Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

COVID-19 Cymorth i Fusnesau

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae amrywiaeth o gymorth ariannol ar gael i fusnesau sydd wedi dioddef oherwydd pandemig COVID-19.​
Gellir cael gwybodaeth fanwl ar wefan Busnes Cymru​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd 

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu'r grantiau canlynol:

 • Cronfa Cadernid Economaidd Ardrethi Annomestig Ardrethi Annomestig Ionawr 2022
 • Grant Dewisol Cronfa Cadernid Economaidd Ionawr 2022 (Trosiant o dan £85,000)
 • Grant Cronfa Cadernid Economaidd Ionawr 2022 (Trosiant dros £85,000)

 

Bydd ceisiadau ar gyfer Cronfa Cadernid Economaidd Ionawr 2022 Ardrethi Annomestig yn agor yr wythnos sy'n dechrau ar 10 Ionawr 2022.


Bydd ceisiadau am Grant Dewisol Ionawr 2022 y Gronfa Cadernid Economaidd (Trosiant o dan £85,000) a Grant Ionawr 2022 y Gronfa Cadernid Economaidd (Trosiant uwchben £85,000) yn agor yr wythnos sy'n dechrau ar 17 Ionawr 2022.

Bydd ceisiadau am Grantiau Dewisol y Gronfa Cadernid Economaidd ar gyfer Ionawr 2022 yn agor yn yr wythnos yn dechrau Ionawr 17.​Mae'r Gronfa Cadernid Economaidd Ardrethi Annomestig yn gynllun grant cymorth busnes sy'n gysylltiedig â'r system Ardrethi Annomestig yng Nghymru (busnesau sy'n gweithredu o fewn eiddo busnes).

Diben y cynllun grant yw cefnogi busnesau gyda'u llif arian uniongyrchol a'u helpu i oroesi canlyniadau economaidd cyfyngiadau ychwanegol sy'n angenrheidiol i reoli lledaeniad COVID-19, yn dechrau ar 26 Rhagfyr 2021.

Bydd y cynllun yn rhoi cymorth i fusnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden y mae'r cyfyngiadau'n effeithio'n uniongyrchol arnyn nhw. Bydd y grantiau hefyd yn cefnogi busnesau'r gadwyn gyflenwi a all ddangos effaith sylweddol o fwy na 40% o ostyngiad mewn trosiant i'w mentrau o ganlyniad i'r cyfyngiadau ychwanegol.

Bydd ceisiadau'n cael eu gwneud drwy wefan Cyngor Caerdydd.   Bydd rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar sut i wneud cais hefyd ar gael ar y wefan hon.

Cymhwysedd


Gwirio grant rydych yn gymwys i wneud cais amdano.

Grant​ Meini Prawf
Grant A: £2,000
 • Yn meddiannu adeilad ac yn atebol am ardrethi busnes
 • Busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden
 • Yn gymwys ar gyfer SBRR neu werth ardrethol o hyd at £12,000
 • Mae hyn hefyd yn berthnasol i dalwyr ardrethi sy'n gymwys i gael rhyddhad elusennol a rhyddhad i Glybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol yn gweithredu yn y sector lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden 
Grant B: £4,000
 • Yn meddiannu adeilad (gyda gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000) ac yn atebol am ardrethi busnes
 • Busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sy'n derbyn rhyddhad Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch
 • Mae hyn hefyd yn berthnasol i dalwyr ardrethi sy'n gymwys i gael rhyddhad elusennol a rhyddhad i Glybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol yn gweithredu yn y sector lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden 
Grant C: £6,000
 • Yn meddiannu adeilad (gyda gwerth ardrethol rhwng £51,001 a £500,000) ac yn atebol am ardrethi busnes​
 • Busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sy'n derbyn rhyddhad Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch

 Diben y gronfa hon yw cefnogi busnesau nad oes ganddynt eiddo neu nad ydynt yn gymwys i wneud cais am y Grant Ardrethi Annomestig. Ni allwch, ac ni ddylech, wneud cais am y grant hwn os ydych yn gymwys i wneud cais am grant Ardrethi Annomestig. Mae'r grant yn agored i fusnesau sydd â throsiant blynyddol o dan £85,000.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno'r Gronfa Cadernid Economaidd Ddewisol i Fusnesau i gefnogi busnesau (yn bennaf yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu nad yw'n hanfodol) gyda chymorth llif arian ac i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol a gyhoeddodd Prif Weinidog Cymru ar 22 Rhagfyr 2021 i reoli lledaeniad COVID-19. Bydd y grantiau hefyd yn cefnogi busnesau'r gadwyn gyflenwi a all ddangos effaith sylweddol o fwy na 40% o ostyngiad mewn trosiant i'w mentrau o ganlyniad i'r cyfyngiadau ychwanegol, ac sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'u refeniw gwerthiant drwy fusnesau y mae'r cyfyngiadau'n effeithio'n uniongyrchol arnynt.


