21.


Ffioedd a chostau trwyddedau alcohol ac adloniant (49kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​.


Gallwch dalu fel a ganlyn:


 • Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 029 20871651)
 • Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)
 • BACS:
  Cod Didoli 52-21-06 ​
  Rhif y Cyfrif. 20408838
  Cyfeiriad: Banc Lloyds CCC, 1 Heol-y-Frenhines, Caerdydd, CF10 2AF

  Rhowch wybod i ni am y cyfeirnod a’r dyddiad talu os ydych yn talu drwy BACS fel y gallwn ddod o hyd i’r taliad.

Unwaith y daw eich cais am hysbysiad digwyddiad dros dro i law, caiff pawb sy’n ei gael 3 diwrnod gwaith i’w wrthwynebu ar sail unrhyw un o’r pedwar amcan trwyddedu:

 


 • atal trosedd ac anrhefn
 • atal niwsans cyhoeddus
 • diogelwch y cyhoedd
 • amddiffyn plant rhag niwed


  Os nad oes gwrthwynebiad, gall y digwyddiad gael ei gynnal fel y bwriadwyd.


  Os oes gwrthwynebiad, byddwn yn trefnu gwrandawiad i ystyried y dystiolaeth a gallwn benderfynu na fydd modd cynnal eich digwyddiad. Os oes gwrthwynebiad i hysbysiad digwyddiad dros dro a gyflwynwyd yn hwyr, ni fydd modd cynnal y digwyddiad.  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth,cysylltwch â ni

              


  029 2087 1651

  ​​​​​
  English