Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyfleoedd presennol

Bydd Cyngor Caerdydd yn gwahodd tendrau pan fydd gwerth nwyddau, gwasanaeth neu waith dros £25,000. Pan fydd y gwerth dros £189,330 ar gyfer nwyddau a gwasanaethau, a thros £4,733,252​ ar gyfer gwaith, bydd y cyngor yn dilyn Cyfarwyddebau Caffael Cyhoeddus yr UE.

 

Mae holl gyfleoedd tendro y cyngor i’w gweld ar ein Porth Caffael​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Bydd rhaid i chi gofrestru cyn gallwch ddefnyddio’r porth.

 

Gellir gweld tendrau sy’n uwch na throthwy UE ar wefan OJEU (Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ac ar GwerthuiGymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Calendr Contract a Fframwaith 

Mae Cyngor Caerdydd wedi creu Adnewyddiadau​ Contractau Hydref 2020 (445kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​ sy’n cynnwys rhestr o gontractau a fframweithiau presennol y Cyngor, yn cynnwys cytundebau fframwaith a sefydlwyd gan ​ Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC)​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​.

 

Nod y rhestr yw rhoi syniad i ddarpar gyflenwyr a chontractwyr o’r amrywiaeth o nwyddau, gwasanaethau a gwaith y mae’r Cyngor yn eu prynu.

 

Bydd y wybodaeth am bob contract yn cynnwys: 

  • Categorïau Contract – Pan fo cyflenwyr yn cofrestru ar Proactis gallant ddewis categorïau sy’n berthnasol i’r nwyddau/gwasanaethau/gwaith y maen nhw’n eu cyflenwi er mwyn derbyn hysbysiadau am gyfleoedd sy’n codi.
  • Diwrnod dirwyn i ben – y dyddiad y daw’r contract neu’r fframwaith i ben.
  • Estyniad – yn dangos a oes cyfle i ymestyn hyd y contract neu fframwaith presennol. Bydd hyn yn adlewyrchu’r hyn a ysgrifennwyd yn yr amodau pan grëwyd y contract. 
  • Rheolwr Contractau – y person sy’n gyfrifol am reoli’r contract neu’r fframwaith drwy gydol ei oes. Os hoffech drafod y contract neu godi unrhyw gwestiynau gallwch ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a ddarperir.
  • Gwerthwyr – rhestr o werthwyr llwyddiannus ar gyfer pob contract neu fframwaith. Mae’r Cyngor yn annog cyflenwyr, yn enwedig Busnesau Bach a Chanolig neu Ficro Fusnesau a sefydliadau’r Trydydd Sector, i gysylltu â gwerthwyr llwyddiannus i weld a oes cyfleoedd is-gontractio/ ail neu drydedd haen ar gael.

 

 

Diben y rhestr yw dangos contractau a fframweithiau cyfredol y Cyngor. Nid yw hyn yn gyfystyr â gwarant y bydd yr un nwyddau, gwasanaethau neu weithiau yn cael eu rhoi ar dendr eto ar ôl i’r contract ddirwyn i ben.

 

Os bydd contractau o’r fath yn cael eu rhoi ar dendr mae’n debygol y bydd y cyfleoedd yn cael eu hysbysebu rhwng 12 a 6 mis cyn y dyddiad dirwyn i ben.

 

Dylai darpar gyflenwyr gysylltu â’r Cyngor hyd at 6 mis cyn diwedd contract os oes ganddynt ddiddordeb mewn clywed am gyfleoedd posibl a allai godi yn y dyfodol. Mae’r calendr hwn wedi ei gynllunio i helpu cyflenwyr i gynllunio o flaen llaw ac achub ar bob cyfle. 

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth


 

 

​​​​​