Darllenwch y nodiadau canllaw (160kb PDF​)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar y cynllun cyn cyflwyno eich cais.


Cymhwysedd


Gwirio grant rydych yn gymwys i wneud cais amdano.

Grant​​ Meini Prawf
Grant A: £1000
 • Taliad i fusnesau lletygarwch, twristiaeth, manwerthu a busnesau'r gadwyn gyflenwi gysylltiedig nad ydynt yn cyflogi unrhyw un heblaw am y perchennog, ac nad oes ganddynt eiddo. Rhaid bod y cyfyngiadau cenedlaethol a roddwyd ar waith wedi effeithio'n uniongyrchol ar fusnes.
 • Gyrwyr tacsi trwyddedig.
 • Busnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthiant gan fusnesau y mae'r cyfyngiadau'n effeithio'n uniongyrchol arnynt. Nid yw'n ofynnol iddo gau ond mae'r cyfyngiadau a roddwyd ar waith wedi effeithio'n sylweddol ar drosiant. Mae effaith sylweddol yn golygu Gostyngiad o >40% ym mis Rhagfyr 2021 ac Ionawr 2022 o'i gymharu â Rhagfyr 2019 ac Ionawr 2020 (neu gyfnod dau fis tebyg os nad oedd y busnes yn masnachu ym mis Rhagfyr 2019 Ionawr 2020.)
Grant B: £2000
 • Lletygarwch, twristiaeth, manwerthu a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sy'n cyflogi staff drwy PAYE (yn ogystal â'r perchennog). Rhaid bod y cyfyngiadau cenedlaethol a roddwyd ar waith wedi effeithio'n uniongyrchol ar fusnesau.
 • Busnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthiant gan fusnesau y mae'r cyfyngiadau'n effeithio'n uniongyrchol arnynt. Nid yw'n ofynnol iddo gau ond mae'r cyfyngiadau a roddwyd ar waith wedi effeithio'n sylweddol ar drosiant. Mae effaith sylweddol yn golygu Gostyngiad o >40% ym mis Rhagfyr 2021 ac Ionawr 2022 o'i gymharu â Rhagfyr 2019 ac Ionawr 2020 (neu gyfnod dau fis tebyg os nad oedd y busnes yn masnachu ym mis Rhagfyr 2019 Ionawr 2020.)

 


Mae'r Gronfa Cadernid Economaidd wedi'i thargedu at fusnesau yn y sectorau lletygarwch, hamdden ac atyniadau a'u cadwyni cyflenwi sydd wedi cael eu heffeithio'n sylweddol gan ostyngiad o fwy na 60% mewn trosiant rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill yn yr ymateb i Covid-19 i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Bydd y Gronfa Cadernid Economaidd yn cefnogi:

 • Busnesau yr effeithiwyd arnynt rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022 ac y bu'n rhaid iddynt gau yn sgil rheoliadau o 26 Rhagfyr 2021.
 • Mannau Digwyddiadau ac atyniadau yr effeithiwyd yn sylweddol arnynt rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022.
 • Busnesau eraill â mwy na 60% o effaith ar drosiant rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022.


Ac sydd wedi profi effaith sylweddol drwy ostyngiad o 60% neu fwy mewn trosiant rhwng Rhagfyr 2021 a Chwefror 2022 o'i gymharu â mis Rhagfyr 2019 a mis Chwefror 2020.

Bydd ceisiadau i'r Gronfa Cadernid Economaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cymru, gyda throsiant o fwy na £85,000 yn agor yn yr wythnos sy'n dechrau ar 17 Ionawr 2022 ac yn parhau i fod ar agor am bythefnos lawn.

I gael rhagor o wybodaeth a mynediad i'r offeryn gwirio cymhwysedd, ewch i wefan Busnes Cymru.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​


Cymhwysedd


Gwirio grant rydych yn gymwys i wneud cais amdano.

 

FTE/Math​
Unrhyw fusnes a gaewyd gan reoliadau, Symiau Grant Sefydlog (ar gyfer y cyfnod rhwng 13 Rhagfyr 2021 ac 14 Chwefror 2022)Gofodau Digwyddiadau ac atyniadau sydd ar agor ond sy'n profi trosiant is. 
Symiau Grant Sefydlog (ar gyfer y cyfnod rhwng 13 Rhagfyr 2021 ac 14 Chwefror 2022)
Busnesau eraill sydd ar agor ond sy'n profi trosiant is.
Symiau Grant Sefydlog (ar gyfer y cyfnod rhwng 13 Rhagfyr 2021 ac 14 Chwefror 2022)
1 - 3£5,000£3,500£2,500
4 - 9£10,000£7,000£5,000
10 - 49£15,000£12,000£7,500
50 - 99£20,000£15,000£10,000
100 + £25,000£20,000£15,000

​