Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Canllaw i fusnesau ar y gwaharddiad ar smygu

Mae smygu’n anghyfreithlon mewn mannau cyhoeddus a gweithleoedd os ydynt wedi’u hamgáu’n llwyr neu’n sylweddol.


Mae’r gyfraith hon yn berthnasol i’r canlynol:


  • y rhan fwyaf o safleoedd cyhoeddus,
  • gweithleoedd a cherbydau gwaith
  • staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr.


Mae methu â chydymffurfio â’r gyfraith yn drosedd – mae tair trosedd benodol:


  • methu ag arddangos arwyddion dim ysmygu yn y lleoliadau perthnasol (cosb benodedig o £200, neu ddirwy o £1000 o gael eich erlyn yn llwyddiannus)
  • smygu mewn man di-fwg (cosb benodedig o £50, dirwy o hyd at £200 o gael eich erlyn yn llwyddiannus)
  • peidio ag atal ysmygu mewn man di-fwg (dirwy o hyd at £2500 o gael eich erlyn yn llwyddiannus)


Bydd yn drosedd hefyd i rwystro swyddog sydd wedi’i awdurdodi gan yr awdurdod lleol i orfodi’r ddeddfwriaeth rhag cyflawni ei ddyletswyddau, neu i beidio â chynorthwyo’r swyddog i gyflawni ei ddyletswyddau heb reswm digonol (dirwy o hyd at £1000 o gael eich erlyn yn llwyddiannus).


Rydym yn gorfodi’r cyfreithiau hyn ac yn cynnig cymorth i fusnesau o ran cydymffurfio â hwy.


Smygu mewn cerbydau


Mae’r gwaharddiad ar smygu mewn mannau cyhoeddus hefyd yn gymwys i unrhyw gerbyd a ddefnyddir at ddibenion gwaith.Trafnidiaeth gyhoeddus


Rhaid i unrhyw gerbyd a ddefnyddir i gludo’r cyhoedd fod yn ddi-fwg ar bob adeg – yn cynnwys tacsis. Mae hyn yn rhoi sicrwydd i’r cyhoedd fod pob dull o drafnidiaeth gyhoeddus yn ddi-fwg.


Cerbydau gwaith


Mae’n ofynnol i gerbydau a ddefnyddir fel gweithle gan fwy nag un person (p’un a ydynt yn y cerbyd ar yr un pryd) fod yn ddi-fwg ar bob adeg. Mae hyn yn gymwys i unrhyw gerbyd a ddefnyddir ar gyfer gwaith, ni waeth p’un ai’n gerbyd nwyddau trwm, fan cyflenwi neu gerbyd ffermio. Mae hyn yn diogelu gweithwyr sifftiau a gweithwyr eraill sy’n defnyddio’r un cerbyd rhag risgiau mwg ail-law i iechyd.


Mae dim ond yn ofynnol i gerbydau sydd wedi’u hamgáu fod yn ddi-fwg. Er enghraifft, mae hyn yn golygu mai dim ond pan fydd to’r car yn ei le y byddai’n ofynnol i gar to clwt a ddefnyddir ar gyfer gwaith neu drafnidiaeth gyhoeddus fod yn ddi-fwg.


Caniateir smygu mewn cerbydau a ddefnyddir gan ddim ond un gyrrwr ac nas defnyddir fel gweithle gan unrhyw un arall, naill ai fel gyrrwr neu deithiwr.


Mae’n ofynnol i weithredwyr cerbydau di-fwg arddangos arwyddion dim smygu sy’n cydymffurfio â’r gofynion a nodwyd yn y rheoliadau. Yn unol â’r gofynion hyn bydd yr arwyddion o’r un fath ac o’r un maint â’r arwyddion dim smygu sydd eisoes yn cael eu defnyddio ar sawl math o drafnidiaeth gyhoeddus megis bysus, bysus moethus a threnau.


Mae dyletswydd ar weithredwr, gyrrwr neu unrhyw berson ar gerbyd di-fwg sy’n gyfrifol am gadw’r drefn gyhoeddus neu ddiogelwch i atal smygu.


Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gyfraith ar smygu yng Nghymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar wefan Llywodraeth Cymru.


Am ragor o wybodaeth a chanllawiau ar y gyfraith smygu, cysylltwch â ni.029 2087 1161